Quyết định 701/QĐ-UBND

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1463/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt kinh doanh Công nghiệp Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu; Căn cứ Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh rượu">60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11 2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, như sau:

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát chặt chẽ mạng lưới kinh doanh bán lẻ rượu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu. Từng bước xây dựng, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hợp lý nhằm hình thành một hệ thống các thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu chuyên nghiệp, có năng lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên từng địa bàn trong tỉnh; hạn chế kinh doanh tự phát, kinh doanh không có giấy phép; kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hóa; kiểm soát và hạn chế việc kinh doanh rượu nhập lậu; hạn chế việc sử dụng rượu để tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng rượu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo thu ngân sách và lợi ích của toàn xã hội, phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

b. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2020: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; tùy theo nhu cầu của thị trường, của hoạt động sản xuất kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên từng địa bàn cụ thể, đảm bảo số lượng cửa hàng bán lẻ sản phẩm rượu phát triển có định hướng, hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật;

- Tăng sản lượng rượu sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường;

- Giai đoạn 2020-2025: Đảm bảo duy trì 100% cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn phải có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; Trên cơ sở tốc độ tăng dân số trên địa bàn tỉnh cùng với nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn, bổ sung các cơ sở bán lẻ đảm bảo số lượng cửa hàng bán lẻ sản phẩm rượu phát triển có định hướng, hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật; Tăng sản lượng rượu sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường.

2. Nội dung Quy hoạch

a. Dự báo phát triển dân số tỉnh Ninh Bình.

Đến năm 2020, dân số tỉnh Ninh Bình có khoảng 1.222.5000 người và đến năm 2025 là 1.288.000 người.

b. Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (không tính các cơ sở kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ).

- Số cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hiện có: 397 cơ sở.

- Số cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu quy hoạch phát triển đến năm 2020: Tối đa là 1.222 cơ sở.

- Số cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu quy hoạch phát triển đến năm 2025: Tối đa là 1.288 cơ sở.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

c. Số lượng giấy phép bán lẻ rượu tối đa được công bố hàng năm để làm căn cứ cho các địa phương cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Quy hoạch

- Hàng năm trước ngày 31 tháng 12, căn cứ dân số trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố công bố và gửi báo cáo về Sở Công thương số lượng Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn theo định mức 1 Giấy phép/1.000 người dân.

- Căn cứ số lượng Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu tối đa đã được công bố các phòng Công Thương/phòng Kinh tế tổ chức cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu cho các thương nhân theo quy định; trong quá trình xem xét để cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu phải thẩm định, kiểm tra kỹ các điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu để hạn chế phát triển tràn lan các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Công thương theo đúng quy định.

- Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu, đặc biệt là những sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những hành vi kinh doanh sản phẩm rượu không có Giấy phép, kinh doanh sản phẩm rượu không có tem nhãn, không có nguồn gốc xuất xứ, rượu nhập lậu, rượu giả...

- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm rượu phát triển hệ thống phân phối sản phẩm rượu; tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu thuộc hệ thống phân phối của mình đảm bảo các điều kiện theo quy định; áp dụng công nghệ định danh sản phẩm bằng mã PIN (mã an ninh xác thực) trên mỗi sản phẩm tem hoặc mác, nhãn dán trên vỏ hộp rượu hoặc dán tem chống giả kỹ thuật số lên nắp chai hoặc vỏ bao nhằm chống việc làm giả, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố công bố công khai và tổ chức thực hiện Quy hoạch theo đúng quy định.

Trong kỳ quy hoạch, nếu có sự thay đổi số lượng cơ sở bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn do thương nhân bỏ kinh doanh, do có sự biến động mạnh về dân số, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP2, VP3, VP4, VP6.
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

SỐ LƯỢNG TỐI ĐA GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 10/07/2015 của UBND tỉnh)

STT

Địa phương

Số giấy phép đã cấp

Quy hoạch đến năm 2020

Quy hoạch đến năm 2025

I

Thành phố Ninh Bình

103

320

342

1

P. Vân Giang

7

15

17

2

P. Thanh Bình

7

15

17

3

P. Phúc Thành

16

15

17

4

P. Đông Thành

19

19

19

5

P. Tân Thành

9

15

16

6

P. Nam Bình

9

15

16

7

P. Bích Đào

11

15

16

8

P. Nam Thành

2

15

16

9

P. Ninh Phong

2

12

12

10

P. Ninh Khánh

11

15

16

11

P. Ninh Sơn

7

12

12

12

Xã Ninh Nhất

0

10

10

13

Xã Ninh Tiến

0

10

10

14

Xã Ninh Phúc

3

10

10

II

Thành phố tam Hiệp

49

125

135

1

P. Bắc Sơn

9

18

20

2

P. Nam Sơn

12

18

20

3

P. Trung Sơn

12

20

21

4

P. Tây Sơn

6

18

20

5

P. Tân Bình

2

16

16

6

Xã Quang Sơn

1

8

15

7

Xã Yên Sơn

1

7

12

8

Xã Đông Sơn

3

8

15

9

Xã Yên Bình

3

10

12

III

Huyện Hoa Lư

19

 

 

1

TT Thiên Tôn

4

8

12

2

Xã Trường Yên

3

10

10

3

Xã Ninh Hòa

2

6

5

4

Xã Ninh Giang

0

5

6

5

Xã Ninh Khang

0

5

5

6

Xã Ninh Mỹ

3

8

10

7

Xã Ninh Xuân

0

5

5

8

Xã Ninh An

2

5

5

9

Xã Ninh Vân

0

6

7

10

Xã Ninh Tháng

0

5

6

11

Xã Ninh Hải

5

7

7

IV

Huyện Yên Khánh

40

148

155

1

Thị trấn Ninh

12

18

20

2

Xã Khánh An

4

8

8

3

Khánh Công

0

6

6

4

Khánh Cư

0

6

7

5

Khánh Cường

1

6

6

6

Khánh Hải

0

8

8

7

Khánh Hòa

0

10

10

8

Khánh Hội

4

7

8

9

Khánh Hồng

5

9

9

10

Khánh Lợi

0

8

8

11

Khánh Mậu

1

6

6

12

Khánh Nhạc

2

14

15

13

Khánh Phú

1

10

10

14

Khánh Thành

0

12

12

15

Khánh Thiện

9

12

12

16

Khánh Thủy

0

6

6

17

Khánh Tiên

0

6

6

18

Khánh Trung

0

8

10

19

Khánh Vân

1

8

8

V

Huyện Nho Quan

92

162

175

1

Thị trấn Nho Quan

16

12

15

2

Xã Quỳnh Lưu

6

8

10

3

Xã Lạc Vân

8

6

7

4

Xã Sơn Thành

0

5

5

5

Xã Phú Long

1

5

5

6

Xã Lạng Phong

0

5

5

7

Xã Phú Sơn

3

5

5

8

Xã Sơn Hà

2

5

5

9

Xã Thượng Hòa

4

6

6

10

Xã Văn Phương

4

5

6

11

Xã Đồng Phong

6

7

8

12

Xã Gia Sơn

2

5

6

13

Xã Kỳ Phú

1

5

5

14

Xã Phú Lộc

6

9

10

15

Xã Quảng Lạc

1

6

6

16

Xã Sơn Lai

0

5

5

17

Xã Thạch Bình

5

10

10

18

Xã Văn Phong

0

5

5

19

Xã Xích Thổ

3

8

8

20

Xã Đức Long

7

5

6

21

Xã Gia Tường

4

5

5

22

Xã Gia Lâm

3

5

5

23

Xã Gia Thủy

2

6

6

24

Xã Yên Quang

1

6

6

25

Xã Thanh Lạc

1

5

5

26

Xã Văn Phú

5

6

6

27

Xã Cúc Phương

2

7

8

VI

Huyện Gia Viễn

59

138

141

1

Thị trấn Me

22

18

18

2

Xã Gia Thanh

10

10

10

3

Xã Gia Xuân

0

5

5

4

Xã Gia Trấn

3

7

8

5

Xã Gia Tân

1

8

8

6

Xã Gia Lập

4

8

8

7

Xã Gia Vân

3

6

7

8

Xã Gia Hòa

0

8

8

9

Xã Gia Hưng

1

6

6

10

Xã Liên Sơn

0

6

6

11

Gia Phú

8

7

8

12

Xã Gia Thịnh

0

8

8

13

Gia Vượng

2

6

6

14

Xã Gia Thắng

0

5

6

15

Xã Gia Tiến

0

5

6

16

Xã Gia Phương

0

5

6

17

Xã Gia Trung

0

5

5

18

Xã Gia Sinh

4

10

10

19

Xã Gia Minh

0

5

6

20

Xã Gia Lạc

0

5

5

21

Xã Gia Phong

1

5

5

VII

Huyện Yên Mô

35

132

138

1

Thị trấn Yên Thịnh

10

15

15

2

Khánh Dương

2

7

7

3

Yên Thái

0

6

6

4

Yên Lâm

1

8

9

5

Yên Hưng

2

6

6

6

Mai Sơn

1

6

8

7

Yên Từ

2

8

9

8

Yên Đồng

1

8

8

9

Yên Thành

0

7

7

10

Yên Thắng

2

10

12

11

Khánh Thượng

4

7

8

12

Yên Phong

4

9

9

13

Yên Hòa

2

 

7

14

Yên Nhân

1

12

12

15

Yên Mạc

3

10

10

16

Khánh Thịnh

0

6

6

17

Yên Mĩ

0

6

7

VIII

Huyện Kim Sơn

0

197

202

1

TT. Phát Diệm

0

14

15

2

TT. Bình Minh

0

6

10

3

Xã Hồi Ninh

0

5

5

4

Chất Bình

0

6

6

5

Yên Mật

0

5

5

6

Kim Đông

0

5

5

7

Lai Thành

0

10

10

8

Yên Lộc

0

9

9

9

Tân Thành

0

6

6

10

Lưu Phương

0

8

8

11

Thượng Kiệm

0

8

8

12

Kim Chính

0

8

8

13

Đồng Hướng

0

10

10

14

Quang Thiện

0

10

10

15

Như Hòa

0

6

6

16

Hùng Tiến

0

7

7

17

Ân Hòa

0

8

8

18

Kim Định

0

6

6

19

Chính Tâm

0

5

5

20

Định Hóa

0

7

7

21

Kim Trung

0

5

5

22

Văn Hải

0

9

9

23

Kim Tân

0

7

7

24

Kim Mỹ

0

10

10

25

Cồn Thoi

0

10

10

26

Kim Hải

0

5

5

27

Xuân Thiện

0

5

5

Tổng cộng toàn tỉnh

397

1.222

1.288

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/11/2018
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 10/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/11/2018
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 701/QĐ-UBND 2015 phát triển mạng lưới bán lẻ sản phẩm rượu Ninh Bình