Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 978/TTr-STP ngày 26 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 47 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ một phần 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành ph và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính ph
;
- Bộ Tư pháp;

- Cục K
iểm tra VBQPPL-BTP;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Đo
àn ĐBQHTPHP;
- CVP, các PCVPUBNDTP;
- Các Phòng CV;
- Đài PT&THHP, Báo HP,
Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 33/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành ph)

I. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ

1

Quyết định

1980/QĐ-UBND ngày 24/8/2005

Ban hành Quy định về đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học và các cơ sở y tế bng nguồn vốn tín dụng, ngân sách thành phố hỗ trợ chi trả lãi vay

2

Quyết định

258/2007/QĐ-UB ngày 13/02/2007

Về việc ban hành Quy chế huy động vốn góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp thành phố Hải Phòng

3

Quyết định

1330/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp đô thị Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 258/2007/QĐ-UBND ngày 13/02/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

4

Quyết định

1730/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

5

Quyết định

2419/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

6

Quyết định

2745/2015/QĐ- UBND ngày 03/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

7

Quyết định

2716/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC NỘI VỤ

8

Quyết định

265/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

Về tchức, mức phụ cấp và trang bị phương tiện cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9

Quyết định

1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015

10

Quyết định

690/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phHải Phòng

11

Quyết định

985/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

V/v điều chỉnh mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

12

Quyết định

345/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Về việc ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc đảm bảo an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

13

Quyết định

1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

14

Quyết định

801/QĐ-UBND ngày 08/05/2013

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

15

Quyết định

1045/QĐ-UBND ngày 12/6/2013

Về việc quy định giá vé xe buýt của Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng

16

Quyết định

1300/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

Về việc ban hành Quy định tạm thời vquản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chế độ, chính sách đối với người làm công tác điều trị Methadone và kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động tại các cơ sở điều trị Methadone công lập thuộc thành phố Hải Phòng

17

Quyết định

1776/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

Về việc quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

18

Quyết định

414/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008

Về việc thu mức phí địa chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

19

Quyết định

415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008

Về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

20

Quyết định

1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Về việc quy định mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

21

Quyết định

853/2009/QĐ-UBND ngày 14/5/2009

Về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

22

Quyết định

1684/2010/QĐ-UBND ngày 12/10/2010

Về việc ban hành Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

23

Quyết định

476/QĐ-UB ngày 13/4/2012

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

LĨNH VỰC THANH TRA

24

Quyết định

993/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

25

Quyết định

1775/2014/QĐ-UBND ngày 5/08/2014

Về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước đối với Thanh tra thành phố và Thanh tra các sở, Thanh tra các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

26

Quyết định

1298/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng cầu phao Đăng

27

Quyết định

3039/QĐ-UB ngày 29/12/2005

Về điều chỉnh Điểm 6 Quy định điều chỉnh, bổ sung phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 06/3/2003

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

28

Quyết định

2483/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Về việc quy định mức đóng góp kinh phí, chế độ hỗ trợ, nội dung, mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

29

Quyết định

811/QĐ-UBND ngày 24/5/2010

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chi tiêu tiếp khách trong nước

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

30

Quyết định

1643/2007/QĐ-UBND ngày 30/08/2007

Về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch

31

Quyết định

620/2008/QĐ-UBND ngày 16/04/2008

Về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch

32

Quyết định

1897/2009/QĐ-UBND ngày 25/09/2009

Về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cấp bản sao, lệ phí chứng thực

LĨNH VỰC VĂN HÓA - TH THAO

33

Quyết định

1079/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về thu phí tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà

34

Quyết định

2329/QĐ-UBND ngày 24/10/2006

Về việc thu phí thư viện

35

Quyết định

1247/2007/QĐ-UBND ngày 11/07/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2020

36

Quyết định

950/QĐ-UBND ngày 17/6/2010

Về việc ban hành Quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố

37

Quyết định

547/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Quy định mức thu phí tham quan du lịch Đảo Dáu và phí trông coi xe đạp, xe máy, ôtô tuyến du lịch Bến Nghiêng - Đảo Dáu

38

Quyết định

2844/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

39

Quyết định

330/QĐ-XD ngày 04/3/1995

Về việc duyệt đơn giá xây dựng để tính thuế chuyển quyền sử dụng nhà và mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

40

Quyết định

1409/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008

Về việc ủy quyền phê duyệt tổng dự toán và quyết toán các dự án công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành ph

41

Quyết định

800/QĐ-UB ngày 21/5/2010

Về việc ban hành Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng

42

Quyết định

127/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Về việc miễn thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

43

Quyết định

787/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định vviệc thực hiện trích nộp, quản lý và sử dụng quỹ đất ở, sàn nhà ở điều tiết từ các dự án phát triển nhà ở

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

44

Quyết định

1627/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Về việc quy định mức chi học bổng cho học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao

45

Chỉ thị

15/CT-UB ngày 21/9/2010

Về đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố

46

Quyết định

2146/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

47

Chỉ thị

18/CT-UB ngày 20/6/2000

Về việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực

Tổng số: 47 văn bản

II. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

1686/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Quy định về lập, giao kế hoạch và quyết toán thu chi ca Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hải Phòng

Quy định về thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

2

Quyết định

1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

“Có hộ khu thường trú trên địa bàn thành phố Hi Phòng” tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định s 1129/2017/QĐ-UBND

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3

Quyết định

1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định s 1639/2016/QĐ-UBND

Tổng số: 03 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
    Người kýNguyễn Văn Tùng
    Ngày ban hành16/09/2019
    Ngày hiệu lực01/10/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng

        • 16/09/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/10/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực