Quyết định 146/QĐ-UBND

Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả phân loại, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành năm 2013 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ s cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-TCT ngày 28/02/2014 ca T công tác thm định, xác định ch s ci cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về kết quả thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã năm 2013;

Xét đ nghị ca Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả phân loại, xếp hạng ch s ci cách hành chính ca các s, ban, ngành năm 2013 như sau:

1. Đơn vị xut sc: 0 đơn vị;

2. Đơn vị tốt: 08 đơn vị;

3. Đơn vị khá: 09 đơn vị;

4. Đơn vị trung bình: 0 đơn vị;

5. Đơn vị yếu: 0 đơn vị.

(có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thtrưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; (Để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP7
MT/01/CCHC/2014

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Bình

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN. NGÀNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Chỉ số cải cách hành chính

Phân loại

Xếp hạng

1

Sở Nội vụ

88,72

88.72%

Tốt

1

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

83,87

83,87%

Tốt

2

3

Sở Y tế

82,13

82,13%

Tốt

3

4

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

81,68

81,68%

Tốt

4

5

Sở Kế hoạch và Đu tư

81,35

81,36%

Tốt

5

6

Sở Khoa học và Công nghệ

81,28

81,28%

Tốt

6

7

Sở Giao thông vận tải

81,03

81,03%

Tốt

7

8

Sở Công thương

80,46

80,46%

Tốt

8

9

Sở Thông tin và Truyn thông

79,20

79.20%

Khá

9

10

Sở Tư pháp

79.05

79.05%

Khá

10

11

Sở Tài chính

78,10

78,10%

Khá

11

12

Sở Xây dựng

77,90

77,90%

Khá

12

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

74,90

74,90%

Khá

13

14

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

74,90

74,90%

Khá

13

15

S Nông nghiệp và phát triển nông thôn

73,25

73,25%

Khá

14

16

Thanh tra tỉnh

72,75

72,75%

Khá

15

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp

71,41

71,41%

Khá

16

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu146/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu146/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hữu Bình
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2014 kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực