Quyết định 1441/QĐ-UBND

Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1441/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hưng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 788/TTr-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ quy trình số 11, số 12, số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thtục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành ch
ính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Tr
ung tâm phục vụ hành chính công tnh;
- Lưu: HC
.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo quyết định s: 1441/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Sóc Trăng)

STT theo QĐ 2270

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

II

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

 

1

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng (Quy trình số 11)

Bãi bỏ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng (Quy trình số 12)

Bãi bỏ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

3

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng (Quy trình số 13)

Bãi bỏ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Tổng số: 03 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1441/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1441/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1441/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1441/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1441/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1441/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýTrần Văn Chuyện
     Ngày ban hành24/05/2019
     Ngày hiệu lực24/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1441/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1441/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Sóc Trăng

        • 24/05/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 24/05/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực