Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bãi bỏ tiết c, điểm 1.1, khoản 1, Điều 7 Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ TIẾT C, ĐIỂM 1.1, KHOẢN 1, ĐIỀU 7 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2012/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 417/SLĐTBXH-VL ngày 07/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ phiếu thu tiền khám sức khỏe được quy định tại tiết c, điểm 1.1, khoản 1, Điều 7 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các quy định khác về chính sách hỗ trợ và hồ sơ thủ tục thanh toán giữ nguyên theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND và 18/2014/QĐ-UBND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐ-TBXH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động;
- Các đơn vị cung ứng lao động;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng tải);
- Lưu VP, TH, VX1.
Gửi: Bản giấy (05 b) và Điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành10/04/2015
       Ngày hiệu lực20/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh