Quyết định 1451/QĐ-TTg

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2010 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1451/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011”.

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện.

2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, KNTN, TCCV, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 8 NĂM 2010 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung hành động

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

1

Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 8/2011

2

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)   

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

3

Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2010

4

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

5

Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

6

Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

7

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố

Bộ Công an

Tháng 8/2011

8

Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam

Bộ Công an

Tháng 8/2011

9

Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền 

Bộ Công an

Tháng 10/2010

10

Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

11

Hướng dẫn bổ sung nhăm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 3/2011

12

Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 10/2010

13

Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

14

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

15

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2010

16

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

17

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng

Bộ Tài chính

Tháng 10/2010

18

Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

19

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân

Thanh tra Chính phủ

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1451/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1451/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1451/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1451/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1451/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1451/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành12/08/2010
     Ngày hiệu lực12/08/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1451/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1451/QĐ-TTg Kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền