Quyết định 1447/QĐ-BTTTT

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT năm 2015 hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUY
N THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC THỪA NHẬN ĐỐI VỚI PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm: INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd. - KR0018

Địa chỉ: 52-20, Sinjeong-ro 41beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, Korea, 446-599

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1085/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1447/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1447/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1447/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu1447/QĐ-BTTTT
              Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
              Người kýLê Xuân Công
              Ngày ban hành28/08/2015
              Ngày hiệu lực28/08/2015
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật6 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm

                      • 28/08/2015

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 28/08/2015

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực