Quyết định 15/2014/QĐ-UBND

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức sở văn hóa thể thao du lịch Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 6 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2008/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Khoản 30 vào Điều 2 như sau:

“30. Về công tác pháp chế:

Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan”

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

+ Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

+ Phòng Nghiệp vụ du lịch;

+ Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Pháp chế;

+ Phòng Quản lý di sản văn hóa.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Bảo tàng tỉnh;

+ Thư viện tỉnh;

+ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh;

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Thể dục thể thao);

+ Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch;

+ Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP HCM);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- VP.TU, các Ban của Đảng;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.TH,TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
      Người kýTrần Công Chánh
      Ngày ban hành06/06/2014
      Ngày hiệu lực16/06/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang