Quyết định 1457/QĐ-UBND

Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số: 95/TWPCTT ngày 05/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 109/TTr-SNN ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Căn cứ Văn bản số: 95/TWPCTT ngày 05/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-CP của Chính phủ.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2020.

- 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận các thông tin về thiên tai.

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hồ đập; nâng cao nhận thức cộng đồng cho người dân các xã vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

- Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các biển báo nguy hiểm, thiết bị cảnh báo.

- Các hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

3. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành.

4. Kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp hoạt động hiệu quả đảm bảo tinh gọn không tăng thêm đầu mối và biên chế theo hướng dẫn (nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai): Thực hiện qua các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp.

5. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại địa phương; bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

5.1. Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu, điều hành ứng phó thiên tai giai đoạn 2018 - 2020: Theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số: 904/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5.2. Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2025.

6. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

6.1. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở... đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

6.2. Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông cho người dân.

7. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương.

8. Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở, trước mắt tại cấp xã lấy lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.

9. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện của tỉnh.

10. Rà soát, triển khai các hoạt động Kế hoạch Phòng chống thiên tai của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2025.

11. Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

12. Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

13. Quản lý chặt chẽ triển khai Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm.

14. Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn.

15. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa các công trình phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ hằng năm: Hồ chứa, kè, khắc phục sạt lở.

16. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ. Kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

16.1. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, giám sát vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.

16.2. Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

16.3. Kiện toàn năng lực của các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, đập.

16.4. Lập quy trình điều tiết nước hồ chứa theo quy định.

17. Thực hiện di dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao; rà soát quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư theo quy định.

18. Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi để lựa chọn được những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp.

19. Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. THỜI GIAN VÀ NGUỒN VỐN

1. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2025.

2. Dự kiến nhu cầu kinh phí thực: 395,69 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn Ngân sách Trung ương: 329,3 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương (Dự phòng, Quỹ phòng, chống thiên tai, các chương trình dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác): 66,39 tỷ đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh) theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

 

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

(Kèm theo Quyết định số: 1457/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Các nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Dự kiến nguồn lực (tỷ đồng)

Ghi chú

Trung ương

Địa phương

 

1

Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực

Các đơn vị, địa phương liên quan

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn được kiện toàn

Quý I hằng năm

 

 

 

2

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp

Ban Chỉ huy, cơ quan thường trực các cấp

Các đơn vị, Phòng Ban liên quan

Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy; chương trình công tác năm

Quý I hằng năm

 

 

 

3

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành.

Ban Chỉ huy, cơ quan thường trực các cấp

Các đơn vị, Phòng, Ban liên quan

Phương án Phòng, chống thiên tai hằng năm

Ban hành trước 30/4 hằng năm

 

 

 

4

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp hoạt động hiệu quả đảm bảo tinh gọn không tăng thêm đầu mối và biên chế theo hướng dẫn (nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai) (1)

Ban Chỉ huy, cơ quan thường trực các cấp

Các đơn vị, Phòng, Ban liên quan

Thành viên Ban Chỉ huy các cấp được nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu cho công tác phòng, chống thiên tai

2025

1,00

0,44

 

5

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại địa phương; bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

 

 

 

 

 

5.1

Triển khai Kế hoạch nâng Cao năng lực công tác tham mưu, điều hành ứng phó thiên tai giai đoạn 2018 - 2020 (2)

 

 

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, huyện; đầu tư trang thiết bị dự báo, cảnh báo; trang bị thiết bị, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành, tham mưu ứng phó phòng, chống thiên tai

2018 - 2020

 

 

 

5.2

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại địa phương giai đoạn 2020 - 2025

 

 

Ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

2020

 

 

 

6

Tổ chức tuyên truyền truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở... đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện các báo trên địa bàn tỉnh

Hằng năm có hơn 1000 lượt tin, bài, và phóng sự... về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hằng năm

 

 

 

6.2

Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông cho người dân (Dự kiến tập tung mỗi năm thực hiện 05 xã) (3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống tiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

Người dân của 35 xã bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai được truyền thông kiến thức về phòng, chống thiên tai

2025

4

1,25

 

7

Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình của các cấp, hoạt động, đoàn thể tại địa phương

Các đơn vị địa phương trong tỉnh

 

Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào các chương trình, hoạt động của các đơn vị địa phương

Hằng năm

 

 

 

8

Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt tại cấp xã lấy lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

Có lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở trên 122 xã phường, thị trấn

2018 - 2020

18,7

10

 

9

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị, địa phương liên quan

Các ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra

2018 - 2025

 

 

 

10

Rà soát, triển khai các hoạt động kế hoạch Phòng, chống thiên tai của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 được lồng ghép triển khai hằng năm; ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2025

2018- 2020

 

 

 

11

Thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

Phương châm 04 tại chỗ trong công tác phòng, chống thiên tai ngày càng hoàn thiện

Thường xuyên

 

 

 

12

Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tiễn tại địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

07 cuộc diễn tập quy mô tỉnh, huyện được thực hiện;

105 cuộc diễn tập quy mô cấp xã được thực hiện

2025

31,6

13,9

 

13

Quản lý chặt chẽ triển khai Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai hằng năm

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Các đơn vị, địa phương liên quan

- Lập kế hoạch thu Quỹ sát thực tế.

- Tổ chức thu đạt kế hoạch đề ra.

- Sử dụng Quỹ đúng mục đích, hiệu quả.

Hằng năm

 

 

 

14

Chủ động điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị, địa phương liên quan

Kế hoạch đầu tư trung hạn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế

2018 - 2020

 

 

 

15

Chủ động sử dụng nguồn dự phòng, ngân sách địa phương để đầu tư sửa chữa các công trình phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ hằng năm: Hồ chứa, kè, khắc phục sạt lở

Sở Tài Chính

Các đơn vị, địa phương liên quan

Các hư hỏng được sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

Hằng năm

 

 

 

16

Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ. Kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

 

 

Đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa lớn.

Hằng năm

 

 

 

16.1

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, giám sát vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Sở Công Thương

Các đơn vị, địa phương liên quan

Các đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện được đảm bảo an toàn và vận hành an toàn đảm bảo cho vùng hạ du

Hằng năm

 

 

 

16.2

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (4)

Ủy ban nhân dân tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

Các hồ chứa: Sum Ngược, Khuổi Khe, Cốc Thông (Na Rì); Bản Còn (Chợ Mới) Nà Lẹng (Bạch thông) được nâng cấp sửa chữa

2018 - 2025

50

27

 

16.3

Kiện toàn năng lực của các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, đập.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Sở Công Thương

Các đơn vị, địa phương liên quan

100% các hồ, đập được quản bởi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định.

Hằng năm

 

 

 

16.4

Lập quy trình điều tiết nước hồ chứa theo quy định

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Sở Công Thương

Các đơn vị, địa phương liên quan

100% các hồ phải có quy trình điều tiết hồ chứa và Quy định cảnh báo sớm cho người dân ở vùng hạ du các hồ chứa.

2020

 

 

 

17

Thực hiện di dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao; rà soát quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư theo quy định(5)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Các đơn vị, địa phương liên quan

997 hộ dân trong vùng có nguy cơ thiên tai cao được di dời đến nơi an toàn

2025

224

13,8

 

18

Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi để lựa chọn được những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các đơn vị, địa phương liên quan

Từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững.

Hằng năm

 

 

 

19

Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị, địa phương liên quan

Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Hằng năm

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

329,30

66,39

 

(1) Số người làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp kiêm nghiệm 1324 người (cấp tỉnh 24 người, cấp huyện 10*8=80 người, cấp xã 122*10=1220 người); dự kiến 01 năm 06 lớp (30 người/lớp) tập huấn; mỗi lớp khoảng 30 triệu đồng; tổng kinh phí dự kiến 6*8*30=1440 triệu đồng.

(2) Quyết định số: 904/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(3) Kinh phí thực hiện dự kiến 01 xã 150 triệu đồng (03 lớp tập huấn, truyền thông cho người dân) tổng kinh phí 150*35=5250 triệu đồng;

(4) Theo Văn bản số: 3316/UBND-KT ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

(5) Theo Quyết định số: 2224/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025.

Mục thứ tự 8 và 12: Theo dự toán, tính toán của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1457/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2018
Ngày hiệu lực29/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1457/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1457/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành29/08/2018
        Ngày hiệu lực29/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1457/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống thiên tai Bắc Kạn

           • 29/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực