Quyết định 1467/QĐ-UBND

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình

Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015; số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017; số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2018; số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/04/2018 về công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 20/TTr-STTTT ngày 23/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục: 05 (năm) thủ tục hành chính mới ban hành; 15 (mười lăm) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của S Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- C
T, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1467/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

Phần I.

DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

01

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tnh (Tầng 1 Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành ph Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

 

Không

Quyết định số 4268/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2015 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

02

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

03

Cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

04

Phát hành thông cáo báo chí

Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

II. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

01

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỎ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

01

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Thủ tục số 05, Phần I, Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

Thành phần hồ sơ

Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

01

Cấp giấy phép hoạt động in (Thủ tục số 05, Phần I, Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/04/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính b bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

02

Cấp lại giấy phép hoạt động in (Thủ tục số 06, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

03

Đăng ký hoạt động cơ sở in (Thủ tục số 07, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Thời hạn giải quyết;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

04

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Thủ tục số 08, Phần I, Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Thời hạn giải quyết;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

05

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Thủ tục số 13, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

06

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Thủ tục số 15, Phần I, Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

III. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

01

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

02

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ- UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

03

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thủ tục s 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

04

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

05

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

06

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

07

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ công cộng (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

08

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thủ tục số 01, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

01

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài (Thủ tục số 12, Phần I Phụ lục Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh)

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/04/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1467/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Thái Bình