Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT VÀ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC HÀNG NĂM TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 31/TTr-LHH ngày 01/02/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 271/SNV-TCBC ngày 23/02/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ttrung96)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT VÀ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC HÀNG NĂM TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), cơ quan Thường trực, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký của Ban Tổ chức. Mọi hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi phải thực hiện theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi hoạt động và nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức trực tiếp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm (sau đây gọi tắt là Hội thi và Cuộc thi) trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ quan Thường trực, trụ sở làm việc

1. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Ban Tổ chức đặt tại Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (địa chỉ: 355 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi).

Chương II

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH

Điều 4. Thành phần Ban Tổ chức Hội thi

Thành phần Ban Tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức

1. Lập, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện.

2. Ban hành và công bố Thể lệ Hội thi định kỳ 02 (hai) năm một lần sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về cơ cấu và mức giải thưởng của Hội thi.

3. Phát động, tuyên truyền, vận động các chủ thể sáng tạo kỹ thuật tham gia Hội thi.

4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục hồ sơ dự thi; tổ chức việc chấm các giải pháp, xét thưởng các giải pháp đạt giải theo Thể lệ.

5. Thống nhất thông qua: Danh sách Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký và Quy trình chấm, thang điểm, điều kiện để xét và xếp hạng đối với giải pháp dự thi; chỉ đạo Hội đồng Giám khảo thực hiện công tác chấm thi bảo đảm công tâm, khách quan và đúng quy định; xử lý kết quả: chấm và đề nghị xét giải thưởng các giải pháp dự thi của Hội đồng Giám khảo, xếp hạng các giải thưởng đối với các giải pháp dự thi và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đối với các giải pháp đạt giải cao của Hội thi.

6. Tổ chức công bố kết quả và tổng kết Hội thi.

Điều 6. Quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Tổ chức

1. Trưởng Ban Tổ chức

a) Chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động trong kế hoạch Hội thi; ký quyết định thành lập: Hội đồng Giám khảo, Tổ chấm thi, Tổ Thư ký; ban hành Quy trình chấm, thang điểm, điều kiện để xét và xếp hạng đối với giải pháp dự thi, các văn bản gửi cấp có thẩm quyền và các văn bản khác có liên quan tới Hội thi; chủ trì các cuộc họp, hội thảo, triển khai kế hoạch Hội thi; giải quyết khiếu nại của tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi; quyết định những vấn đề khác có liên quan tới Hội thi; quyết định trao thưởng theo đúng quy định của Thể lệ Hội thi đối với các giải pháp, tác giả đạt giải, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong Hội thi trên cơ sở xếp hạng của Ban Tổ chức.

b) Thực hiện theo thẩm quyền và trách nhiệm đối với kinh phí phục vụ cho Hội thi, bảo đảm đúng chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên trong Ban Tổ chức.

d) Được sử dụng con dấu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong các hoạt động của Ban Tổ chức khi tổ chức Hội thi.

2. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Khi Trưởng Ban Tổ chức vắng mặt, Trưởng Ban Tổ chức ủy quyền Phó Trưởng ban giải quyết các công việc liên quan của Ban Tổ chức Hội thi và chủ trì cuộc họp Ban Tchức.

3. Các y viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức phân công; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi đối với ngành, đoàn thể, đơn vị mình công tác.

Điều 7. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức

1. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, thay thế thành viên Ban Tổ chức (khi có sự thay đổi về nhân sự) để đảm bảo cho Ban Tổ chức hoạt động bình thường.

2. Xây dựng dự toán kinh phí của Hội thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huy động kinh phí tài trợ từ các tchức, cá nhân phục vụ cho Hội thi. Quyết toán kinh phí Hội thi bảo đảm đúng quy định của Nhà nước.

3. Dự thảo Thể lệ Hội thi để trình Ban Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Hội thi khi Ban Tổ chức ban hành. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ cho các kỳ họp của Ban Tổ chức và công tác chấm thi; tham gia điều hành và phục vụ công tác chấm thi. Tập hp các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có) trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.

4. Tổ chức lễ phát động, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi; tổng kết trao giải thưởng Hội thi, hội nghị, hội thảo, tổng kết rút kinh nghiệm. Tổ chức trưng bày, triển lãm các giải pháp sáng tạo ở địa phương.

5. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cho các tác giả dự thi; hướng dẫn tác giả đạt giải tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Tuyên truyền, phổ biến áp dụng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Điều 8. Hội đồng Giám khảo

1. Hội đồng Giám khảo gồm các nhà chuyên môn, kỹ thuật am hiểu các lĩnh vực dự thi. Cơ cấu Hội đồng Giám khảo gồm:

- Bộ phận thường trực: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực.

- Các Ủy viên là Tổ trưởng các Tổ chấm thi theo lĩnh vực.

- Các Tổ chấm thi theo lĩnh vực dự thi gồm: Tổ trưởng và các cán bộ chấm thi.

- Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo: Đánh giá, xếp hạng, xét chọn các giải pháp dự thi và đề nghị Ban Tổ chức Hội thi xét thưởng theo Thể lệ Hội thi; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo với Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 9. Tổ Thư ký

1. Tổ Thư ký gồm: Tổ trưởng và các tổ viên là công chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh là thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan.

2. Tổ Thư ký giúp Ban Tổ chức trong quá trình thực hiện tổ chức Hội thi, cụ thể có các nhiệm vụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị công tác chấm thi, phục vụ công tác thư ký chấm thi, quản lý hồ sơ chấm thi, phối hợp với các Tổ chấm thi theo lĩnh vực, tổng hợp kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo để trình Ban Tổ chức.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, Trưởng Ban Tổ chức báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả Hội thi trong báo cáo chung của Liên hiệp Hội tỉnh.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức, gồm:

a) Kinh phí ngân sách cấp: Phân bổ từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ được thẩm định phê duyệt hàng năm.

b) Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung và mức chi hoạt động của Ban tổ chức được thực hiện theo quy đnh tại Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và các quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC HÀNG NĂM TỈNH

Điều 12. Thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi

Thành phần Ban Tổ chức được quy định tại Điều 1 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 13. Một số quy định cụ thể

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức Cuộc thi: Thực hiện tương tự như Điều 5, Chương II của Quy chế này.

2. Quyền hạn của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và y viên Ban Tổ chức Cuộc thi: Thực hiện tương tự như Điều 6, Chương II của Quy chế này.

3. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Thực hiện tương tự như Điều 7, Chương II của Quy chế này.

4. Hội đồng Giám khảo: Thực hiện tương tự như Điều 8, Chương II của Quy chế này.

5. Tổ Thư ký: Thực hiện tương tự như Điều 9, Chương II của Quy chế này.

6. Chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện tương tự như Điều 10, Chương II của Quy chế này.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức, gồm:

a) Kinh phí ngân sách cấp: Phân bổ từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ được thẩm định phê duyệt hàng năm.

b) Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung và mức chi hoạt động của Ban tổ chức Cuộc thi được vận dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư s52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của BTài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và các quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI VÀ CUỘC THI

Điều 15. Thời hạn hoạt động của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức duy trì hoạt động trong thời gian tổ chức từng Hội thi sáng tạo kỹ thuật 02 năm/lần và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc hàng năm.

Điều 16. Chế độ làm việc của Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần, ngoài ra có thể họp bất thường khi cần thiết.

2. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 17. Khen thưởng

Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi và Cuộc thi; đơn vị có nhiều giải pháp dự thi đạt giải, tác giả đạt giải, thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký có nhiều thành tích để khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

Điều 18. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này và các vi phạm khác làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Hội thi và Cuộc thi, tùy theo mức độ vi phạm, khuyết điểm nặng, nhẹ, thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu346/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Quang Thích
       Ngày ban hành07/03/2016
       Ngày hiệu lực07/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 346/QĐ-UBND ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Ngãi

        • 07/03/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 07/03/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực