Thông tư 08/2011/TT-BCT

Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định 46/2008/QĐ-BCT và Quyết định 15/2007/QĐ-BTM do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục hành chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2008/QĐ-BCT NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2007/QĐ-BTM NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương,
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương” như sau:

Bãi bỏ yêu cầu kê khai về “đối tượng” và “quá trình công tác” tại Phụ lục số 2 theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT.

Điều 2. Bổ sung khoản 4, Điều 8 Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý thị trường” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau:

“4. Thời hạn giải quyết xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường” không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW;
- UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Công báo; Website Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, TĐ-KT, QLTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2011
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Ngày công báo 24/04/2011
Số công báo Từ số 221 đến số 222
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục hành chính
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành 30/03/2011
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Ngày công báo 24/04/2011
Số công báo Từ số 221 đến số 222
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục hành chính

Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2011/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục hành chính

 • 30/03/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/04/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/05/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực