Quyết định 1456/QĐ-UBND

Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 550/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi và Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH.qn814

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 1456/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), cơ quan Thường trực, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký của Ban Tổ chức. Mọi hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi phải theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi hoạt động và nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức trực tiếp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Hội thi) trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ quan Thường trực, trụ sở làm việc

1. Cơ quan Thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Trụ sở làm việc của Ban Tổ chức đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương II

TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH

Điều 4. Thành phần Ban T chức

Ban Tổ chức được thành lập tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chc

1. Lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện.

2. Ban hành và công bố Thể lệ Hội thi định kỳ 02 (hai) năm một lần sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về cơ cấu và mức giải thưởng của Hội thi.

3. Phát động, tuyên truyền, vận động các chủ thể sáng tạo kỹ thuật tham gia Hội thi.

4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục hồ sơ dự thi; tổ chức việc chấm các giải pháp, xét thưởng các giải pháp đạt giải theo Thể lệ.

5. Thống nhất thông qua: danh sách Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký và Quy trình chấm, thang điểm, điều kiện để xét và xếp hạng đối với giải pháp dự thi; chỉ đạo Hội đồng Giám khảo thực hiện công tác chấm thi bảo đảm công tâm, khách quan và đúng quy định; xử lý kết quả: chấm và đề nghị xét giải thưởng các giải pháp dự thi của Hội đồng Giám khảo, xếp hạng các giải thưởng đối với các giải pháp dự thi.

6. Tổ chức công bố kết quả và tổng kết Hội thi.

Điều 6. Quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban và y viên Ban Tổ chức

1. Trưởng Ban Tổ chức

a) Chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động trong kế hoạch Hội thi; quyết định thành lập: Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký; ban hành Quy trình chấm, thang điểm, điều kiện để xét và xếp hạng đối với giải pháp dự thi, các văn bản gửi cấp có thẩm quyền và các văn bản khác có liên quan tới Hội thi; chủ trì các cuộc họp, hội thảo, triển khai kế hoạch Hội thi; giải quyết khiếu nại của tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi; quyết định những vấn đề khác có liên quan ti Hội thi; quyết định trao thưởng theo đúng quy định của Thể lệ Hội thi đối với các giải pháp, tác giả đạt giải, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong Hội thi trên cơ sở xếp hạng của Ban Tổ chức.

b) Thực hiện theo thẩm quyền và trách nhiệm đối với kinh phí phục vụ cho Hội thi, bảo đảm đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên trong Ban Tổ chc.

d) Được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ trong các hoạt động của Ban Tổ chức khi tổ chức Hội thi.

2. Phó Tởng Ban Tchức: Khi Trưởng Ban Tổ chức vắng mặt, Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền Phó Trưởng ban giải quyết các công việc liên quan của Ban Tổ chức Hội thi và chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức.

3. Các y viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức phân công; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi đối với ngành, đoàn thể, đơn vị mình công tác.

Điều 7. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức

1. Đnghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, thay thế thành viên Ban Tổ chức để đảm bảo cho Ban Tổ chức hoạt động bình thường.

2. Xây dựng dự toán kinh phí của Hội thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho Hội thi. Quyết toán kinh phí Hội thi bảo đảm đúng quy định của Nhà nước.

3. Dự thảo Thể lệ Hội thi để trình Ban Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Hội thi khi Ban Tổ chức ban hành. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ cho các kỳ họp của Ban Tổ chức và công tác chấm thi; tham gia điều hành và phục vụ công tác chấm thi. Tập hợp các khiếu nại của các tchức, cá nhân dự thi (nếu có) trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.

4. Tổ chức lễ phát động, tổng kết trao giải thưởng Hội thi, hội nghị, hội thảo, tổng kết rút kinh nghiệm. Tổ chức trưng bày, triển lãm các giải pháp sáng tạo ở địa phương.

5. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cho các tác giả dự thi; hướng dẫn tác giả đạt giải tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Tuyên truyền phổ biến áp dụng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Điều 8. Hội đồng Giám khảo

1. Hội đồng Giám khảo gồm các nhà chuyên môn, kỹ thuật am hiểu các lĩnh vực dự thi. Cơ cấu Hội đồng Giám khảo gồm:

- Bộ phận thường trực: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực.

- Các Ủy viên là Tổ trưởng các Tổ chấm thi theo lĩnh vực.

- Các Tổ chấm thi theo lĩnh vực dự thi gồm: Tổ trưởng và các cán bộ chấm thi.

- Tổ Thư ký chấm.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo: Đánh giá, xếp hạng, xét chọn các giải pháp dự thi và đề nghị Ban Tổ chức Hội thi xét thưởng theo Thể lệ Hội thi; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo với Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 9. Tổ Thư ký

1. Tổ Thư ký gồm: Tổ trưởng và các tổ viên là công chức của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội là thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan.

2. Tổ Thư ký giúp Ban Tổ chức trong quá trình thực hiện tổ chức Hội thi, cụ thể các nhiệm vụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị công tác chấm thi, phục vụ công tác thư ký chấm thi, quản lý hồ sơ chấm thi, phối hợp với các Tổ chấm thi theo lĩnh vực, tổng hợp kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo để trình Ban Tổ chức.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, Trưởng Ban Tổ chức báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả Hội thi.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban tổ chức, gồm:

a) Kinh phí ngân sách cấp: phân bổ từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ được thẩm định phê duyệt hàng năm.

b) Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung và mức chi hoạt động của Ban tổ chức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Điều 12. Thời hn hot đng của Ban T chức

Ban Tổ chức duy trì hoạt động trong thời gian tổ chức từng Hội thi 02 năm/lần.

Điều 13. Chế đ làm vic của Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần.

2. Các Thành viên Ban Tổ chức Hội thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 14. Khen thưởng

Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi; đơn vị có nhiều giải pháp dự thi đạt giải, tác giả đạt giải, thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký có nhiều thành tích để khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

Điều 15. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này và các vi phạm khác làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Hội thi, tùy theo mức độ vi phạm, khuyết điểm nặng, nhẹ, thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức tổng hp báo cáo Trưởng Ban Tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1456/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1456/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1456/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1456/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành03/10/2014
        Ngày hiệu lực03/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1456/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Ngãi 2014