Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; máy thi công để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trong bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG; BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRONG BỘ ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH ĐÔ THỊ TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC ):

a) Áp dụng cho vùng III:

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long ban hành tại Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 2,294.

b) Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long ban hành tại Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 2,082.

(Chi tiết phụ lục số I, phụ lục số II kèm theo Quyết định này)

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC ):

a) Áp dụng cho vùng III:

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long ban hành tại Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC= 1,519.

b) Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long ban hành tại Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC= 1,479.

(Chi tiết phụ lục số I, phụ lục số II kèm theo Quyết định này)

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/10/2011.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng trên Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC I

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

1. Áp dụng cho vùng III:

 

 

 

Nội dung

 

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

Chi phí nhân công

( KĐC NC)

Chi phí máy thi công ( KĐC MTC)

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 540.000 đồng/tháng lên 1.550.000đồng/tháng

2,294

1,519

Hiệu lực kể từ ngày 05/10/2011.

 

2. Áp dụng cho vùng IV:

 

 

 

Nội dung

 

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

Chi phí nhân công ( KĐC NC)

Chi phí máy thi công ( KĐC MTC)

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 540.000 đồng/tháng lên 1.400.000 đồng/tháng

2,082

1,479

Hiệu lực kể từ ngày 05/10/2011.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG TỪ NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

1. Vùng III, gồm các địa bàn:

- Thành phố Vĩnh Long.

- Huyện Bình Minh; huyện Long Hồ.

2. Vùng IV, gồm các địa bàn:

- Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

* Ghi chú:

1. Mọi tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị đều phải tuân thủ quy định trong Quyết định này.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định này không áp dụng hỗ trợ hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu 0,686 lần theo Công văn số 1876/UBND-KTN ngày 09/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

3. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

4. Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là hợp đồng dân sự; việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị thông qua hợp đồng giữa cơ quan quản lý của địa phương với các tổ chức; cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

5. Giá hợp đồng:

Giá hợp đồng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về chất lượng; tiến độ và các yêu cầu khác quy định trong hợp đồng. Trong hợp đồng; các bên phải ghi rõ nội dung của giá hợp đồng; trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Các bên căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, dự toán chi phí, đơn đặt hàng, giao kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng. Giá hợp đồng dịch vụ công ích đô thị được quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 891/SXD-KTTH ngày 21/10/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực17/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành07/08/2014
       Ngày hiệu lực17/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công dự toán dịch vụ công ích đô thị Vĩnh Long