Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2012/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006; Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH-VL ngày 31/3/2014 (sau khi thống nhất với các Sở, ngành liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 2 như sau:

- Mức hỗ trợ người lao động khám sức khỏe đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng không quá 500.000 đồng/người

2. Bổ sung khoản 2, Điều 2 như sau:

- Mức hỗ trợ người lao động làm hộ chiếu đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng: 200.000 đồng/người.

3. Sửa đổi khoản 3, Điều 2, như sau:

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và các đơn vị cung ứng lao động trực tiếp thanh toán tiền hỗ trợ học giáo dục định hướng, học ngoại ngữ, khám sức khỏe và làm hộ chiếu cho người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng khi có thông báo lịch xuất cảnh. Định kỳ hàng quý các đơn vị làm thủ tục hồ sơ quyết toán kinh phí với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

4. Sửa đổi Điều 6 như sau:

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

5. Bổ sung điểm e, khoản 1, Điều 7 như sau:

e) Phiếu thu phí làm hộ chiếu (theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính)

Điều 2. Thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND và các chính sách sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này được thực hiện từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2015. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính, Y tế, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động-TBXH,
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Lao động - TBXH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Chánh Văn phòng, các PVP UBND tỉnh,
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các doanh nghiệp XKLĐ,
- Các trường dạy nghề;
- Các Trung tâm dịch vụ việc làm;
- Các doanh nghiệp dịch vụ việc làm;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH, VX,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành18/04/2014
       Ngày hiệu lực28/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu lao động Hà Tĩnh