Quyết định 1491/QĐ-TTg

Quyết định 1491/QĐ-TTg năm 2007 về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới ba bánh thô sơ ba, bốn bánh diện đình chỉ tham gia giao thông và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày  08  tháng  11  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỂ THAY THẾ XE CÔNG NÔNG, XE TẢI QUÁ NIÊN HẠN  SỬ DỤNG TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 23/2004/NĐ-CP
ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người và Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (tờ trình số 83/TTr-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên với những nội dung sau đây:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ:

a) Các hộ gia đình là chủ sở hữu của xe công nông thuộc diện cấm lưu hành theo Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; chủ sở hữu xe tải quá niên hạn sử dụng bị cấm lưu hành theo quy định của Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người;

b) Các hộ gia đình có nhu cầu mua xe mới để phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Đơn vị thực hiện thí điểm:

Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam là đơn vị thực hiện thí điểm việc thay thế xe theo Quyết định này.

3. Về địa bàn thực hiện:

Trước mắt từ nay đến hết năm 2010, cho thực hiện thí điểm tại các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và các tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, sau đó tiến hành tổng kết đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp.

4. Về chính sách hỗ trợ:

a) Các hộ dân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ gia đình để mua 01 chiếc xe mới của Công ty cổ phần ô tô TMT;

b) Về phương thức hỗ trợ:

- Giao Công ty cổ phần ô tô TMT thực hiện ứng cho các hộ dân số tiền nêu tại tiết a khoản 4 Điều 1 Quyết định này sau khi hộ dân đã mua xe và làm thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước hoàn trả cho Công ty cổ phần ô tô TMT số tiền Công ty đã ứng trước hỗ trợ cho các hộ dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ và Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Công ty cổ phần ô tô TMT thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ số lượng ô tô tải đạt các điều kiện về an toàn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng phải loại bỏ theo quy định.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ cho các hộ dân và thực hiện hoàn trả số tiền Công ty cổ phần ô tô TMT đã ứng cho các hộ dân theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua xe vay vốn theo quy chế tín dụng thương mại hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận việc cư trú hợp pháp của các hộ dân có nhu cầu mua xe mới để phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng; chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện đúng quy định của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất để thay thế xe công nông, xe quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Khoa học và Công nghệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT:
 Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
 Giao thông vận tải, Tài chính,
 Công thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- UBND các tỉnh Tây Nguyên và miền núi phía Bắc;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Công ty cổ phần ô tô TMT;
- VPCP: BTCN, các PCN:
 Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
 Website Chính phủ,
 các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KG, TTBC, NC, NN;
- Lưu: Văn thư, CN (3b). A
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1491/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1491/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1491/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1491/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành08/11/2007
       Ngày hiệu lực08/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1491/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên