Quyết định 2970/QĐ-UBND

Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2970/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một s điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 67/TTr-STTTT ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi thời hạn giải quyết 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP CP;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Trun
g tâm PV HCC tỉnh;
- C
ổng thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Thủ tục: Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (cấp tỉnh)

- Thời gian quy định tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là: Trong thời hạn 07 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hsơ hợp lệ.

- Thời gian sửa đổi là: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2019
Ngày hiệu lực23/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2970/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2970/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2970/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Khắc Thận
       Ngày ban hành23/10/2019
       Ngày hiệu lực23/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2970/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2970/QĐ-UBND 2019 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Thái Bình

           • 23/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực