Quyết định 15/2003/QĐ-BTP

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 41/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài


BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2003/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP SỐ 15/2003/QĐ-BTP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU, SỔ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này 24 biểu mẫu, sổ về quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo.

Điều 2.

Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng thống nhất tại các Sở Tư pháp trong cả nước và tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3.

1. Bộ Tư pháp tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục I của Danh mục kèm theo.

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục II của Danh mục kèm theo, theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4.

Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Ông Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều chỉnh các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài (phần ghi về tên của cơ quan đăng ký, công nhận sự kiện hộ tịch) cho phù hợp với việc sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thực hiện việc in và phát hành các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Điều 5.

Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 571/QĐ-HT ngày 04 tháng 8 năm 1995, Quyết định số 650/QĐ-HT ngày 16 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 615/QĐ-HT ngày 04 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu giấy tờ về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Điều 7.

Ông Chánh Văn phòng, Ông Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Uông Chu Lưu

(Đã ký)

 

DANH MỤC

BIỂU MẪU HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tổng số : 24 Biểu mẫu Hộ tịch

Số TT

Tên mẫu

Ký hiệu

 

Mục I

 

01

Giấy chứng nhận kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.3

02

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)

TP/HTNNg-2003-KH.3.a

03

Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.6

04

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.2

05

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao)

TP/HTNNg-2003-CMC.2.a

06

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.5

07

Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (bản sao)

TP/HTNNg -2003-CN.5.a

08

Đơn xin phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

TP/HTNNg-2003-CN.6

09

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài)

TP/HTNNg-2003-CN.7

10

Sổ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-KH

11

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CMC

12

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

TP/HTNNg-2003-CN

 

Mục II

 

01

Tờ khai đăng ký kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.1

02

Lý lịch cá nhân

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

TP/HTNNg-2003-KH.2

03

Tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

TP/HTNNg-2003-KH.4

04

Lý lịch cá nhân

(Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

TP/HTNNg-2003-KH.5

05

Đơn xin nhận cha, mẹ, con

TP/HTNNg-2003-CMC.1

06

Đơn xin nhận cha, mẹ

(Dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên)

TP/HTNNg-2003-CMC.1.a

07

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin đích danh )

TP/HTNNg-2003-CN.1

08

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

TP/HTNNg-2003-CN.1.a

09

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

TP/HTNNg-2003-CN.2

10

Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình)

TP/HTNNg-2003-CN.2.a

11

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.3

12

Biên bản giao nhận con nuôi

TP/HTNNg-2003-CN.4

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2003/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2003
Ngày hiệu lực30/03/2003
Ngày công báo15/03/2003
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2003/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu15/2003/QĐ-BTP
     Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
     Người kýUông Chu Lưu
     Ngày ban hành12/02/2003
     Ngày hiệu lực30/03/2003
     Ngày công báo15/03/2003
     Số công báoSố 15
     Lĩnh vựcQuyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2011
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2003/QĐ-BTP biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài