Quyết định 876/QĐ-UBND

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 876/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tại Tờ trình số 394/TTr-SXD ngày 14 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 29 quy trình nội bộ giải quyết đối với 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm một cửa điện tử, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT t
nh (đăng ti);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (GIẤY PHÉP XÂY DỰNG MỚI, GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO, GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH)

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

2.1

- 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp;

2.2

- 11 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối vi nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng khác;

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn tr kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ /Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công:

Kiểm tra hồ sơ, phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra thực địa, hiện trường vị trí đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Trường hợp vi phạm Nghị định 139/2017/NĐ-CP , chuyển đến Bước 4.

- Trường hợp không vi phạm Nghị định 139/2017/NĐ-CP , chuyển đến Bước 5.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 01 ngày (2.1)

- 03 ngày (2.2)

Phiếu chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở (nếu vi phạm Nghị định 139/2017/NĐ-CP)

Bước 4

Xử hành chính:

Hoàn thành thủ tục xử phạt (không tính vào thời gian cấp giấy phép xây dựng), chuyển phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, chuyển đến Bước 5

Thanh tra Sở Xây dựng

 

Quyết định xử lý vi phạm hành chính / Ý kiến vào Phiếu chuyển

Bước 5

- Lấy ý kiến của các đơn vị khác có liên quan (nếu cần thiết, thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc, quá thời hạn nêu trên nếu các đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với nội dung hồ sơ, Sở Xây dựng tiến hành thực hiện các bước tiếp theo. Đơn vị được lấy ý kiến chịu trách nhiệm với ý kiến đóng góp của mình. Thời hạn lấy ý kiến không tính vào thời gian cấp giấy phép xây dựng), cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (đối với hồ sơ cần điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, thời hạn điều chỉnh, bổ sung không tính vào thời gian cấp giấy phép xây dng), cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp và đủ điều kiện đcấp giy phép xây dng, soạn giấy phép xây dựng trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng không phù hợp và chưa đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng, soạn văn bản trả lời chủ đầu tư, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 02 ngày (2.1)

- 05 ngày (2.2)

Văn bản/Giấy phép xây dựng / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét ni dung văn bản, giấy phép xây dng:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc giấy ppy dng:

Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, Chuyển đến Bước 8.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,25 ngày

Văn bản / Giấy phép xây dựng / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Xem xét phê duyệt văn bản hoc giy phép xây dng:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 10.

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc giấy ppy dng. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, Quay lại Bước 8.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,25 ngày

Văn bản / Giấy phép xây dựng / Phiếu Kiểm soát / quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Chuyển kết quả, lưu trữ h sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thm định vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng)

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản trả lời/ giấy phép xây dựng;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu văn bản trả lời/ giấy phép xây dựng;

+ Chuyển văn bản trả lời/giấy phép xây dựng và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,25 ngày

Văn bản / Giấy phép xây dựng / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 11

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản trả lời/ giấy phép xây dựng + bản vẽ cho chủ đầu tư + thu lệ phí (nếu có)).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thi hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,25 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở / Văn bản / Giấy phép xây dựng được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình s: 02

THỦ TỤC: GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), S19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày tr kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử SXây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,25 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công:

Kiểm tra hồ sơ, phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý h sơ:

- Kim tra điều kiện để được gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

+ Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, soạn văn bản chấp thuận gia hạn, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử chuyển đến Bước 4.

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp lại giấy phép, chuyển văn phòng sao y giấy phép, chuyển đến Bước 8.

+ Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, cấp lại, tiến hành soạn văn bản trả lời, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

02 ngày

Văn bản/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét ni dung văn bản trả lời:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chnh, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,25 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, Chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,25 ngày

Văn bản/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản hoc giấy phép xây dng:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, Quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,25 ngày

Văn bản/ Phiếu Kiểm soát quá trình

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ (trường hợp cp giấy phép xây dựng)

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản trả lời/ sao y giấy phép xây dựng trường hp cấp lại;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu văn bản trả lời;

+ Chuyển văn bản trả lời/bản sao y giấy phép xây dựng đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,25 ngày

Văn bản/ Bản sao y giấy phép xây dựng/ Phiếu Kiểm soát quá trình

Bước 9

Tr kết qu:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản trả lời/ bản sao y giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư + thu lệ phí (nếu có)).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày tr kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,25 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Giấy phép xây dựng được trả cho tổ chức, cá nhân/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kim soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: THẨM ĐNH DỰ ÁN/ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH HOẶC THM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ/ THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH

I. Quy trình Thm định dự án/ dự án điều chnh

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết qu

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

2.1

 

- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.

2.2

- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử SXây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp Sở Xây dựng tự thực hiện thẩm định: Phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

- Trường hợp Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hsơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ trình thm định chưa hoàn chỉnh thì trong vòng 04 ngày, công chức soạn văn bản trình Trưởng phòng xem xét yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chnh hồ sơ, cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Thc hin thm đnh:

- Gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chc liên quan để lấy ý kiến hoặc thẩm định về các nội dung của dự án. (Nếu quá 15 ngày (đối với dự án nhóm B) hoặc 10 ngày (đi với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Xây dựng các cơ quan, tổ chức có liên quan không có văn bản trả lời về nội dung xin ý kiến thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình, không tính vào thời gian thực hiện quy trình).

Các ni dung thm định bao gồm:

1. Đánh giá về sự cn thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.

2. Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác.

3. Đánh giá yếu tbảo đảm tính hiệu quả của dự án gm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

4. Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình theo tuyến.

5. Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

6. Kiểm tra sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ.(nếu có)

7. Kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.

9. Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghcủa cá nhân tư vấn lập thiết kế.

10. Kiểm tra sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.(nếu có)

- Tổng hợp các kết quả thm định, CV soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định và Tờ trình trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng (trường hợp hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 23 ngày (2.1)

- 13 ngày (2.2)

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Thông báo kết quả thẩm định

+ Thông báo phí thẩm định

+ Tờ trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vn để ký hp đồng tư vấn thẩm tra dự án (thời gian thẩm tra không quá 10 ngày đối với dự án nhóm B, 05 ngày đối với dự án nhóm C). Nội dung thẩm tra bao gồm các điểm (7), (8) của Bước 3.

- Sau khi tổ chức tư vấn hoàn thành thẩm tra, chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- Căn cứ nội dung báo cáo kết quả thm tra dự án, công chức soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án, Tờ trình trình phê duyệt (trường hợp dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 23 ngày (2.1)

- 13 ngày (2.2)

Văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thm tra, Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản, kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

02 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thm định + Thông báo phí thm định/ Tờ trình trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản hoc kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyn đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

1,5 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định/ Tờ trình trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ thiết kế đã thẩm định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả thẩm định;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu kết quả thẩm định;

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án (dự án do Ủy ban nhân dân tnh quyết định đầu tư);

+ Chuyển kết quả thẩm định và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản/ Thông báo kết quả thm định + Thông báo phí thm định/ Tờ trình trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả thm định và bản vẽ cho chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) chuyển về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để quản lý.

- Thông báo và thu phí thẩm định. (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Thông báo kết quả thm định được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

II. Quy trình Thm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sđiều chnh

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thi gian xử lý

2.1

- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách nhóm B.

2.2

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách nhóm C.

2.3

- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đi với các dự án sử dụng vốn khác.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của SXây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Trường hp Sở Xây dựng tự thực hiện thm định, phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

- Trường hợp Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra, phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định chưa hoàn chỉnh thì trong vòng 04 ngày, công chức soạn văn bản trình Trưởng phòng xem xét yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chỉnh hồ sơ, cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Thc hin thẩm đnh:

- Gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến hoặc thẩm định về các nội dung của dự án. (Nếu quá 15 ngày (đi với dự án nhóm B) hoặc 10 ngày (đi với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Xây dựng các cơ quan, tổ chức có liên quan không có văn bản trả lời về nội dung xin ý kiến thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình, không tính vào thời gian thực hiện quy trình).

Các ni dung thẩm đnh bao gồm:

1. Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình theo tuyến.

2. Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

3. Kiểm tra sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ (nếu có).

4. Kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

5. Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.

6. Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghcủa cá nhân tư vấn lập thiết kế.

7. Kiểm tra sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cu của thiết kế cơ sở (nếu có).

- Tổng hợp các kết quả thm định, CV soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 15 ngày (2.1)

- 10 ngày (2.2)

- 05 ngày (2.3)

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ, thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vn để ký hợp đồng tư vấn thẩm tra dự án (thời gian thẩm tra không quá 10 ngày đối với dự án nhóm B, 05 ngày đối với dự án nhóm C). Nội dung thẩm tra bao gồm các điểm (4), (5) của Bước 3.

- Sau khi tổ chức tư vấn hoàn thành thẩm tra, chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

- Căn cứ nội dung báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở, công chức soạn văn bản thông báo kết quả thm định thiết kế cơ sở, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 15 ngày (2.1)

- 10 ngày (2.2)

- 05 ngày (2.3)

Văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thm tra/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản, kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyn đến Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản hoc kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chnh, trình ký lại, luân chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết qu thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ thiết kế đã thm định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả thẩm định;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu kết quả thẩm định;

+ Chuyển kết quả thm định và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả, thu phí thẩm đnh:

- Trung tâm trả kết quả thẩm định và bản vẽ cho chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) chuyển về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để quản lý.

+ Thông báo và thu phí thẩm định.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Thông báo kết quả thm định + Thông báo phí thẩm định được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT/ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẶC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG/ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ MỘT BƯỚC)

I. Quy trình Thẩm đnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp Sở Xây dựng tự thực hiện thẩm định: phân công công chc phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

- Trường hợp Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyn đến Bước 4.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xửh sơ:

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định chưa hoàn chỉnh thì trong vòng 04 ngày, công chức soạn văn bản trình Trưởng phòng xem xét yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chỉnh hồ sơ, cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Thc hin thẩm đnh:

- Gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến hoặc thm định về các nội dung của dự án. (Nếu quá hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Xây dựng các cơ quan, tổ chức có liên quan không có văn bản trả lời về nội dung xin ý kiến thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình, không tính vào thời gian thực hiện quy trình)

Các ni dung thẩm đnh bao gồm:

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế-xã hội;

2. Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự hp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;

4. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;

5. Đánh giá sự phù hp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình;

6. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Tổng hợp các kết quả thẩm định công chức soạn Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng và Tờ trình trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong trường hợp hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

13 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt dự án/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vn để ký hợp đồng tư vấn thm tra thiết kế và dự toán xây dựng (thời gian thẩm tra không quá 10 ngày). Nội dung thẩm tra bao gồm các điểm (3), (4), (5) của Bước 3.

- Sau khi tổ chức tư vấn hoàn thành thẩm tra, chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

- Căn cứ nội dung báo cáo kết quả thẩm tra dự án, công chức soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tờ trình trình phê duyệt (trường hợp hồ sơ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

13 ngày

Văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thm tra/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt dự án/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản, kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chnh, trả lại công chức để điều chnh, chuyển đến c 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

02 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết qu thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến c 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thm định + Tờ trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản hoc kết quả thm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bn đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

1,5 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

c 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt dự án/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ thiết kế đã thẩm định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả thẩm định;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu kết quả thẩm định;

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư);

+ Chuyển kết quả thẩm định và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt dự án / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả thẩm định và bản vẽ cho chủ đầu tư. Đng thời, yêu cầu chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) chuyển về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để quản lý.

- Thông báo và thu phí thm định. (nếu có)

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

II. Quy trình Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước)

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

2.1

- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đi với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách;

2.2

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án sử dụng vốn khác.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp Sở Xây dựng tự thực hiện thẩm định: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

- Trường hợp Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xửhồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định chưa hoàn chỉnh thì trong vòng 04 ngày, công chức soạn văn bản trình Trưởng phòng xem xét yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chỉnh hồ sơ, cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Thc hin thẩm đnh:

- Gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tchức liên quan để lấy ý kiến hoặc thẩm định về các nội dung của dự án. (Nếu quá hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Xây dựng các cơ quan, tổ chức có liên quan không có văn bản trả li về nội dung xin ý kiến thì được xem như đã chp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình, không tính vào thời gian thực hiện quy trình)

Các ni dung thẩm đnh bao gồm:

1. Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

2. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ;

3. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;

4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng.

- Tổng hợp các kết quả thm định công chức soạn Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 14 ngày (2.1)

- 09 ngày (2.2)

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vấn để ký hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế (thời gian thẩm tra không quá 05 ngày). Nội dung thẩm tra bao gồm các điểm (2), (3) của Bước 3.

- Sau khi tổ chức tư vấn hoàn thành thẩm tra, chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- Căn cứ nội dung báo cáo kết quả thẩm tra dự án, công chức soạn văn bản thông báo kết quả thm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tờ trình trình phê duyệt (trường hợp hồ sơ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 14 ngày (2.1)

- 09 ngày (2.2)

Văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thẩm tra/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản, kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

02

ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản hoc kết quả thẩm định:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ thiết kế đã thẩm định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả thẩm định;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu kết quả thẩm định;

+ Chuyển kết quả thm định và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả thm định và bản vẽ cho chủ đầu tư. Đồng thi, yêu cầu chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) chuyển về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để quản lý.

- Thông báo và thu phí thẩm định.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG/ THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

2.1

- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với công trình cấp II, cấp III thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước;

2.2

- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với công trình còn lại thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước;

2.3

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác.

3

Nội dung quy trình

Trình t các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý h sơ:

- Trường hợp Sở Xây dựng tự thực hiện thm định: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

- Trường hợp Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thm tra: phân công công chức phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định chưa hoàn chỉnh thì trong vòng 04 ngày, công chức soạn văn bản trình Trưởng phòng xem xét yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, điều chnh hồ sơ, cập nhật tình trạng hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Thc hin thẩm đnh:

- Gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến hoặc thm định về các nội dung của dự án. (Nếu quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Xây dựng các cơ quan, tổ chức có liên quan không có văn bản trả lời về nội dung xin ý kiến thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình, không tính vào thời gian thc hiện quy trình)

Các ni dung thẩm đnh bao gồm:

Các nội dung thẩm định bao gồm:

1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước:

a) Thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế ba bước;

b) Thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước.

2. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

3. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

4. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận.

5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có)

6. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

7. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình (Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách)

8. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng.

- Tổng hợp các kết quả thm định công chức soạn Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng, trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 22 ngày (2.1)

- 12 ngày (2.2)

- 08 ngày (23)

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vấn để ký hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế (thời gian thẩm tra không quá 15 ngày đối với các công trình cấp II, cấp III và không quá 07 ngày đối với các công trình còn lại). Nội dung thẩm tra bao gồm các điểm (2), (3), (4), (5), (7) của Bước 3.

- Sau khi tchức tư vấn hoàn thành thẩm tra, chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- Căn cứ nội dung báo cáo kết quả thẩm tra dự án, công chức soạn văn bản thông báo kết quả thẩm định Thiết kế và dự toán xây dựng, Tờ trình trình phê duyệt (trường hợp hồ sơ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đạt yêu cầu), trình Trưởng phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

- 22 ngày (2.1)

- 12 ngày (2.2)

- 08 ngày (2.3)

Văn bản đề nghị chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thẩm tra/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản, kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

02 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

01 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thm định + Tờ trình phê duyệt / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản hoc kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

02 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản hoc kết quả thẩm đnh. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

0,5 ngày

Văn bản / Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thẩm định + Tờ trình phê duyệt / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các bản vẽ thiết kế đã thẩm định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả thm định;

+ Chuyển Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng lưu kết quả thẩm định;

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trường hợp hồ sơ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư)

+ Chuyển kết quả thẩm định và bản vẽ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định + Thông báo phí thm định + Tờ trình phê duyệt / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả thẩm định và bản vẽ cho chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nộp file bản vẽ và dự toán hoặc file bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) chuyển về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng để quản lý.

- Thông báo và thu phí thẩm định.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thi hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thi gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Thông báo kết quả thẩm định được trả cho tchức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình s: 06

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị.

2. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

3. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tnh.

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thi gian xử lý

20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết của Sở Xây dựng đối vi hồ sơ.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công: Kiểm tra hồ sơ, phân công công chức Phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ, soạn văn bản báo cáo kết quả thm định, biên bản thẩm định và trình lãnh đạo Phòng xem xét; luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến bước 4.

- Đxuất lấy ý kiến bằng văn bản, họp lấy ý kiến hoặc thành lập hội đồng thẩm định nếu cần thiết (thời gian lấy ý kiến không tính vào thi gian thẩm định).

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

11 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét kết quả thm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình lãnh đạo Sở, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

02 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản: Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản báo cáo kết quả thẩm định và biên bản thẩm định để trình lãnh đạo Sở và luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chnh, trả lại Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản: Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ h sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thm định vào các thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản báo cáo kết quả thm định, biên bản thẩm định;

+ Chuyển Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị lưu văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định;

+ Chuyển văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định và hồ sơ đã đóng dấu đến Trung tâm.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết qu:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định + hồ sơ + thu lệ phí (nếu có)) cho đơn vị lập quy hoạch.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở / Văn bản / Biên bản thm định được trả cho đơn vị lập quy hoạch / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1. Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị.

2. Thẩm định đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn.

3. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết.

4. Thm đnh đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Trang tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thi gian xử lý

25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Ni dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết của Sở Xây dựng đối vi hồ sơ.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công:

Kiểm tra hsơ, phân công công chức Phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ, soạn văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định và trình lãnh đạo Phòng xem xét; luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến bước 4.

- Đề xuất lấy ý kiến bằng văn bản, họp lấy ý kiến hoặc thành lập hội đồng thẩm định nếu cần thiết (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định).

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

14 ngày

Văn bản / Biên bản thm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét kết quả thẩm đnh:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình lãnh đạo Sở, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

03 ngày

Văn bản / Biên bản thm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản:

Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản báo cáo kết quả thẩm định và biên bản thẩm định để trình lãnh đạo Sở và luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản: Chnh sửa, hoàn thiện văn bản, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chc Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Công chức xử lý đóng dấu thẩm định vào các thành phần hồ sơ theo quy định.

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định;

+ Chuyển Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị lưu văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định;

+ Chuyển văn bản báo cáo kết quả thm định, biên bản thẩm định và hồ sơ đã đóng du đến Trung tâm.

Công chức Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản / Biên bản thẩm định / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản báo cáo kết quả thẩm định, biên bản thẩm định + hồ sơ + thu lệ phí (nếu có)) cho đơn vị lập quy hoạch.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thi gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở / Văn bản / Biên bản thẩm định được trả cho đơn vị lập quy hoạch / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH QUẢN LÝ

1

Nơi tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thi gian xử lý

45 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết của Sở Xây dựng đối vi hồ sơ.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, SXây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công:

Kiểm tra hồ sơ, phân công công chức Phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử h sơ:

- Xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp giấy phép quy hoạch thì soạn văn bản báo cáo kết quả và dự tho giấy phép quy hoạch, nếu không đủ điều kiện thì soạn văn bản báo cáo kết quả (nêu rõ lý do), trình lãnh đạo Phòng xem xét; luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến bước 4.

- Đề xuất lấy ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan có liên quan nếu cần thiết (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian xử lý hồ sơ).

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

15 ngày

Văn bản / dự tho giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét kết qu:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình lãnh đạo Sở, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

04 ngày

Văn bản / dự thảo giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản:

Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản để trình lãnh đạo Sở và luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / dự thảo giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo Sở

04 ngày

Văn bản / dự thảo giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bn: Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản và dự thảo giấy phép quy hoạch, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản / dự thảo giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trình lãnh đo UBND tỉnh hoc chuyển văn bản đến Trung tâm, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản;

+ Chuyển Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị lưu văn bản;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp giấy phép quy hoạch thì trình văn bản báo cáo kết quả, dự thảo giấy phép quy hoạch và hồ sơ đến lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyn đến Bước 9; Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép quy hoạch thì chuyển văn bản báo cáo kết quả đến Trung tâm để trả kết quả, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 10.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản / dự thảo giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Lãnh đo UBND tỉnh xem xét hồ sơ:

- Nếu đạt yêu cầu, ký phê duyệt cấp giấy phép quy hoạch, chuyển đến Trung tâm, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 10;

- Nếu chưa đạt yêu cầu, soạn văn bản gửi Sở Xây dựng để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Lãnh đạo UBND tnh

15 ngày (trường hợp cần quay lại Bước 7 thì tổng thời gian của bước này vẫn phải là 15 ngày)

Văn bản / Giấy phép quy hoạch / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 10

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản báo cáo kết quả, giấy phép quy hoạch + hồ sơ + thu lệ phí (nếu có)) cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Văn bản / Giấy phép quy hoạch được trả cho tổ chức, cá nhân / Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN BẢO TỒN TÔN TẠO CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH CẤP TỈNH

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thm quyền thụ lý giải quyết của Sở Xây dựng đối với hồ sơ.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng h sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ / Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra, phân công:

Kiểm tra hsơ, phân công công chức Phòng xử lý, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 3.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử hồ sơ:

Xem xét hồ sơ, soạn thảo văn bản góp ý với các nội dung theo quy định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

06 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét văn bản góp ý:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình lãnh đạo Sở, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyn đến Bước 6.

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

02 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản: Chnh sửa, hoàn thiện văn bản góp ý để trình lãnh đạo Sở và luân chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị

01 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Chỉnh sửa, hoàn thin văn bản:

Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đồ thị

01 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ h sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ văn bản góp ý;

+ Chuyển Phòng Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị lưu văn bản góp ý;

+ Chuyển văn bản góp ý đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản góp ý / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả (văn bản góp ý + hồ sơ + thu lệ phí (nếu có)) cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử của S/Văn bản góp ý/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG, SỞ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH, TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

1

Nơi tiếp nhận h sơ và tr kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điu chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thc tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra h sơ

- Chủ đu tư gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định thì hướng dẫn một lần để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đúng như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp.

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Qun lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra h sơ và hiện trường công trình, soạn văn bản đề nghị CĐT khắc phục những tn tại:

- Kiểm tra hiện trường theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 32 NĐ s46/2015/NĐ-CP và soạn văn bản yêu cầu CĐT khắc phục những tồn tại:

+ Trường hợp công trình thi công theo hồ sơ bản vẽ thiết kế được duyệt và có đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

+ Trường hợp công trình còn có các thiếu sót cần khắc phục, soạn văn bản yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tn tại và báo cáo bằng văn bản về Sở Xây dựng. Căn cbản nghiệm thu hoàn thành và báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Soạn thông báo kết qu kiểm tra công tác nghiệm thu gi chủ đầu tư.

- Soạn thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo Mu 03, Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD

- Chuyển đến bước 4. Luân chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng/ Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

06 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Hsơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/Lãnh đạo phòng /Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một ca điện tử.

- Đi với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thi gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết qu/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: CẤP/ CẤP LẠI (TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HẾT HẠN SỬ DỤNG)/ CẤP CHUYỂN ĐỔI/ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNH III ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRONG CÁC LĨNH VỰC: KHẢO SÁT XÂY DỰNG; THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG; THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG; KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG; ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trn Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thi gian xử lý

 

Ghi chú:

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thc tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Trường hợp cá nhân xin tham dự thi sát hạch CCHN trước theo quy định của Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016, nếu kết quả thi đạt và nộp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ vào Sở Xây dựng sẽ được xử lý đúng theo các bước trong quy trình không tính bước sát hạch.

- Thời gian xử lý không quá 14 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ 03 ngày kiểm tra thành phần hồ sơ.

- Thời gian thi sát hạch không tính vào thời gian xử lý hồ sơ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kim tra sự đầy đủ, hp lệ của h sơ trước khi trình Hội đồng.

- Những hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ trả hồ sơ về bước 1.

- Lập danh sách, chuẩn bị biên bản họp xét cấp và phiếu đánh giá từng cá nhân.

- Thông báo các thành viên hội đồng tham gia họp xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

(03 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trường hợp cá nhân chưa đủ điều kiện cấp CCHN hoặc cần phải làm rõ thông tin kê khai: Trả lời bằng văn bản.

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề: Chuyển danh sách đủ điều kiện sang Tổ sát hạch để thi sát hạch CCHN. Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trường hợp cá nhân đã thi sát hạch trước có kết quả đạt. Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Công chức phụ trách

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

T chức thi sát hạch CCHN cho các cá nhân:

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

Tổ sát hạch (Phòng Quản lý xây dựng)

không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ /Hsơ đủ điều kiện

Bước 5

Tổng hp ý kiến hội đồng và kết quả sát hạch:

- Tổng hợp và soạn Thông báo kết quả thi sát hạch CCHN.

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN.

- Dự thảo công văn gửi Cục QLHĐXD xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và kết quả thi đạt.

- Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu cung cấp hồ sơ để chng minh.

Chuyển đến bước 7. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 7

Xin cấp mã s CCHN cho các cá nhân đ điều kiện:

Chuyển bước 8

Cục QLHĐ XD

5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 8

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN có mã số.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Chuyển bước 9. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một ca điện tử.

Lãnh đạo Sở/Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức Phòng Quản lý xây dựng

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 9

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tchức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HẠNG II, HẠNG III (TRƯỜNG HỢP CCHN RÁCH NÁT/THẤT LẠC) ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRONG CÁC LĨNH VỰC: KHẢO SÁT XÂY DỰNG; THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG; THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG; KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG; ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Những hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ trả hồ sơ về bước 1.

- Lập danh sách, chuẩn bị biên bản họp xét cấp và phiếu đánh giá từng cá nhân.

- Thông báo các thành viên Hội đồng tham gia họp xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn xin cấp mã số CCHN.

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu cung cấp hồ sơ để chứng minh.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện:

Chuyển bước 5

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN có mã số.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Công chức phụ trách

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 6

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Quy trình số: 13

THỦ TỤC: CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III ĐỐI VỚI: TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG; TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG; TỔ CHỨC THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG; TỔ CHỨC LẬP, THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG; TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG; TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết qu

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 10 ngày kiểm tra hồ sơ

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và s đầy đủ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Đánh giá nhân sự trong Bảng kê khai danh sách chủ chốt và Đơn đề nghị cấp CCNL.

- Dự thảo Biên bản họp Hội đồng và lập bảng Tiêu chí về số điểm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Thông báo các thành viên Hội đồng tham gia họp xét cấp chứng chỉ năng lực.

Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng chuyên môn/Công chức phụ trách

(10 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Trường hợp các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp CCNL hoặc cần phải làm rõ thông tin kê khai: Trả lời bằng văn bản. Chuyển đến bước 5. Luân chuyn hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trường hợp tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực ghi nhận vào Biên bản để tổng hợp.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Công chức phụ trách

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tng hợp Biên bn họp Hội đồng và Bng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCNL.

- Dự thảo công văn gửi Cục QLHĐXD xin cấp mã số CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện.

- Chuyn đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn xin cấp mã số CCNL. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện.

- Công văn trả lời cho các tổ chức (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra đ làm rõ thông tin kê khai).

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo phòng

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện:

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Công văn trả lời cho các tổ chức chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCNL có mã số.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực tổ chức lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở /Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chng chỉ và chứng ch/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Quy trình số: 14

THỦ TỤC: ĐĂNG TẢI/THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC (CHỈ ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG)

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử

 

- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 07 ngày kiểm tra hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tổ chức đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng h sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ.

- Đánh giá sơ bộ về hồ sơ của tổ chức (nhân sự chủ trì, chủ chốt của công ty trong danh sách nhân sự chủ chốt).

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, kiểm duyệt lại hồ sơ.

Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

(07 ngày) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Dự thảo Công văn đăng tải thông tin hoặc Văn bản trả lời cho tổ chức.

- Trường hợp các tổ chức chưa đủ điều kiện đăng tải hoặc cần phải làm rõ thông tin kê khai: trả lời bằng văn bản.

Chuyển đến bước 4.

- Trường hợp tổ chức đủ điều kiện Đăng tải thông tin năng lực thì soạn công văn xác nhận đăng tải thông tin năng lực.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng/ Công chức phụ trách

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Trình Lãnh đạo Phòng:

- Công văn đăng tải thông tin năng lực cho tổ chức.

- Công văn trả lời cho các tổ chức chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt:

- Văn bản trả lời cho tổ chức chưa đủ điều kiện.

- Công văn xác nhận Đăng tải thông tin năng lực tổ chức lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở /Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Công văn xác nhận Đăng tải thông tin/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 15

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ NHÀ THẦU) THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA DỰ ÁN NHÓM B, C

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cần bổ sung: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hsơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra hề sư pháp lý:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Soạn thảo giấy phép hoạt động

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bằng văn bản (nêu rõ lý do)

Trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký xác nhận hồ sơ, ký nháy giấy phép hoạt động trình lãnh đạo sở xem xét phê duyệt Chuyển đến bước 3.

Phòng chuyên môn/ Lãnh đạo phòng/ Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

14 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hsơ TTHC) Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 3

Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ, ký phê duyệt quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Chuyển đến bước 4.

Lãnh đạo Sở

03 ngày làm việc

Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 4

- Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản.

- Lưu hồ sơ theo dõi.

- Thực hiện việc đăng tải thông tin.

Chuyển đến bước 5.

Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Giấy phép hoạt động/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 16

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ NHÀ THẦU) THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA DỰ ÁN NHÓM B, C

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cần bổ sung: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra h sơ pháp lý:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Soạn thảo giấy phép hoạt động

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bằng văn bản (nêu rõ lý do)

Trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét, ký xác nhận hồ sơ, ký nháy giấy phép hoạt động trình lãnh đạo sở xem xét phê duyệt.

Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng/ Công chức Phòng Quản lý xây dựng

14 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ, ký phê duyệt quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 4

- Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản.

- Lưu hồ sơ theo dõi.

- Thực hiện việc đăng tải thông tin.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Giấy phép hoạt động/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 17

THỦ TỤC: CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Lệ phí

 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

4

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chun viên thụ lý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử hồ sơ d thảo văn bản:

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp chứng chỉ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Trưng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản hoặc ký quyết định cấp chứng chỉ hành nghề:

- Nếu chưa đạt yêu cu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo phụ trách

02 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ h sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cấp chứng chỉ hành nghề và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 18

THỦ TỤC: CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO BỊ MẤT, BỊ RÁCH, BỊ CHÁY, BỊ HỦY HOẠI DO THIÊN TAI HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Lệ phí

 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

4

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hsơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ dược trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chun viên thụ lý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử hồ sơ, d thảo văn bản:

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp chứng chỉ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản hoặc ký quyết định cấp chứng chỉ hành nghề:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký li, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo phụ trách

02 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Tr kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cấp chứng chỉ hành nghề và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bn cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 19

THỦ TỤC: CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO HẾT HẠN HOẶC GẦN HẾT HẠN

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Lệ phí

 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

4

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hsơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chun viên thụ lý h sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử hồ sơ, d thảo văn bản:

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ.

- Trường hợp hồ sơ xin cấp chứng chỉ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp chứng chỉ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét nội dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản hoặc ký quyết định cấp chứng chỉ hành nghề:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư phát hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo phụ trách

02 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản / Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết qu:

- Trung tâm trả kết quả cấp chứng chỉ hành nghề và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trkết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả /Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 20

THỦ TỤC: CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN DO UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và tr kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chun viên thlý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ, d thảo văn bản:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các Sở có liên quan.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Tổng hợp ý kiến đóng góp và d thảo văn bản trình UBND tỉnh:

Dựa trên kết quả thẩm định và ý kiến đóng góp của các Sở, Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo Công văn trả lời đến chủ đầu tư trình lãnh đạo phụ trách.

- Trường hợp đủ điều kiện: Dự thảo Tờ trình trình lãnh đạo phụ trách để trình UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ).

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

09 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến c 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trình UBND quyết định:

Văn thư lưu trữ kết quả và trình UBND tỉnh Quyết định. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển sang Bước trình UBT

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh

Bước 10

Quyết đnh của UBND tỉnh:

- UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định.

UBND tnh

07 ngày

Quyết định của UBND tỉnh

Bước 11

Nhn, chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Quyết định của UBND tỉnh

Bước 12

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định của UBND tỉnh/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 21

THỦ TỤC: THÔNG BÁO NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BÁN, THUÊ MUA

1

i tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hsơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ, d thảo văn bản:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Lấy ý kiến PKT về thiết kế bản vẽ thi công. Soạn thảo văn bản trả lời.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 4.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

07 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đđiều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 5.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

02 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Hoàn thin, chnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

Lãnh đạo phụ trách

02 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 6.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trkết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 22

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ UBND CẤP TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 32 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hsơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các Sở có liên quan.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

04 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Tổng hợp ý kiến đóng góp và d thảo văn bản trình UBND tỉnh:

Dựa trên kết quả thẩm định và ý kiến đóng góp của các Sở, Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tng hợp trình UBND tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo Công văn trả lời đến chủ đầu tư trình Lãnh đạo phụ trách.

- Trường hợp đủ điều kiện: Dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo phụ trách để trình UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ).

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

10 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trình UBND tỉnh chấp thun chủ trương đầu tư:

Văn thư lưu trữ kết quả và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển sang Bước trình UBT

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh

Bước 10

Quyết đnh của UBND tỉnh:

- UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh

07 ngày (không bao gồm thời gian xin ý kiến HĐND)

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 11

Nhn, Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

1,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hsơ/ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 12

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bn/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 23

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ UBND CẤP TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

- 32 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phn, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét sơ bộ, phân công chuyên viên th lý hồ sơ:

- Xem xét hồ sơ, phân công cho chuyên viên xử lý theo quy định, luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 3.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

01 ngày

Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết h

Bước 3

Xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản:

- Xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định.

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các Sở có liên quan.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Tiến hành soạn thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

04 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Tổng hợp ý kiến đóng góp và d thảo văn bản trình UBND tỉnh:

Dựa trên kết quả thẩm định và ý kiến đóng góp của các Sở, Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo Công văn trả lời đến chủ đầu tư trình Lãnh đạo phụ trách.

- Trường hợp đủ điều kiện: Dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo phụ trách để trình UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ).

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 5.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

10 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét ni dung văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại công chức để điều chỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 6.

- Nếu đạt yêu cầu: Trình Lãnh đạo phụ trách, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 7.

Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bn.

Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chuyển đến Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xem xét phê duyệt văn bản:

- Nếu chưa đạt yêu cầu: Ghi chú các nội dung cần điều chỉnh, trả lại Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để điều chỉnh, trình ký lại, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 8.

- Nếu đạt yêu cầu: Phê vào phía góc trái của văn bản, chuyển bộ phận văn thư nhân bản đủ số lượng, trình ký ban hành, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển đến Bước 9.

Lãnh đạo phụ trách

03 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND  tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Hoàn thin, chỉnh sửa văn bản. Luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử, quay lại Bước 7.

Công chức Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/ Tờ trình kèm dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ trình UBND tỉnh/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trình UBND tỉnh chấp thun chủ trương đầu tư:

Văn thư lưu trữ kết quả và trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, chuyển sang Bước trình UBT

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Tờ trình kèm hồ sơ trình UBND tỉnh

Bước 10

Quyết đnh của UBND tỉnh:

- UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tnh

07 ngày

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 11

Nhn, Chuyển kết quả, lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

1,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 12

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 24

THỦ TỤC: LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỈ ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký làm chủ đầu tư

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Cán bộ phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Tổ chức họp Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý nhà và TTBĐS Tổ chuyên gia

09 ngày

Hồ sơ

Biên bản họp Tổ chuyên gia/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét ký xác nhận hồ sơ.

- Trình lãnh đạo Sở kiểm tra.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý nhà và TTBĐS

03 ngày

Hồ sơ trình/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án: Ký văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư gửi UBND tỉnh xem xét công nhận.

- Nếu hồ sơ chưa đủ tiêu chuẩn: Có văn bản thông báo(nêu rõ lý do) gửi chủ đầu tư. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

6,5 ngày

Hồ sơ trình Hoặc văn bản từ chối (nêu rõ lý do) / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- UBND tỉnh xem xét hồ sơ, ký duyệt văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

UBND tỉnh

10 ngày

Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bước 7

Trkết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một của điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Quy trình số: 25

THỦ TỤC: THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP TỈNH

1

Nơi tiếp nhận h sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ: dự thảo Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bằng văn bản

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét ký xác nhận hồ sơ.

- Trình lãnh đạo Sở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý nhà và TTBĐS Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và TTBĐS

06 ngày

Hồ sơ Dự thảo quyết định/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ, ký nháy quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

- Trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở

2,5 ngày

Hồ sơ trình/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

UBND tỉnh xem xét hồ sơ, ký phê duyệt quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ, Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

UBND tỉnh

10 ngày

Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ

Bước 6

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà theo quy định

Hai bên liên quan

10 ngày sau khi quyết định có hiệu lực thi hành

Hợp đồng thuê nhà

Quy trình s: 26

THỦ TỤC: CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

Không quá 30 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng đthực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Cán bộ phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ; trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực liên xét duyệt từng hồ sơ đăng ký (nếu có).

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; lập tờ trình trình lãnh đạo Phòng xem xét ký xác nhận hồ sơ, ký nháy tờ trình trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý nhà và TTBĐS Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và TTBĐS

09 ngày

Hồ sơ

Biên bản báo có xét duyệt (nếu có) / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: ký duyệt tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản chấm điểm báo cáo UBND tỉnh, luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện t.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do), luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở

9,5 ngày

Hồ sơ trình/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- UBND tỉnh xem xét hồ sơ, ký quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

UBND tnh

10 ngày

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Bước 6

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà.

Hai bên liên quan

Giờ hành chính

Hợp đồng thuê nhà

Quy trình số: 27

THỦ TỤC: CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

Không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng đthực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ chun môn tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có để xử lý:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Dự tho quyết định đối tượng sinh viên được thuê

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bằng văn bản (nêu rõ lý do)

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ chuyên môn

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

14 ngày

Hồ sơ

Biên bản báo cáo xét duyệt (nếu có) / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên kiểm tra lại hồ sơ, ký duyệt quyết định đối tượng sinh viên được thuê nhà ở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở

14,5 ngày

Quyết định đối tượng sinh viên được thuê nhà ở/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- Bộ phận văn thư:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Quyết định đối tượng sinh viên được thuê nhà ở

Bước 6

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà theo quy định.

Hai bên liên quan

Giờ hành chính

Hợp đồng thuê nhà

Quy trình số: 28

THỦ TỤC: CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

Không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, s lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ, in tờ trình trình lãnh đạo Phòng xem xét ký xác nhận hồ sơ trình lãnh đạo Sở, luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bng văn bản (nêu rõ lý do), luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý nhà và TTBĐS

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và TTBĐS

12 ngày

Hồ sơ

Biên bản báo cáo xét duyệt (nếu có) / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Lãnh đạo Sở Xây dựng kiểm tra lại hồ sơ, ký nháy dự thảo quyết định, ký tờ trình trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở

6,5 ngày

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- UBND tỉnh xem xét hồ sơ, ký ban hành quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

UBND tỉnh

10 ngày

Quyết định đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết h

Bước 5

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Quyết định đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Bước 6

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà theo quy định.

Hai bên liên quan

Giờ hành chính

Hợp đồng thuê nhà

Quy trình số: 29

THỦ TỤC: BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và tr kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993 879789

2

Thời gian xử lý

 

Không quá 45 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Kiểm tra thẩm quyền thụ lý giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày tr kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập thông tin vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và TTBĐS, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất.

- Lập biên bản kết quả cuộc họp.

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét ký xác nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Sở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng chuyên môn

14 ngày

Hồ sơ

Biên bản cuộc họp xác định giá bán nhà/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Lãnh đạo Sở kiểm tra lại hồ sơ, ký phê duyệt giá bán nhà, lập danh sách đi tượng được mua nhà.

- Trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

14,5 ngày

Hồ sơ trình/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- UBND tỉnh xem xét hồ sơ, quyết định bán nhà ở cũ, trong đó nêu rõ đối tượng được mua nhà ở, địa chỉ nhà ở được bán, giá bán nhà ở cũ và giá chuyển quyền sử dụng đất và gửi quyết định này cho Sở Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở biết để phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

- Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

UBND tnh

15 ngày

Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- Bộ phận văn thư: Nhận kết quả từ UBND tỉnh:

+ Lưu trữ kết quả;

+ Chuyển Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản lưu kết quả;

+ Chuyển kết quả đã đóng dấu đến Trung tâm.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ/Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hsơ/ Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Bước 6

Trả kết quả:

- Trung tâm trả kết quả và thu lệ phí (nếu có).

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bn/ Quyết định/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà theo quy định.

Hai bên liên quan

Giờ hành chính

Hợp đồng thuê nhà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu876/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 876/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 876/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu876/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýLê Thành Trí
     Ngày ban hành22/03/2019
     Ngày hiệu lực22/03/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 876/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 876/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng