Quyết định 1471/QĐ-TTg

Quyết định 1471/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1327/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1471/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày  06  tháng  11  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2007 và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3030/TTr-BNV ngày 22 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang

1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương (theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và các văn bản pháp luật khác liên quan); chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Ban Quản lý có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý về đầu tư đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến quản lý và phát triển các khu công nghiệp theo phân cấp, ủy quyền của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Quyết định số 45/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc gồm: văn phòng, các phòng chuyên môn;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tuỳ theo yêu cầu quản lý và phát triển các khu công nghiệp của tỉnh trong từng giai đoạn, Trưởng Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương  về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Kiên Giang;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (05b). A.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1471/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1471/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực06/11/2007
Ngày công báo17/11/2007
Số công báoTừ số 778 đến số 779
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1471/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1471/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/11/2007
        Ngày hiệu lực06/11/2007
        Ngày công báo17/11/2007
        Số công báoTừ số 778 đến số 779
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1471/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang