Quyết định 1442/QĐ-UBND

Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1442/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 788/TTr-SXD ngày 22/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐHC-CTUBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: HC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo quyết định s1442/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

II

Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện).

Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Điều 28, Khoản 15 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

 

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

1

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 19 Điu 28, Khoản 15 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Quyết định số: 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

01

Thẩm định Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc UBND cấp huyện phê duyệt.

Căn cứ pháp hết hiệu lực và được thay thế bng Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổng s: 03 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1442/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1442/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1442/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1442/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1442/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện tỉnh Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1442/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýTrần Văn Chuyện
     Ngày ban hành24/05/2019
     Ngày hiệu lực24/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1442/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1442/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

         • 24/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực