Quyết định 148/QĐ-UB

Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 373/QĐ-UBND 2015 công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản 1997 2014 An Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 07 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC PHÁP LÝ 61 VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 38/CP của Chính phủ ngày 4/5/1994 "về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức">

- Căn cứ Thông tư số 96/BT ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 984/PLHS-HC ngày 8/6/1994 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ">

- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo rà soát văn bản cấp tỉnh và kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 17/CT.UB ngày 2/7/1994 của UBND tỉnh;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản (có danh mục kèm theo) do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh,           
 (để báo cáo)
- Như Điều 3
 - Lưu VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Phú Hội

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CHẤM DỨT HIỆU LỰC PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 148/QĐ.UB ngày 7 tháng 3 năm 1995 của UBND Tỉnh An Giang)

Số

Hình thức

Ký hiệu

Nội dung

01

 

02

 

 

03

 

 

04

 

05

 

 

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

15

16

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

 

35

 

36

 

37

 

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

 

 

Quyết định

 

Quyết định

 

 

Quyết định

 

 

Quyết định

 

Quyết định

 

 

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

 

Quyết định

Quyết định

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Quyết định

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

 

Chỉ thị

 

Chỉ thị

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Thông báo

 

Công văn

 

Công văn

153/QĐ.UB

14/8/90

265/QĐ.UB

08/12/89

 

272/QĐ.UB

22/12/89

 

119/QĐ.UB

12/07/90

13/QĐ

09/01/92

 

 

61/QĐ.UB

25/02/93

02/QĐ.UB

14/01/90

58/QĐ.UB

28/3/90

469/QĐ.UB

25/11/87

275/QĐ.UB

23/6/92

121/QĐ.UB

25/9/90

231/QĐ.UB

20/11/91

39/QĐ.UB

11/02/91

303/QĐ.UB

04/01/98

 

93/QĐ.UB

176/QĐ.UB

05/QĐ.UB

05/4/90

239/QĐ.UB

10/12/90

271/QĐ.UB

24/12/90

111/QĐ.UB

17/03/93

377/QĐ.UB

15/9/93

440/QĐ.UB

21/9/84

 

77/QĐ.SXD

01/11/91

282/QĐ.UB

18/8/89

51/QĐ.UB

14/02/92

174/QĐ.UB

18/8/89

06/QĐ.UB

02/01/89

10/QĐ.UB

01/02/90

116/QĐ.UB

27/3/93

33/CT.UB

31/10/92

27/CT.UB

19/12/89

11/CT.UB

20/4/90

23/CT.UB

22/11/90

30/CT.UB

29/12/90

 

16/CT.UB

29/8/91

14/CT.UB

19/6/92

16/CT.UB

9/9/89

 

18/CT.UB

12/10/89

02/CT.UB

08/01/90

08/CT.UB

18/04/90

14/CT.UB

12/06/90

29/CT.UB

15/10/92

34/CT.UB

07/11/92

17/CT.UB

17/09/88

 

21/CT.UB

07/10/91

18/CT.UB

18/9/89

74/TB.UB

25/9/89

06/TB.UB

31/01/90

12/TB.UB

02/05/90

42/TB.UB

27/08/90

74/TB.UB

26/08/91

83/TB.UB

26/08/91

178/TB.UB

17/12/85

44/TB.UB

08/9/90

51/TB.UB

10/7/87

27/TB.UB

15/3/88

23/TB.UB

28/2/89

08/TB.UB

7/4/92

47/TB.UB

26/7/93

87/CV.UB

2/5/90

21/CV.UB

13/2/91

Ban hành BQĐ về quản lý hàng hóa ngoại nhập và lậu thuế quan biên giới.

V/v chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức làm kinh tế của các cơ quan hành chính và các đoàn thể theo Quyết định 92/CT và Chỉ thị 299/CT của Củ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

V/v ban hành những quy định về quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y trong tỉnh An Giang.

Ban hành BQĐ về kinh doanh dịch vụ du lịch và quản lý kinh doanh du lịch.

Về thủ tục, trình tự xét cấp giấy phép thành lập, cấp giấy chứng nhận ĐKKD đối với DNTN, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Chi nhánh, VP đại diện hoạt động trên địa bàn Tỉnh An Giang.

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đăng ký kinh doanh.

 

Về việc miễn giảm thuế nông nghiệp năm 1990.

 

Quy định về giá tính thuế nông nghiệp đối với cây hàng năm

 

Quy định chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

Ban hành chính sách trồng và bảo vệ rừng phòng hộ trên núi

 

Cho phép thành lập lâm trường tư doanh.

 

Ban hành BQĐ về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm An Giang.

Ban hành BQĐ về bảo vệ nguồn lợi rừng, nguồn lợi thủy sản trên phạm vi tỉnh An Giang

V/v qđ một số điểm cụ thể để thực hiện Chỉ thị 47/CT.TW của BTC Trung ương Đảng v/v giải quyết một số vấn đề cấp bách và ruộng đất.

Về việc giải quyết đất đai trong Tỉnh An Giang

Về việc giải quyết đất đai.

Ban hành BQĐ về tổ chức quản lý và chính sách thuế đối với các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống ngân hàng.

V/v than đổi Huyện, thị xã từ môt cấp quản lý ngân sách trở thành một cấp dự toán.

V/v thành lập đội kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước

 

V/v điều tiết các khoản thu thuế và chính sách điều hòa ngân sách xã

V/v lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật theo quyết định 180/TTg của Thủ tướng Chính phủ

V/v giao nhiệm vụ cho Công ty nhà đất CTCC An Giang đứng ra mua nhà để phục vụ công ích và thu lẹ phí chuyển dịch sở hữu nhà.

Về mức thu lệ phí và dịch vụ nhà đất.

 

Thành lập Đoàn liên hiệp kiểm tra xuất nhập cảnh tàu bè vào Cảng Mỹ Thới.

Ban hành BQĐ tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Đội Thanh tra, kiểm tra GTVT.

Ban hành BQĐ về huy động và sử dụng lao động công ích trong Tỉnh.

Về chế độ cho thôi việc

 

V/v bổ sung chính sách hưu trí, mất sức lao động và tạm ngừng việc.

Về chính sách khen thưởng đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

V/v thực hiện Thông tư 59/TC.TCT ngày 21/10/92 của Bộ Tài chính và Thông tư số 10/TM.XNK ngày 21/10/92 của Bộ TM

V/v sắp xếp các tổ chức kinh tế quốc doanh và tập thể huyện thị xã và cấp tương đương.

V/v tiếp tục thực hiện và sử lý các công ty, xí nghiệp giải thể theo Chỉ thị 27/CT.UB ngày 19/12/89 của UBND Tỉnh.

V/v quản lý tài sản của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh.

Một số nội dung biện pháp cấp bách v/v ngưng hoạt động của các C.ty KD cấp Huyện, Thị và các đơn vị kinh doanh đời sống của các ngành, đoàn thể cấp Tỉnh.

V/v khẩn trương tiến hành bàn giao, bảo toàn và phát triển vốn đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh

Về tổ chức, thực hiện nghị định 66-HĐBT ngày 02/03/92 của HĐBT về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh.

V/v tất cả các hộ chịu thuế công thương nghiệp trước đây do Phường, Xã quản lý thu nộp vào ngân sách xã nay giao cho ngành thuế CTN thống nhất quản lý bộ và thu thuế.

V/v thực hiện tốt đợt thanh tra tài chính, ngân sách trên địa bàn tỉnh An Giang.

Về tổ chức thu thuế nông nghiệp năm 1990.

 

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống ngân hàng Nhà nước.

Về một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả và ngăn chặn tình trạng phá sản của các tổ chức tín dụng.

V/v nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, chế độ thu các loại phí, lệ phí và loại thu khác của ngân sách Nhà nước

Về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1993.

 

V/v chấp hành nghiêm chỉnh quy định về xây dựng mới, mở rộng nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, cửa hàng, kho tàng và các công trình khác trong khu vực thị xã, thị trấn.

Về việc tiến hành thanh tra quản lý xây dựng cơ bản.

 

V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị 176/CT của Chủ tịch HĐNT về kiểm điểm việc xét giải quyết khiếu tố của công dân.

V/v thi hành chính sách thuế đối với các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh.

Một số điểm quy định tạm thời về điều tiết ngân sách xã năm 1990.

V/v miễn giảm thuế buôn chuyến mặt hàng lương thực.

 

V/v miễn giảm lệ phí trước bạ cho cán bộ, công nhân viên

 

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tổng thanh toán nợ.

Về việc thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất.

 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút những vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu khắc nghiệt.

V/v quy định báo cáo triển khai thực hiện Quyết định 240 về chống tham nhũng.

V/v tạm thời sửa đổi bổ sung một số chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ CNVC khu vực nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Hướng dẫn thêm việc thực hiện tiền lương và trợ cấp thâm niên đối với CNVC và các đối tượng hưởng chính sách TBXH

V/v trợ cấp thêm đối với CNVC, các đối tượng chính sách xã hội và sửa đổi một số khoản trợ cấp do Tỉnh quy định

V/v đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời (mẫu giấy của Tỉnh)

V/v chấn chỉnh và tăng cường tổ chức quản lý thu thuế hàng biên giới.

V/v tiếp tục xử lý dư nợ quá hạn của các cơ sở tín dụng ngoài quốc doanh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/1995
Ngày hiệu lực07/03/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu148/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Phú Hội
       Ngày ban hành07/03/1995
       Ngày hiệu lực07/03/1995
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 148/QĐ-UB năm 1995 chấm dứt hiệu lực pháp lý 61 văn bản Uỷ ban An Giang