Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1488/2008/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG; PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân:
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định của pháp lệnh và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sủa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ tài chính hướng về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Công văn số 167/HĐND-KTVNS ngày 27/8/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án thu phí thẩm định báo cáo, đề án, hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép lĩnh vực môi trường.
Đề án thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bạn thành phố Hải Phòng; văn bản thẩm định số 1586/STC-635/TC-TCDN ngày 10/6/2008 của Sở tài chính về việc thay đổi, bổ sung một số điều của báo cáo số 1586/STC-TCDN ngày 10/10/2007 của Sở tài chính; Báo cáo thẩm định số 11/STP-KTVB ngày 7/3/2008 của Sở tư pháp; công văn số 682/STN& MT-MT ngày 26/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng như phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông ( bà) : Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, giám đốc các sở; tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

VỀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
( Kèm theo Quyết định số 1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008  của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng )

I. MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ:

1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu phí:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có quy mô lớn, phức tạp, phải thuê chuyên gia cấp thẩm định và cần phải thực hiện các thẩm định hỗ trợ trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định cảu thành phố theo quy định.

Báo cáo

4.500.000

2

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với ccas dự án còn lại

Báo cáo

4.000.000

Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

2. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định thiết kế giếng thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đếm ( ứng với cấp 1)

Thiết kế giếng

200.000

2

Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 2)

Đề án, báo cáo

400.000

3

Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 500m3/ ngày đêm đến dưới 1000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 3)

Đề án, báo cáo

1.000.000

4

Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 3000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 4)

Đề án, báo cáo

2.000.000

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

3. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô dưới 200m3/ ngày đếm ( ứng với cấp 1), hệ số 0,1

Báo cáo

200.000

2

Thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất có quy mô từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 2), hệ số 0,2

Báo cáo

500.000

3

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 1000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 3), hệ số 0,5

Báo cáo

1.200.000

4

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 3000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 4), hệ số 1

Báo cáo

2.400.000

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

4. Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt dùng cho sản xuất nông nghiệp có quy mô 0,1m3/ giây, dùng để phát điện dưới 50kw; cho mục đích khác dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 1)

Đề án, báo cáo

300.000

2

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng từ 0,1m3/ giây đến dưới 0,5m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 50kw đến 200kw cho phát điện; từ 500 đến dưới 3.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác ( ứng với cấp 2)

Đề án, báo cáo

700.000

3

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có quy mô 0,5m3/ giây đến dưới 1m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 200kw đến 1000kw cho phát điện; từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác( ứng với cấp 3)

Đề án, báo cáo

1.700.000

4

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có quy mô 1m3/ giây đến dưới 2m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 1.000kw đến 2.000kw cho phát điện; từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác( ứng với cấp 4)

Đề án, báo cáo

3.400.000

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi:

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 100m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 1)

Đề án, báo cáo

300.000

2

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 100m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm( ứng với cấp 2)

Đề án, báo cáo

700.000

3

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 500m3/ ngày đêm đến dưới 2.000m3/ ngày đêm( ứng với cấp 3)

Đề án, báo cáo

1.800.000

4

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 2.000m3/ ngày đêm đến dưới 5.000m3/ ngày đêm( ứng với cấp 4)

Đề án, báo cáo

3.600.000

6. Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Hồ sơ

500.000

2

Thẩm định gia hạn, bổ sung hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Hồ sơ

250.000

7. Các loại lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thuỷ lợi

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu phí 100.000đồng/ giấy phép ( một trăm nghìn đồng/ giấy phép)

trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi được áp dụng thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần dầu.

II. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ.

1. Cơ quan tổ chức thu phí và lệ phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh viực tài nguyên và môi trường là Sở tài Nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thu phí, lệ phí và có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí và lệ phí tại địa điểm thu; khi thu tiền phí và lệ phải có chứng từ là biên lai ( do Bộ tài chính phát hành) cho đối tượng nộp phí và lệ phí theo quy định

2. Tỷ lệ trích phí và lệ phí

- Đối với phí: Đơn vị thu và Sở Tài nguyên và Môi trường được trích để lại 60% số phí thu được, 405 còn lại nộp ngân sách.

- Đối với lệ phí: Đơn vị thu là Sở tài nguyên và Môi trường được trích để lại 30% số lệ phí thu được, 70% còn lại nộp ngân sách.

3. Quản lý và sử dụng phí và lệ phí

- Số tiền phí và lệ phí thu được nộp Ngân sách nhà nước cùng cấp theo chương, loại, khoản mục, mục và tiểu mục theo tỷ lệ đã quy định; số trích d dể lại đơn vị thu phí và lệ phí có trách nhiệm quản lý và sử dụng như sau:

+ Lập dự toán thu, chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước

+ Hàng năm quyết toán ngân sách, đơn vị lập quyết toán thu chi từ nguồn thu được để lại kèm theo giải trình chi tiết, đồng thời đề xuất kiến nghị về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích lại để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các khoản chi phải đúng nội dung chi theo chế độ chi tiêu tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ đã được phê duyệt của đơn vị.

+ Số tiền phí, lệ phí được trích lại hàng năm nếu không sử dụng hết thì nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1488/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1488/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2008
Ngày hiệu lực19/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhật4 tháng trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1488/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1488/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành09/09/2008
        Ngày hiệu lực19/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
        Cập nhật4 tháng trước
        (02/10/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1488/2008/QĐ-UBND mức thu, cơ chế quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường