Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2014/QĐ-UBND NGÀY 02/6/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 01/TTr-QHTPTHTX ngày 21/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh như sau:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung khoản 2, Điều 16 như sau:

“Điều 16. Các hoạt động của Quỹ

2. Cho vay đầu tư mở rộng, phát triển; cho vay hoạt động sản xuất - kinh doanh với lãi suất hỗ trợ do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1; khoản 4; điểm đ khoản 8 Điều 17 như sau:

“Điều 17. Cho vay đầu tư với lãi suất ưu đãi

1. Đối tượng được vay vốn

a) Các tổ hợp tác có tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, là thành viên của Liên minh HTX tỉnh (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư), có giấy phép kinh doanh (đối với tổ hợp tác có Hợp đồng hợp tác được UBND xã, phường, thị trấn chứng thực), có trụ sở chính và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính

a) Lãi suất cho vay được tính bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam;

b) Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay;

c) Trường hợp chủ đầu tư vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc quá hạn thì phải chịu lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng.

8. Xử lý rủi ro và thẩm quyền xử lý rủi ro

đ) Việc khoanh và xóa nợ

- Khoanh nợ:

+ Việc khoanh nợ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ.

+ Thời hạn khoanh nợ là 03 năm. Trong thời hạn khoanh nợ, chủ dự án không phải trả lãi phát sinh của số nợ được khoanh, nhưng có trách nhiệm hoàn trả số lãi còn nợ Quỹ (nếu có). Hết hạn khoanh nợ, chủ dự án có trách nhiệm hoàn trả Quỹ đầy đủ số vốn gốc đã được khoanh nợ.

+ Hết thời hạn khoanh nợ, nếu chủ dự án có điều kiện trả nợ nhưng cố tình chây ỳ không trả nợ thì Quỹ chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật, khởi kiện chủ dự án ra tòa án để xử lý nợ theo quy định của pháp luật; nếu chủ dự án thực sự không còn khả năng trả nợ thì Quỹ xem xét để xử lý xóa nợ theo quy định.

- Xóa nợ:

+ Việc xóa nợ lãi do Hội đồng quản lý xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ.

+ Việc xóa nợ gốc do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Hình thức xóa nợ được áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều 17 của Điều lệ này nhưng chủ đầu tư dự án không còn khả năng trả nợ sau khi đã tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Quang

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2015
Ngày hiệu lực29/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýHuỳnh Văn Quang
       Ngày ban hành19/03/2015
       Ngày hiệu lực29/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

          • 19/03/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/03/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực