Quyết định 1493/QĐ-TTg

Quyết định 1493/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1493/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 1493/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010 như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo nội dung đã được phê duyệt;

b) Chủ động thực hiện các hình thức sắp xếp đối với các doanh nghiệp nêu tại Mục IV Phụ lục kèm theo và doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa nhưng không cổ phần hóa được.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính,
  Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
  Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN(3).M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1493 /QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. GIỮ NGUYÊN NHƯ HIỆN NAY:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị).

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam).

II. CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2007 - 2008:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 1 (Tổng công ty Sông Đà).

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 4 (Tổng công ty Sông Đà).

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sông Đà 8 (Tổng công ty Sông Đà).

4. Công ty BOT hầm đường bộ Đèo Ngang (Tổng công ty Sông Đà).

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Đông Anh (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

6. Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

7. Công ty Lắp máy điện nước (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

8. Công ty Gạch granit Đồng Nai (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

9. Công ty Tư vấn xây dựng (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

10. Công ty Xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Tổng công Xây dựng và phát triển hạ tầng).

11. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Vân Hải - Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

12. Công ty Gạch ốp lát Viglacera Hà Nội (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

13. Công ty Nguyên liệu Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

14. Công ty Vật liệu chịu lửa Viglacera Cầu Đuống (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

15. Công ty Sứ Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

16. Công ty Viglacera Yên Hà (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

17. Công ty Granit Viglacera Tiên Sơn (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

18. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển đô thị và khu Công nghiệp IDICO (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam).

19. Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam).

20. Công ty Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước WASECO (Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam).

21. Chi nhánh Kinh doanh nước sạch phía Bắc (Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam).

22. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và xây dựng (Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam).

III. CỔ PHẦN HÓA CÁC CÔNG TY MẸ TRONG NĂM 2007 - 2010

Trong năm 2007 - 2008

1. Tổng công ty Sông Hồng.

2. Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

3. Tổng công ty Xây dựng số 1 - CCNo1.

4. Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - LICOGI.

5. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - HANCORP.

6. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

7. Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng - Viglacera.

8. Tổng công ty miền Trung - COSEVCO.

9. Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng DIC.Corp.

10. Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - FICO.

Trong năm 2009 - 2010

11. Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường VN - (VIWASEEN).

12. Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

13. Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

IV. SẮP XẾP THEO HÌNH THỨC KHÁC (CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 01 THÀNH VIÊN, BÁN DOANH NGHIỆP, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP):

1. Nhà Xuất bản xây dựng.

2. Công ty Sen vòi Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng).

3. Công ty Xây dựng vật tư và vận tải (Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng).

V. XÂY DỰNG VÀ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HÌNH THÀNH 03 TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRONG QUÝ IV NĂM 2007:

1. Tập đoàn Công nghiệp xây dựng do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt.

2. Tập đoàn Chế tạo cơ khí nặng do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm nòng cốt.

3. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm nòng cốt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1493/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1493/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1493/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1493/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1493/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1493/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1493/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1493/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2010

            • 08/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực