Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND Quy định giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2008/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng quy định giá các loại đất năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bỏ đoạn “Trường hợp đất nằm trong phạm vi lộ giới, chỉ giới xây dựng nếu có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thì giá đất được tính từ mép lộ vào theo các khoảng cách trên” tại cuối điểm a khoản 1 mục A của Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008.

2. Bổ sung vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 phần D với nội dung cụ thể như sau:

“D. Giá đất nằm trong phạm vi lộ giới, chỉ giới xây dựng nhưng có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất:

Đối với các loại đất quy định tại phần A, phần B và phần C trong Bảng giá các loại đất năm 2008 nằm trong phạm vi lộ giới, chỉ giới xây dựng nếu có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thì giá đất được tính từ mép lộ vào theo các vị trí tương ứng với loại đất đó”. 

3. Sửa đổi mục I, phần A (đất thổ cư huyện Giồng Trôm) bỏ quy định về giá đất tại dòng thứ 9, 10, 11 đường tỉnh 885 thuộc huyện Giồng Trôm tại khoản 7 mục I phần A cụ thể đoạn từ “Cống Cát lở Bình Hòa - thị trấn đến cầu Đúc Lương Qưới giá 1.600.000 đồng; cầu Đúc Lương Qưới đến bến Sao Quỳ giá 1.600.000 đồng; bến Sao Quỳ đến cống Cát lở Bình Hòa - thị trấn giá 1.000.000 đồng do đã có quy định tại dòng 7, 8”.

4. Sửa đổi cụm từ “Giồng Văn - Thành Thới A” tại nhóm A, mục VI, phần A thành “Giồng Văn - An Thới”.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2008
Ngày hiệu lực 13/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành 03/07/2008
Ngày hiệu lực 13/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2008/QĐ-UBND bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008