Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật T chức chnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chnh sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025;

Theo đề nghị của Gim đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 660/TTr-SLĐTBXH ngày 10/9/2019, ý kiến thẩm định ca Sở Tư pháp tại Văn bản số 454/BC-STP ngày 06/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân tnh ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

1. Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 về việc thành lập và tổ chức hoạt động Ban quản lý Quỹ việc làm dành cho người tàn tật.

2. Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 về việc ban hành Quy chế quy định một số nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm tnh Hà Tĩnh.

3. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 về việc quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên đa bàn tnh.

4. Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh.

5. Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 về việc bãi bỏ Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 về việc quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, TH, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Tiến Hưng
       Ngày ban hành17/09/2019
       Ngày hiệu lực01/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh

           • 17/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực