Quyết định 15/2013/QĐ-UBND

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam 2017 và được áp dụng kể từ ngày 21/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, kỳ họp thứ 6;

Theo đề ngh của Sở Tài chính tại Tờ trình số 326/TTr-STC ngày 07/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng chịu phí và người nộp phí

1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là phương tiện giao thông đường bộ gồm: Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là mô tô).

2. Đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ, gồm:

a) Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

3. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện mô tô (gọi chung là chủ phương tiện).

Điều 2. Mức thu và phương thức nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Mức thu phí:

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

1. Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2. Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

3. Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

3. Phương thức nộp phí:

a) Chủ phương tiện thực hiện kê khai, nộp phí như sau:

- Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì việc kê khai, nộp phí thực hiện như sau:

+ Năm 2013, tổ chức kê khai, nộp phí trong năm 2013, mức thu phí năm.

+ Từ năm 2014 trở đi, tổ chức thực hiện kê khai, nộp phí cả năm vào tháng 01 hằng năm.

- Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 trở đi thì việc kê khai, nộp phí thực hiện như sau:

+ Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hằng năm, chủ phương tiện phải kê khai, nộp phí, mức thu phí bằng 1/2 mức thu phí năm. Thời điểm kê khai nộp chậm nhất là ngày 31/7.

+ Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hằng năm, thì chủ phương tiện thực hiện kê khai, nộp phí, mức thu phí năm vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

b) Khi thu phí, cơ quan thu phí phải lập và cấp Biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định.

c) Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại Biên lai thu phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quản lý, sử dụng phí

1. UBND xã, phường, thị trấn được trích lại để chi phí cho việc tchức thu, nộp phí, cụ thể:

a) Đối với UBND các xã: Được trích để lại 20% trên tng số phí thu được.

b) UBND các phường, thị trấn: Được trích để lại 10% trên tổng số phí thu được.

2. Số phí thu được còn lại (sau khi trừ khoản để lại theo quy định tại khoản 1, Điều này); hằng tuần, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam mở tại Kho bạc nhà nước Quảng Nam.

3. Chế độ qun lý, sử dụng, quyết toán số phí để lại cho UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. UBND xã, phưng, thị trấn:

a) Là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên đa bàn.

b) Chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo Mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

c) Tổ chức thu, nộp phí đúng quy định.

2. UBND các huyện, thành phố: Kiểm tra, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu, nộp phí đúng quy định của pháp luật về quản lý phí, lệ phí.

3. Cục Thuế: Hướng dẫn về quản lý, sử dụng, quyết toán Biên lai thu phí theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành chế độ quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam.

5. Những nội dung khác về chế độ thu, nộp phí sử dụng đường bộ đi với mô tô, mà không quy đnh tại Quyết định này thì thực hiện theo quy đnh tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hp, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố báo cáo bng văn bản cho Sở Tài chính tổng hợp, chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét báo cáo Thường trực HĐND tỉnh điu chỉnh cho phù hợp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Website Chính phủ;
- Bộ TC; Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Q.Nam;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tnh;
- CPVP;
- TT Tin học và Công báo tnh;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực06/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực06/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2013/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý và sử dụng phí đường bộ