Quyết định 928/QĐ-UBND

Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản có chứa quy phạm pháp luật hết hiệu lực do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 928/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, Danh mục các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU (CŨ) VÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 928 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên văn bản, số ký hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định số 166/QĐ-UBND-VX ngày 09/8/1993 của UBND tỉnh Lai Châu về chế độ y tế bản vùng cao.

Thay thế bởi Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/ 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

02

Quyết định số 254/QĐ-UB-VX ngày 31/5/1995 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về chế độ chính sách cai nghiện thuốc phiện.

Thay thế bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/ 2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.

03

Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 24/6/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc quy định tạm thời mức thu tiền cai nghiện của các đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 05-06 của tỉnh.

Thay thế bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiên ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.

04

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 15/03/1995 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) ban hành quy định khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Thay thế bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/ 2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

05

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 22/7/1998 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc ban hành quy định quản lý đoàn của Lai Châu ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào Lai Châu.

Thay thế bởi Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 15/4/ 2005 về việc ban hành quy định quản lý đoàn của tỉnh Điện Biên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Điện Biên.

06

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/9/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

Thay thế bởi Quyết định số 23/2004/QĐ-UBND ngày 01/6/ 2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

07

Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/9/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu (từ 100.000 đồng lên 160.000 đồng/tháng từ 01/07/2003).

Thay thế bởi Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 20/4/ 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về mức trợ cấp xã hội thường xuyên.

08

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Thay thế bởi Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND ngày 05/7/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Điện Biên.

09

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thay thế bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

10

Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành tạm thời chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Thay thế bởi Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

11

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Thay thế bởi Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

12

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành tạm thời phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thay thế bởi Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

13

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 quy định tạm thời tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

14

Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban quản lý Dự án: “Tăng cường Phòng, chống sốt rét dựa vào cộng đồng” do Quĩ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2009 - 2013.

Thay thế bởi Quyết định số 2013/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013.

15

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách tạm thời hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020.

Thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 928/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu928/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 928/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 928/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 928/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 928/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Điện Biên

          • 16/09/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/09/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực