Quyết định 15/2007/QĐ-BTM

Quyết định 15/2007/QĐ-BTM về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2007/QĐ-BTM Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật này;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại văn bản số 961/BTĐKT-V2 ngày 4 tháng 6 năm 2007 và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại (Thương mại Du lịch) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ;
- Công đoàn ngành TM-DL Việt ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở TM/ TM &DL, các Chi cục QLTT;
- Như điều 3;
- Công báo; Kiểm toán Nhà nước,
- Lưu: VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2007/QĐ-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” là hình thức khen thưởng của Bộ Thương mại để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển lực lượng quản lý thị trường của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” được xét tặng và công bố hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng quản lý thị trường (ngày 03 tháng 7). Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” được tặng 1 lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

Điều 3. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” và Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 4. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” thuộc cơ quan, đơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó tặng phần thưởng hoặc quà lưu niệm tuỳ theo khả năng, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 5. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

1/Cán bộ, công chức đã hoặc đang công tác trong lực lượng quản lý thị trường:

a) Thành lập trước Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ:

- Ban quản lý thị trường Trung ương và địa phương thành lập theo Nghị định số 290/TTg ngày 03/7/1957 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương thành lập theo Quyết định số 190/CT ngày 16/7/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng

- Vụ Quản lý thị trường Bộ Thương mại.

- Đội Quản lý thị trường thành lập theo Nghị quyết số 249/HĐBT ngày 02/10/1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

b) Thành lập theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ gồm: Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường.

2) Bộ trưởng, Thứ trưởng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Thương mại.

3) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thương mại ( TM-DL) kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

4/ Những người có công xây dựng, củng cố và đóng góp tinh thần và vật chất cho sự phát triển của lực lượng quản lý thị trường.

Điều 6. Tiêu chuẩn:

1/ Những cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 nêu trong Quy chế này nếu đạt một trong ba tiêu chuẩn sau đây thì được xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

a) Có thời gian công tác tại các cơ quan quản lý thị trường đủ 10 năm trở lên    b) Những cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo:

- Bộ trưởng, Thứ trưởng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Thương mại (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác);

- Trưởng ban, Phó trưởng ban quản lý thị trường Trung ương và địa phương; Trưởng ban, Phó trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương theo Quyết định số 190/CT;

- Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thị trường Bộ Thương mại trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác);

- Giám đốc Sở Thương mại ( TM-DL) (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác);

- Phó Giám đốc Sở Thương mại (TM -DL) kiêm Chi cục trưởng hoặc đã có thời gian phụ trách công tác quản lý thị trường (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác);

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cục Quản lý thị trường (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác);

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Chi cục, Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có thời gian công tác trong lực lượng quản lý thị trường từ 5 năm trở lên (đương chức, đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác).

c) Những cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc của lực lượng quản lý thị trường.

2/ Những cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

Điều 7. Cách tính thời gian công tác trong lực lượng quản lý thị trường:

1/ Những cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 5 nêu trong Quy chế này nếu đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua thì ưu tiên quy đổi thời gian như sau:

- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được nhân hệ số 1,5.

- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và tương đương được nhân hệ số 2,0.

- Mỗi lần được tặng thưởng Huân chương các loại được cộng thêm 3 năm.

2/ Những cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 5 Quy chế này nếu có thời gian công tác ở biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì thời gian đó được nhân hệ số 2.

3/ Những cá nhân trong lực lượng quản lý thị trường được cử đi làm nghiã vụ quân sự, học dài hạn sau đó tiếp tục về công tác trong lực lượng quản lý thị trường thì thời gian được điều động đi làm nghĩa vụ quân sự, thời gian đi học được tính là thời gian công tác quản lý thị trường.

4/ Những cá nhân đang trong thời gian chịu thi hành kỷ luật thì không được xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

5/ Những cá nhân đã bị phạt tù, kể cả án treo thì không được xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

Chương 3:

QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ

Điều 8. Quy trình:

1/ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thông qua Hội đồng xét chọn (có thể dựa vào Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Chi cục) lập danh sách đối với những cá nhân đủ tiêu chuẩn thuộc Chi cục quản lý, kể cả những cá nhân đã  nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, đề xuất những cá nhân của địa phương thuộc đối tương quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 5 nêu trong Quy chế này gửi về Bộ Thương mại (Cục Quản lý thị trường).

2/ Cục Quản lý thị trường thông qua Hội đồng xét chọn (có thể dựa vào Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Cục) lập danh sách đối với những cá nhân đủ tiêu chuẩn thuộc Cục quản lý, kể cả những cá nhân đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, đề xuất những các nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 5 nêu trong quy chế này là cán bộ, công chức, lãnh đạo thuộc cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở Trung ương.

3/ Trên cơ sở xét chọn, đề xuất của Chi cục, của Cục, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thẩm định và văn bản đề xuất (kèm hồ sơ)  trình Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

Điều 9. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”, gồm:

1/ Văn bản đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” ( mẫu 1).

2/ Bản kê khai tóm tắt quá trình công tác của cá nhân được đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (mẫu 2).

3/ Bản tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường (mẫu 3).

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thẩm quyền các cấp trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

1/ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thương mại ( TM-DL) về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo Quy chế này.

2/ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo Quy chế này.

3/ Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thanh toán chi phí phát hành  và tặng Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” khi có Quyết định của Bộ trưởng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

4/ Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thanh toán phát hành phát hành và tặng Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại cho các cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

Điều 11. Tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

1/ Bộ Thương mại tổ chức trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” tượng trưng cho một số cán bộ lão thành của lực lượng quản lý thị trường, các đồng chí cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

2/ Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền cho Giám đốc Sở Thương mại (Sở Thương mại Du lịch) trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” cho cá nhân thuộc địa phương..

Chương 5:

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 12. Xử lý vi phạm về xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

1/ Cá nhân báo cáo không trung thực để được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” thì bị thu hồi Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

2/ Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ có trách nhiệm xem xét, trình Bộ trưởng quyết định việc thu hồi Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”:

Mọi trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” thực hiện theo pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo./.

 

Mẫu số 1:

Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

.......................................... 

..................................................... 

Số....

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“ Vì sự nghiệp quản lý thị trường”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kính gửi: Bộ Thương mại ( Cục Quản lý thị trường)

Căn cứ Quy chế xét tăng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” của Bộ Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số......./2007/QĐ-BTM  ngày ....tháng...năm 2007, đơn vị: ............................................................................................đã xét chọn và đề nghị Bộ Thương mại tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” năm .... cho số lượng cá nhân đủ tiêu chuẩn sau:

1/ Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý thị trường........người.

Trong đó:

- Đang làm việc.........người

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ nhà nước quy định .....   người

- Đã chuyển sang ngành khác .........người.

2/ Tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân các cá nhân ngoài lực lượng quản lý thị trường...... người

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:....., TĐKT.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2:

Bản tóm tắt thành tích

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁC NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN:

- Họ và tên........................................................Nam/Nữ..............................

- Năm sinh:.......................................................Quốc tịch:............................

- Nơi ở hiện nay............................................................................................

- Đơn vị công tác..........................................................................................

II. THÀNH TÍCH, THỜI GIAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

Ý kiến của cơ quan TĐ, KT đơn vị  

Người khai
(Ký tên)
....., ngày....tháng.....năm 2007
Xác nhận của đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 3:

DANH SÁCH TỔNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

TT

Họ, Tên

Năm sinh

Nam/Nữ

Chức vụ, đơn vị công tác

Thời gian công tác QLTT

Quê quán

ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập danh sách

....., ngày ....tháng.....năm 2007

Chi cục trưởng
( Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2007
Ngày hiệu lực01/07/2007
Ngày công báo16/06/2007
Số công báoTừ số 382 đến số 383
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 15/2007/QĐ-BTM Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2007/QĐ-BTM Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2007/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýTrương Đình Tuyển
       Ngày ban hành05/06/2007
       Ngày hiệu lực01/07/2007
       Ngày công báo16/06/2007
       Số công báoTừ số 382 đến số 383
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 15/2007/QĐ-BTM Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2007/QĐ-BTM Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường