Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX về quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX quản lý phóng viên thường trú cơ quan báo chí Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND.VX

Nghệ An, ngày 7 tháng 2 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 25/TTr-STTTT ngày 10/01/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định "Quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp
- Bộ TTTT;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Báo chí;
- Cục PTTH và TTĐT;
- Cục Thông tin Đối ngoại;
- Hội Nhà báo VN; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan báo chí NA;
- VP đại diện và (để thực hiện)
thường trú báo TW tại NA;
- CV: VX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này hướng dẫn cụ thể việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của Trung ương, các tỉnh bạn đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại Nghệ An theo đúng quy định của Pháp luật và bản quy định này.

2. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật và Luật Báo chí; tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội … trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thực hiện đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh Nghệ An về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Nghệ An.

3. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở cơ quan đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

4. Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Thành lập cơ quan đại diện:

Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Nghệ An phải có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; ngoài ra việc thành lập còn phải phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh Nghệ An.

2. Cử phóng viên thường trú:

Phóng viên thường trú phải có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Mục II, Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Quy trình, thủ tục đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Thành lập cơ quan đại diện:

a) Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Nghệ An phải gửi hồ sơ xin thành lập đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại Khoản 1, Điều 4 của Quy định này và thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Mục II, Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Điểm b, e, Khoản 3 Điều 1, Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

- Bản sao có có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí.

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với thẻ nhà báo của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện.

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện.

- Văn bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện.

- Chứng nhận có địa điểm làm việc ổn định 03 năm trở lên và phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện.

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cử phóng viên thường trú: Cơ quan báo chí có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại Nghệ An phải gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An để quản lý theo quy định.

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại khoản 2, Điều 4 của Quy định này, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí.

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với thẻ nhà báo của người được cử làm phóng viên thường trú.

- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

Điều 6. Khai trương, tạm ngừng, thay đổi, chấm dứt hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Cơ quan đại diện chỉ được phép khai trương hoạt động sau khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

2. Khi tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động, thay đổi trụ sở giao dịch, thay đổi Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì trong thời hạn 15 ngày, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An biết.

3. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thể bị yêu cầu thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động khi vi phạm một trong các nội dung sau đây:

- Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Trong 01 năm, có từ 03 nội dung thông tin trở lên nêu sai sự thật, đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận.

Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất bằng văn bản với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước khi có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú khi vi phạm một trong các nội dung nêu trên.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Nghệ An

1. Quyền hạn:

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản luật liên quan khác;

b) Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Nghệ An quy định về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí;

c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hoả hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị để hoạt động nghiệp vụ theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An;

e) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chủ trương của cơ quan báo chí, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm:

a) Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội … trên địa bàn tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

b) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Nghệ An trên cơ sở quy định của pháp luật;

c) Đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội … của tỉnh Nghệ An;

d) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội … trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

đ) Tham gia các hoạt động báo chí ở tỉnh Nghệ An tổ chức (Giải Báo chí Nghệ An, Hội báo xuân, Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ...);

e) Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội (hội thi, hội diễn, từ thiện nhân đạo...) được tổ chức trên địa bàn Nghệ An theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;

f) Tham gia các kỳ giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức, họp báo do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức một cách đầy đủ và nghiêm túc;

g) Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí của tỉnh Nghệ An.

h) Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí, người phụ trách cơ quan đại diện của cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố khác có cơ quan đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên do cơ quan báo chí giới thiệu hoạt động nghiệp vụ.

i) Phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải xuất trình Thẻ Nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí (kèm theo giấy CMND).

Điều 8. Nội dung quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

2. Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí viết về Nghệ An;

3. Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thành tích;

4. Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành;

5. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm; phối hợp với các Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Nghệ An và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Điều 9. Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1. Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và có ý kiến bằng văn bản trả lời Bộ Ngoại giao về việc đặt trụ sở Văn phòng thường trú, cử phóng viên thường trú và phóng viên không thường trú của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Nghệ An;

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản trả lời cho Văn phòng thường trú về hoạt động thông tin, báo chí (bao gồm: thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, quay phim, tiếp xúc, thăm địa phương, cơ sở, phỏng vấn... nhằm phục vụ cho việc viết tin, bài, sản xuất phụ trương, đặc san, chuyên san, làm phóng sự) của phóng viên thường trú nước ngoài tại Nghệ An.

c) Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ.

d) Phối hợp và kiến nghị với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, hướng dẫn và xử lý vi phạm đối với hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Nghệ An.

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành, thị tổng hợp báo cáo về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cơ quan báo chí nước ngoài, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thẩm định nội dung tin, bài, phát biểu đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nghệ An và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

d) Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Báo cáo hàng năm về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài và phóng viên thường trú thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức rà soát lại toàn bộ các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Trường hợp cơ quan đại diện, phóng viên thường trú hoạt động nhưng chưa đảm bảo các điều kiện nêu tại Điều 4, Điều 5 quy định này thì hướng dẫn để cơ quan đại diện, phóng viên thường trú bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện hoạt động. Sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, nếu cơ quan đại diện, phóng viên thường trú không bổ sung đủ hồ sơ, thủ tục thì thông báo chấm dứt hoạt động.

Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thành tích trong thực hiện Luật Báo chí, thực hiện tôn chỉ mục đích, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Xử lý vi phạm: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An vi phạm các quy định của Luật Báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội nhà báo Nghệ An và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quy định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có trách nhiệm báo cáo nội dung Quy định này cho Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy định trong phạm vi trách nhiệm được cơ quan báo chí phân công.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND.VX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2014/QĐ-UBND.VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/QĐ-UBND.VX

Lược đồ Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX quản lý phóng viên thường trú cơ quan báo chí Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX quản lý phóng viên thường trú cơ quan báo chí Nghệ An
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2014/QĐ-UBND.VX
      Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
      Người kýĐinh Thị Lệ Thanh
      Ngày ban hành07/02/2014
      Ngày hiệu lực17/02/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX quản lý phóng viên thường trú cơ quan báo chí Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2014/QĐ-UBND.VX quản lý phóng viên thường trú cơ quan báo chí Nghệ An