Quyết định 1463/QĐ-UBND

Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1383/TTr-SCT ngày 23 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành, bao gồm:

1. Quyết định số 1005/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1005/QĐ-UBND .

3. Quyết định 1291/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

4. Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

5. Quyết định số 701/QĐ-UBND , ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

6. Quyết định số 702/QĐ-UBND , ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và các quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định 702/QĐ-UBND .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP2, VP3, VP4;
NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2018
Ngày hiệu lực08/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1463/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýNguyễn Ngọc Thạch
       Ngày ban hành08/11/2018
       Ngày hiệu lực08/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình

           • 08/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực