Quyết định 149-LB/CLT-TCTK

Quyết định 149-LB/CLT-TCTK năm 1987 về biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ Quốc gia do Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ đã được thay thế bởi Quyết định 13/2005/QĐ-BNV chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ


CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149-LB/CLT-TCTK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1987

 

CỤC TRƯỞNG CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

- Căn cứ Nghị định số 34 - HĐBT ngày 01 - 3 - 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 72 - CP ngày 05 - 4 - 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê;

- Căn cứ Nghị định số 27 - CP ngày 22 - 2 - 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra.

- Căn cứ quyết định số 168 - HĐBT ngày 26 - 12 - 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Phông lưu trữ Quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Lệnh số 8 - CT /HĐNN ngày 11 - 12 - 1982 của Hội đồng Nhà nước về việc công bố Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ Quốc gia;

- Để tổ chức tốt công tác lưu trữ, bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ Quốc gia;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ Quốc gia (biểu mẫu đính kèm) áp dụng cho các cơ quan có tài liệu lưu trữ thuộc thành phần Phông lưu trữ Quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nói ở Điều 1 thi hành từ ngày 01 - 1- 1988.

Điều 3: Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước căn cứ vào thành phần Phông lưu trữ Quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ về công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ ra văn bản hướng dẫn Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các cơ quan đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ nói ở Điều 1.

Điều 4: Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các cơ quan đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

CỤC TRƯỞNG
CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
Vũ Dương Hoan

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓNguyễn Lực

 

BIỂU SỐ 1 TKLT Đơn vị tính

.................

Đơn vị nhận

THỐNG KÊ CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Năm:...............

 

Đơn vị tính

Số lượng

A

B

1

I - Tài liệu lưu trữ:

(Có đến 01-11 năm báo cáo)

 

 

1. Tài liệu lưu trữ hành chính:

 

 

- Tổng số phông:

- phông

 

- Tổng số mét giá tài liệu:

- mét

 

Trong đó: + Tổng số hồ sơ (hoặc đơn vị bảo quản, đã chỉnh lý hoàn chỉnh)

- hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản

 

+ Quy ra mét giá tài liệu

- mét

 

2. Tài liệu lưu trữ kỹ thuật:

 

 

- Tổng số công trình khảo sát thiết kế và nghiên cứu khoa học:

- công trình

 

- Tổng số mét giá tài liệu:

- mét

 

 

Trong đó: + Tổng số hồ sơ (hoặc đơn vị bảo quản) đã chỉnh lý hoàn chỉnh:

- Hồ sơ (hoặc đvbp)

 

+ Quy ra mét giá tài liệu:

- mét

 

3. Tài liệu lưu trữ văn học - nghệ thuật:

- Tổng số phông:

- Tổng số mét giá tài liệu:

 

- phông

- mét

 

Trong đó: + Tổng số hồ sơ (hoặc đơn vị bảo quản) đã chỉnh lý hoàn chỉnh:

 

Hồ sơ

 

+ Quy ra mét giá tài liệu:

- mét

 

4. Tài liệu lưu trữ phim điện ảnh:

 

 

- Tổng số bộ phim

- Tổng số cuộn phim

- Quy ra giờ chiếu.

- bộ

- cuộn

- giờ

 

5. Tài liệu lưu trữ ghi âm:

 

 

- Tổng số cuộn băng:

- Tổng số đĩa

- Quy ra giờ nghe

- cuộn

- đĩa

- giờ

 

6. Tài liệu lưu trữ ảnh:

- Tổng số phim:

- Tổng số ảnh:

 

- chiếc

- chiếc

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 149-LB/CLT/TCTK ngày 23-10-1987 của Cục lưu trữ Nhà nước và Tổng cục Thống kê)

A

B

1

II - Tình hình sử dụng tài liệu lưu trữ: số liệu tính từ ngày 01-01 năm trước đến 01-01 năm báo cáo).

 

 

1. Tổng số lượt người sử dụng tài liệu lưu trữ:

- lượt người

 

2. Tổng số tài liệu đưa ra phục vụ độc giả:

- hồ sơ (hoặc đvbp)

- cặp, hộp, gói

 

III - Biên chế lưu trữ: (có đến 01-01 năm báo cáo).

 

 

1. Tổng số:

- người

 

Trong đó: + Nữ:

- người

 

2. Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ:

 

 

+ Trên đại học:

+ Đại học lưu trữ:

+ Đại học ngành khác:

+ Trung cấp lưu trữ:

+ Trung cấp ngành khác:

+ Sơ cấp

- người

- người

- người

- người

- người

- người

 

IV - Kho tàng, giá, tủ bảo quản tài liệu lưu trữ (có đến ngày 01-01 năm báo cáo)

 

 

1. Diện tích kho dùng bảo quản tài liệu lưu trữ:

- m2

 

2. Chiều dài giá, tủ đựng tài liệu lưu trữ:

- mét

 

 

Người lập biểu

- Ký:

- Họ tên:

Ngày......tháng.....năm

Thủ trưởng cơ quan

- Ký và đóng dấu:

- Họ tên:

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149-LB/CLT-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149-LB/CLT-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/1987
Ngày hiệu lực01/01/1988
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149-LB/CLT-TCTK

Lược đồ Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu149-LB/CLT-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê, ***
        Người kýNguyễn Lực, Vũ Dương Hoan
        Ngày ban hành23/10/1987
        Ngày hiệu lực01/01/1988
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2005
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 149-LB/CLT-TCTK biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hằng năm về lưu trữ