Quyết định 1483/QĐ-UBND

Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2015 về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1483/QĐ-UBND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1483/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 94/TTr-SKHĐT ngày 12/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa tỉnh Thái Bình (cụ thể có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-
Thường trực Tnh y;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Các phòng: CTXDGT, MCLT, TH;
-
Lưu: VT, KHTC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
N
guyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh)

I. Quy định chung về dự án trọng điểm nhóm C

Dự án trọng điểm nhóm C là dự án nhóm C theo quy định Luật đầu tư công; được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn; đồng thời thuộc một trong các tiêu chí quy định tại Phần II dưới đây.

Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ; các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

II. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý

1.1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

b) Công nghiệp điện;

c) Khai thác dầu khí;

d) Hóa chất, phân bón, xi măng;

e) Khai thác, chế biến khoáng sản;

g) Xây dựng khu nhà ở;

1.2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Giao thông, trừ các dự án quy định tại điểm a, khoản 1.1, mục 1 phần II;

b) Thủy lợi;

c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kthuật;

d) Kỹ thuật điện;

đ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

e) Hóa dược;

g) Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm d, khoản 1.1, mục 1 phần II;

h) Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm đ, khoản 1.1, mục 1 phần II;

i) Bưu chính, viễn thông;

1.3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

d) Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1.1 và 1.2, mục 1, phần II;

1.4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 35 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Y tế, văn hóa, giáo dục;

b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình;

c) Kho tàng;

d) Du lịch, thể dục thể thao;

đ) Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g, khoản 1.1, mục 1, phần II;

2. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp huyện quản lý

2.1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tđồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.1, mục 1, phần II.

2.2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.2, mục 1, phần II.

2.3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.3, mục 1, phần II.

2.4. Dự án có tng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1.4 mục 1, phần II.

3. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C đối với các dự án thuộc cấp xã quản

Toàn bộ các dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công do cấp xã quản lý thuộc dự án trọng điểm nhóm C.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1483/QĐ-UBND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1483/QĐ-UBND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1483/QĐ-UBND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1483/QĐ-UBND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Thái Bình 2015

            • 07/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực