Quyết định 2359/QĐ-UBND

Quyết định 2359/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2359/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 49/TTr-STTTT ngày 07/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 32 (ba mươi hai) thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình và số 1467/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dvctt.thaibinh.gov.vn

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

Cho phép họp báo (trong nước)

24 giờ (trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo)

Không

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

II.

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.thaibinh.gov.vn

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

5

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

6

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

7

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép hoạt động in

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.thaibinh.gov.vn

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

3

Đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

4

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

5

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

6

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

7

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

8

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

9

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

10

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

11

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

12

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

50.000đ/hồ sơ

13

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

14

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

IV

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.thaibinh.gov.vn

10.750.000 đồng.

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

10.750.000 đồng.

4

Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

1.250.000 đồng.

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

1.250.000 đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2359/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2359/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2359/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
    Người kýPhạm Văn Xuyên
    Ngày ban hành20/09/2018
    Ngày hiệu lực20/09/2018
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật2 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2359/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Sở Thông tin Thái Bình