Quyết định 1449/QĐ-UBND

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2008 về quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1449/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ; Thông tư số: 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/2009 và Nghị định số: 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 930/TTr-CT ngày 12/9/2008; Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 89/HĐND-TH ngày 29/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 10% (Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 3.3 khoản 3 mục II Thông tư: 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng kể từ ngày Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số: 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính) và thực hiện quản lý, sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1449/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1449/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2008
Ngày hiệu lực 10/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1449/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1449/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Bùi Viết Bính
Ngày ban hành 10/10/2008
Ngày hiệu lực 10/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1449/QĐ-UBND quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên