Thông tư 21/2011/TT-BTTTT

Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí và Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT về quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành đã được thay thế bởi Quyết định 138/QĐ-BTTTT 2022 công bố văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Bộ Thông tin và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2022.

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2008/TT-BTTTT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI; PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ; ĐĂNG, PHÁT BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, PHÁP NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 13/2008/TT-BTTTT và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT:

1. Sửa đổi điểm b, e khoản 3 mục II như sau:

“b) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

e) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II về trình tự giải quyết việc đề nghị đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí như sau:

“Trong thời gian năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Hồ sơ nộp cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.”

“2. Sửa đổi hai (02) biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT bằng hai (02) biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:

a) Biểu mẫu số 1 - Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin sửa đổi thành Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

b) Biểu mẫu số 2 - Đơn xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí sửa đổi thành Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.”

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án ND Tối cao; Viện Kiểm sát ND Tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí;
- Công báo; Cổng TTĐT CP; Website Bộ TT&TT;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT; Cục BC, (MHG800).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng … năm 20…

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: .................................................

Website: ……………………………………………. Email: .............................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: ................................

Cơ quan cấp giấy phép: ................................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ...................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Chức danh: ....................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .......................................................................................

Nơi cấp: .........................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo sơ yếu lý lịch) ...........................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): .............................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

4. Tên bản tin: ..............................................................................................................

5. Địa điểm xuất bản bản tin: ......................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ............................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Đối tượng phục vụ: .................................................................................................

8. Phạm vi phát hành: .................................................................................................

9. Thể thức xuất bản: ..................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .........................................................................................................

- Khuôn khổ: ..................................................................................................................

- Số trang: ......................................................................................................................

- Số lượng: ....................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .....................................................................................................

10. Nơi in: ....................................................................................................................

11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ......................................

......................................................................................................................................

12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: …………………………… Nam:  ……………………….. Nữ: ...........................................

STT

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tài chính:

- Số kinh phí một kỳ xuất bản: ...................................................................................

- Nguồn kinh phí: .......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

 

Văn bản kèm theo

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI;
PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ...............................................

Website: ……………………………………………. Email: ..........................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: .............................

Cơ quan cấp giấy phép: ............................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..............................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ................................................................

Quốc tịch: .....................................................................................................................

Chức danh: ..................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....................................................................................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.................................................................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ...........................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ..........................................................

4. Tên (trích yếu) tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí: .............................................

.....................................................................................................................................

5. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: .........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ: ..............................................................................................

7. Phạm vi phát hành: ..............................................................................................

8. Thể thức xuất bản: ...............................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành: ....................................................................................

- Khuôn khổ: ...............................................................................................................

- Số trang: ..................................................................................................................

- Số lượng: ................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .................................................................................................

9. Nơi in: ..................................................................................................................

10. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ..................................

..................................................................................................................................

11. Tài chính:

- Số kinh phí: ............................................................................................................

- Nguồn kinh phí: ......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí.

 

Văn bản kèm theo:

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo31/07/2011
Số công báoTừ số 429 đến số 430
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2022
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu21/2011/TT-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýĐỗ Quý Doãn
     Ngày ban hành13/07/2011
     Ngày hiệu lực01/09/2011
     Ngày công báo31/07/2011
     Số công báoTừ số 429 đến số 430
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2022
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành