Quyết định 1465/QĐ-TTg

Quyết định 1465/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1465/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
***** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1465/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện năm 2007:

- Công ty Xổ số kiến thiết;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi;

- Công ty Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường.

2. Cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2008:

- Công ty Thủy sản Đắk Lắk;

- Công ty Quản lý bến xe;

- Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47 - 01S.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk:

1. Chỉ đạo xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa một hoặc hai công ty cà phê, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành liên quan, quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website Chính phủ,
các Vụ : TH, KTTH, NN, V.IV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1465/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1465/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2007
Ngày hiệu lực02/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1465/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1465/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1465/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1465/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành02/11/2007
        Ngày hiệu lực02/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1465/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1465/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010

            • 02/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực