Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 126/TTr-SNN ngày 21 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quy định này để áp dụng cho một số thiệt hại cơ bản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Đối với các loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, vật nuôi…chưa quy định trong Quyết định này, khi bị thiệt hại, UBND các huyện, thành phố đánh giá giá trị theo mức độ thiệt hại tại địa phương để tính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn Phòng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh, 68 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
C
ầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

KHUNG ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định đơn giá tính thiệt hại về vật chất, động vật nuôi do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La để phục vụ công tác thống kê, tổng hợp thiệt hại làm cơ sở để xác định giá trị thiệt hại.

2. Các loại thiên tai áp dụng tính thiệt hại theo đơn giá này được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống thiên tai và các loại thiên tai khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia định có nhà cửa, tài sản; công trình hạ tầng; cây trồng, vật nuôi và thủy sản bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

· Thiệt hại do thiên tai gây ra: Là những tác động của các loại hình thiên tai ảnh hưởng đến con người, động vật nuôi ở các mức độ khác nhau; làm phá hủy hoặc hư hỏng về vật chất, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội xảy ra trong hoặc ngay khi thiên tai xảy ra.

· Thiệt hại về vật chất: Bao gồm nhà ở, kết cấu hạ tầng và các cơ sở vật chất liên quan; mùa màng, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản và các dạng vật chất khác được quy định tại các phụ lục kèm theo Quy định này.

· Thiệt hại về động vật nuôi: Bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.

· Điểm/trường: Là cơ sở vật chất của trường học, là nơi giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên đến để giảng dạy và học tập.

· Phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà tập thể, nhà bán trú: Là cơ sở vật chất của trường học, là nơi giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên đến ngồi theo từng lớp để nghe giảng bài, thực hành thí nghiệm và trao đổi học tập.

· Cơ sở y tế: Là những bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế của nhà nước hoặc tư nhân đóng trên địa bàn đơn vị hành chính báo cáo.

· Công trình văn hóa: Là các thiết kế xây dựng được kiến tạo để phục vụ các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền.

· Cây trồng lâu năm: Là các loại cây trồng có thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch trên một năm.

· Cây trồng hàng năm: Là các loại cây trồng có thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch không quá một năm.

· Diện tích rừng trồng mới tập trung: Là diện tích rừng trồng mới các loại cây lâm nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có diện tích từ 0,5 ha trở lên.

· Lương thực: Là những sản phẩm lúa, ngô, khoai, sắn khô sạch đã thu hoạch trong năm.

Điều 4. Các căn cứ xây dựng đơn giá

- Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 cuả Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

- Quyết định hiện hành của UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Thông báo giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 của liên Sở: Tài chính, Xây dựng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Đơn giá áp dụng tính thiệt hại

Thực hiện theo các phụ lục đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 6. Mức thiệt hại

Mức thiệt hại về vật chất được quy định như sau:

1. Thiệt hại hoàn toàn: Là những vật chất bị mất trắng hoặc bị phá hủy, hư hỏng trên 70% không thể khôi phục lại.

2. Thiệt hại rất nặng: Là những vật chất bị giảm năng suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 50 - 70%.

3. Thiệt hại nặng: Là những vật chất bị giảm năng suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 30 - 50%.

4. Thiệt hại một phần: Là những vật chất bị giảm năng suất hoặc bị hư hỏng dưới 30%.

Điều 7. Nguyên tắc tính toán thiệt hại

1. Thiệt hại hoàn toàn: Đơn giá tính thiệt hại bằng 100% đơn giá theo phụ lục kèm theo Quy định này.

2. Thiệt hại rất nặng: Đơn giá tính thiệt hại bằng 70% đơn giá theo phụ lục kèm theo Quy định này.

3. Thiệt hại nặng: Đơn giá tính thiệt hại bằng 50% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này.

4. Thiệt hại một phần: Đơn giá tính thiệt hại bằng 30% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này.

5. Thiệt hại các thiết bị giáo dục ở điểm/trường: Thuốc, vật tư, máy móc và thiết bị y tế; trang thiết bị tại công trình văn hóa; hạt giống, lương thực, thức ăn chăn nuôi, vật tư phục vụ chăn nuôi; khoáng sản, sản phẩm công nghiệp… do các đơn vị có thiệt hại tự thống kê, tính toán theo đơn giá thị trường tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

6. Thiệt hại về xây dựng

- Công trình đang thi công: Đơn giá tính thiệt hại áp dụng đơn giá trúng thầu của gói thầu bị thiệt hại.

- Vật liệu xây dựng: Đơn giá tính thiệt hại áp dụng đơn giá trong Công bố giá vật liệu xây dựng của liên Sở: Tài chính - Xây dựng tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

7. Thiệt hại về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: Do các đơn vị quản lý tự thống kê, tính toàn theo các quy định hiện hành về quản lý di sản văn hóa.

8. Thiệt hại về máy móc, trang thiết bị thông tin; máy móc, thiết bị công nghiệp; máy móc, thiết bị xây dựng; trạm biến áp;… giá trị thiệt hại do các đơn vị có thiệt hại tự thống kê, tính toán theo sổ sách theo dõi tài sản của đơn vị.

Điều 8. Chi tiết đơn giá áp dụng tính toán thiệt hại

1. Đơn giá tính thiệt hại về nhà ở: Theo Phụ lục số 01- Đơn giá tính tính thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc hộ gia đình.

2. Đơn giá tính thiệt hại về trường học; trạm y tế; nhà văn hóa; Trụ sở cơ quan; chợ trung tâm thương mại; thủy lợi, nước sạch; giao thông; công nghiệp; thông tin liên lạc: Theo Phụ lục số 02 - Đơn giá tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

3. Đơn giá tính thiệt hại về Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản: Theo Phụ lục số 03 - Đơn giá tính thiệt hại về Nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tổng hợp chung thiệt hại do thiên tai gây ra trong toàn tỉnh báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở, VẬT KIẾN TRÚC HỘ GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quy
ết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Danh mục công trình

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Nhà cửa

 

 

1

Nhà kiên cố: Khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép

Đồng/m2

(xây dựng)

3.754.000

2

Nhà bán kiên cố: Tường gạch, mái lợp Fibrô xi măng hoặc lợp ngói, nền lát gạch hoa

3.002.000

3

Nhà thiếu kiên cố: Nhà sàn, nhà gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ,

1.168.000

4

Nhà đơn sơ: Nhà tranh tre

304.000

II

Công trình phụ - vật kiến trúc

 

 

1

ờng rào xây gạch

Đồng/m2

765.000

2

ờng rào kết hợp cọc và lưới thép

Đồng/m2

307.000

3

Kè xây bằng gạch

Đồng/m3

1.820.000

4

Kè xây bằng đá

1.339.000

5

Kè xếp khan bằng đá

900.000

6

Trụ cổng xây gạch chỉ 330 x 330 mm, trát vữa quét nước xi măng hoặc vôi ve

Đồng/trụ

1.413.000

7

Cổng sắt

Đồng/m2 cổng

852.000

 

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG
(Kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Danh mục công trình

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Thiệt hại về thủy lợi

 

 

1

Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng

 

 

1.1

Kênh bê tông

Đồng/m dài

1.014.000

1.2

Đất vùi lấp kênh mương

Đồng/m3

155.000

2

Công trình kè bị hư hỏng

 

 

2.1

Kè sông, suối biên giới

Đồng/m

45.000.000

2.2

Kè sông, suối nội địa

20.000.000

2.3

Đất sạt lở

Đồng/m3

330.000

3

Công trình trên kênh bị hư hỏng

 

 

3.1

Cầu máng

Đồng/m

1.500.000

3.2

Cống, bể lắng cát, tràn qua kênh

Đồng/cái

10.000.000

4

Đập thủy lợi bị vỡ, hư hỏng

 

 

4.1

Sạt mái đập đất

Đồng/m3

450.000

4.2

Đập tạm bị vỡ, hư hỏng

Đồng/cái

12.000.000

4.3

Đập bê tông trọng lực

Đồng/m

25.000.000

5

Cống xây có nắp đậy bằng bê tông cốt thép

Đồng/m dài

1.179.000

6

Rọ đá

Đồng/rọ

552.500

7

Con nước (bao gồm cả chi phí làm phai dâng, mương dẫn dòng vào cọn nước)

Đồng/m đường kính

1.500.000

8

Phai tạm

Đồng/m3

30.000

II

Thiệt hại về giao thông

 

 

1

Sạt lở đất taluy dương

Đồng/m3

50.000

2

Sạt lở đá taluy dương

Đồng/m3

500.000

3

Bùn tràn lấp rãnh đường

Đồng/m3

250.000

4

Mặt đường bị hư hỏng

Đồng/m2

400.000

5

Sạt lở taluy âm

Đồng/m

15.000.000

6

Rãnh dọc bị hư hỏng

Đồng/m

800.000

7

Cống thoát nước ngang đường

Đồng/m

8.000.000

8

Biển báo

Đồng/cái

2.200.000

9

Hộ lan

Đồng/m

1.200.000

10

Cầu nhỏ

Đồng/cái

3.000.000.000

III

Thiệt hại về công trình nước sạch

 

 

1

Công trình cấp nước bị hư hỏng

Đồng/hộ

12.000.000

2

Đường ống thép bị cuốn trôi

Đồng/m dài

250.000

3

Đường ống HDPE bị cuốn trôi

Đồng/m dài

85.000

IV

Thiệt hại về công trình hạ tầng khác

 

 

1

Trụ sở cơ quan, trạm y tế, phòng học

Đồng/m2

3.754.000

2

Nhà công vụ, nhà giáo viên, nhà bán trú cho học sinh, nhà văn hóa thôn

Đồng/m2

2.992.000

3

Chợ trung tâm thương mại bị hư hỏng

Đồng/m2

1.986.545

4

Nhà kho, phân xưởng bị thiệt hại

Đồng/m2

1.986.545

V

Thiệt hại về thông tin liên lạc

 

 

1

Máy phát FM 100W

Đồng/máy

68.200.000

2

Máy phát FM 50W

Đồng/máy

55.000.000

3

Bộ thu tín hiệu

Đồng/bộ

1.980.000

4

Loa nén phát thanh

Đồng/cái

825.000

5

Anten

Đồng/chiếc

3.300.000

6

Dây Fidơ

Đồng/m

120.000

7

Máy phát hình

Đồng/máy

25.000.000

8

Bộ lưu điện

Đồng/bộ

3.300.000

9

Cột bê tông treo cáp

Đồng/cột

2.700.000

10

Dây cáp quang

Đồng/m

28.000

VI

Thiệt hại về công nghiệp

 

 

1

Cột điện cao thế bị đổ, gãy

Đồng/cột

15.700.000

2

Cột điện hạ thế bị đổ, gãy

Đồng/cột

2.900.000

3

Dây điện 35 KVA bị đứt

Đồng/m

1.100.000

4

Dây điện 0,4KVA bị đứt

Đồng/m

650.000

5

Trạm biến áp (đơn giá tính cho 1KVA)

Đồng/KVA

2.800.000

6

Nhà xưởng, công trình công nghiệp bị thiệt hại

Đồng/m2

1.757.00

 

PHỤ LỤC SỐ 03

ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT VỀ NÔNG, LÂM NGHIỆP, CHĂN NUÔI THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Đơn giá

I

Thiệt hại về nông, lâm nghiệp

 

 

1

Diện tích lúa bị thiệt hại (bao gồm cả lúa lai và lúa thuần)

Đồng/m2

4.500

2

Lúa nương

Đồng/m2

1.900

3

Diện tích mạ bị thiệt hại (bao gồm cả mạ lúa lai và lúa thuần)

Đồng/m2

3.000

4

Diện tích hoa màu, rau màu thiệt hại

Đồng/m2

6.600

5

Cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị thiệt hại

Đồng/cây

636.700

6

Diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại

Đồng/m2

14.000

7

Diện tích rừng bị thiệt hại

Đồng/m2

10.494

8

Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy

Đồng/cây

636.700

9

Cây giống lâm nghiệp bị thiệt hại

Đồng/cây

1.100

10

Diện tích lúa ruộng bị xói lở, vùi lấp.

Đồng/m2

1.500

II

Thiệt hại về chăn nuôi

 

 

1

Trâu, bò, ngựa (Từ 12 tháng tuổi trở lên)

Đồng/con

20.000.000

 

Trâu, bò, ngựa (Từ 1 - 12 tháng tuổi)

Đồng/con

10.000.000

2

Nai, hươu, dê (Từ 12 tháng tuổi trở lên)

Đồng/con

2.600.000

 

Nai, hươu, dê (Từ 1 - 12 tháng tuổi )

Đồng/con

1.300.000

3

Lợn bị chết, cuốn trôi (từ 6 tháng tuổi trở lên)

Đồng/con

1.000.000

4

Gia cầm bị chết, cuốn trôi (từ 0,5kg trở lên)

Đồng/con

35.000

5

Chuồng nuôi gia súc xây gạch, nền láng xi măng, mái lợp ngói hoặc lợp Pro XM thiệt hại

Đồng/m2

612.000

6

Chuồng nuôi ghép tre, ghép gỗ nền láng xi măng; mái Pro XM, mái tranh thiệt hại.

Đồng/m2

393.000

III

Thiệt hại về thủy sản

 

 

1

Diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại

Đồng/m2

10.000

2

Thủy sản nuôi trong lồng, bè (tính cả vật tư)

Đồng/m2

1.500.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2017
Ngày hiệu lực21/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành11/05/2017
        Ngày hiệu lực21/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-UBND khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra Sơn La