Quyết định 76/QĐ-UBND

Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH SƠN LA BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 08 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, gồm 72 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 22 văn bản hết hiệu lực một phần (có 02 danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các đ/c PCT UBND t
nh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh, các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Các p
hòng khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung lâm lưu trữ, Trung tâm Công báo;
- Lưu:
VT, NC, SN70b

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

I

VĂN BẢN DO HĐND TỈNH BAN HÀNH

01

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh vviệc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

02

Nghị quyết

43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh quy đnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Vviệc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

03

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Về chính sách hỗ trợ cây trồng vật nuôi, thủy sản và chế biến tiêu thụ nông sản thc phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

04

Nghị quyết

115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015

Quy định mc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình MTQGXDNTM tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tnh giai đoạn 2018-2020

05

Nghị quyết

91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014

Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chc được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Được bãi bbằng Nghị quyết số 80/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

06

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2013 đến năm 2014

Hết hiệu lực theo năm ban hành

07

Nghị quyết

69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

08

Nghị quyết

73/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018

Về việc sa đi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của hđnđ tnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách phóng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La

09

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 12/01/2010

Về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước

Đưc bãi bỏ bằng Nghị quyết s 91/2019/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết s 18/2010/NQ-HĐND ngày 12/01/2010 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định hướng nội dung hương ước

II

VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH

10

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Ban hành Quy đnh quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được bãi bbằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

11

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

12

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Quy định các Khu vực lắp đặt các trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

13

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016

Ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Quản lý dch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

14

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Về việc ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

15

Quyết định

24/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Khương, Mường Lầm thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Mã

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

16

Quyết định

21/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Làng Chếu thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/20O4/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

17

Quyết định

19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004

Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Co Mạ thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004; Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

18

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý sử dụng Quỹ Phát triển đất tnh Sơn La

19

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

Về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thi sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

20

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, thu hồi, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất, giao đất cho người sử dụng đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trúng đấu giá quyền sử dụng đất , cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tt là Giấy chứng nhận); cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hu nhà ở gn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La

21

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chun chc danh Trưởng, Phó các đơn vị, chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc UBND các huyện, thành phố của tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 25/11/2017 của UBND tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố

22

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

Về Quy định về phân cấp quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên đa bàn tỉnh Sơn La

23

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 cửa UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chc, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

24

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp qun lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN trên địa bàn tỉnh Sơn La

25

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp qun lý biên chế, cán bộ, công chc, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị snghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

26

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

27

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hp đng theo nghị định 68

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chc và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lp, doanh nghiệp nhà nước trên đa bàn tỉnh Sơn La

28

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh và tổ chức hội có tính chất đc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La

29

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND ngày 28/6/2004

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Công trình dân dụng - Công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tnh

Được thay thế bằng Quyết đnh số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

30

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006

Về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tnh Sơn La

31

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

32

Quyết định

32/2005/-UBND ngày 01/4/2005

Về việc chuyển giao một số nhiệm vụ, Chương trình mục tiêu Quốc gia hiện Chi cục Đnh canh đnh cư - Vùng kinh tế mới (nay là Chi cục Hợp tác xã - Phát triển nông thôn), một số sở, ban, ngành đang quản lý về Ban Dân tộc tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

33

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết đnh số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

34

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

Về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

35

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

36

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND ngày 09/02/2006

Về thành lp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bng Quyết đnh số 30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

37

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định s30/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

38

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tcủa Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bng Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở TT&TT

39

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ Sở VHTT&DL

40

Quyết định

58/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

41

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

42

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

43

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định s33/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

44

Quyết định

81/2003/QĐ-UB ngày 16/6/2003

Về việc đổi tên Phòng kế hoạch và xúc tiến thương mại thành Phòng kế hoạch và tổng hợp thuộc Sở Thương mại - Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

45

Quyết định

152/2003/QĐ-UB ngày 29/9/2003

Về việc đổi tên và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm thông tin - Xúc tiến thương mại thuộc Sở Thương mại - Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

46

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 17/02/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương

Được thay thế bằng Quyết đnh số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc bộ máy của Sở Công thương

47

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức bộ máy của S Công thương

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

48

Quyết định

65/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về việc tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường La - Thxã, thành Đội quản lý thị trường Mường La và Đội quản lý thị trường thị xã

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương

49

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

50

Quyết định

82/2003/QĐ-UB ngày 16/6/2003

Về việc thành lập Phòng Xử lý sau Thanh tra thuộc Thanh tra Nhà nước tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 362018/QĐ-UBND ngày 16/102018 của UBND tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

51

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/102018 của UBND tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

52

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chun chức danh Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 372018/QĐ-UBND ngày 17/102018 của UBND tỉnh Son La về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Phó phòng Lao động - TB&XH thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

53

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Về ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 382018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

54

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế hằng Quyết định số 422018/QĐ-UBND ngày 14/112018 của UBND tỉnh Sơn La về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

55

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

Ban hành Quy định Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 14/112018 của UBND tỉnh Sơn La về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

56

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 23/112018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Sơn La

57

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết đnh số 44/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

58

Quyết định

152/2004/QĐ-UBND ngày 25/11/2004

Về việc thành lập phòng Quản lý và Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở LĐTB&XH tỉnh Sơn La

59

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 10/3/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

60

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

61

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

62

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014

Về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng Quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra slượng Quặng nguyên khai

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng Quặng thành phẩm ra số lượng Quặng nguyên khai

63

Quyết định

16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Chiềng Mai, Nà Ớt, Cò Nòi, Mường Chanh, Phiêng Cằm thuộc Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn

Được thay thế bng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

64

Quyết định

18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Phiêng Khoài thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Châu

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

65

Quyết định

20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004

Về việc Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tân Lang, Mường Do, Gia Phù, Tân Phong thuộc Trung tâm Y tế huyện Phù Yên

Được thay thế bằng Quyết đnh số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bãi bQuyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004; Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh Sơn La

66

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Ban hành Quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La

67

Quyết định

77/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành quy chế tổ chức, quản lý cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định s54/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sơn La

68

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Về việc quy đnh mc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La

69

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên đa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bng Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên đa bàn tỉnh Sơn La

70

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được bãi bỏ bằng Quyết đnh số 2879/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

71

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La

72

Quyết định

116/2003/QĐ-UBND ngày 12/8/2003

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN HT NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN DO HĐND TNH BAN HÀNH

01

Nghị quyết

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

- Nội dung sửa đổi

Mục I, phần A, điều 1

Khoản 3, Mục I, Phần A, Điều 1

Khoản 27, Mục I, Phn A, Điều 1

Mục II, Phần A, Điều 1

Khoản 1, Mục II, Phần A, Điều 1

Khoản 2, Mục II, Phần A, Điều 1

Khoản 4, Mục II, Phần A, Điều 1

Khoản 7, Mục II, Phần A, Điều 1

Mục III, Phần A, Điều 1

Điểm 1.3, Khoản 1, Mục I, Phn B, Điều 1

Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Phần B, Điều 1

Điểm 3, phụ biểu quy định tại Điều 2

Mục 2, Điểm 9, phụ biểu quy định tại Điều 2

Mục 2, Điểm 23, phụ biểu quy định tại Điều 2

Điểm 33, phụ biểu quy định tại Điều 2

Được sửa đổi bổ sung bằng Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

04/4/2018

02

Nghị quyết

Nghị Quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

- Sửa đổi

Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, Phụ lục Điểm 4.3, Khoản 4, Phụ lục

- Bãi bỏ

Gạch đầu dòng thứ nhất, Điểm 1.3, Khoản 1, Phụ lục

Gạch đu dòng thứ ba, tiết c, Điểm 4.3, Khoản 4, phụ lục

Được sa đổi, bãi bỏ bng Nghị quyết s 73/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

14/4/2018

03

Nghị quyết

Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Sửa đổi chỉ tiêu số 9, 20, 21 tại khoản 2 Mục II Điều 1

Được bổ sung, bổ sung bằng Nghị quyết số 81/2018/NQ-ND ngày 2/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

01/01/2019

04

Nghị quyết

Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quyết định mc thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Sa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết s 86/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/01/2019

II

VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH

06

Quyết định

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

10/4/2018

07

Quyết định

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND 1/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều 3

Điều 4

Khoản 4 Điều 5 Điều 6

Khoản 1 Điều 7

- Bãi bỏ các Điều 9, Điều 10, Điều 11 quy định tại Chương III của Quy định

Được sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Sa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La

15/7/2018

08

Quyết định

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La

01/8/2018

09

Quyết định

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Điều 7

Sửa đổi khoản dẫn chiếu tại tiêu đề Điều 17 và khoản 1 Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014; khoản 8 Điều 1 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La

20/4/2017

10

Quyết định

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014; khoản 8 Điều 1 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La

20/4/2017

11

Quyết định

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chun bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trường Đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố

Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

12

Quyết định

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

13

Quyết định

Quyết đnh s39/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng phòng, Phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Sơn La

Sa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

14

Quyết định

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Tởng, Phó các phòng đơn vị trc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 1, Khoản 3, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết đnh

Được sửa đổi bằng Quyết định s25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

15

Quyết định

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT; trưởng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết đnh

Được sa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

16

Quyết định

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chun chức danh đối với Trưng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; trưởng, phó phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

17

Quyết định

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưng, Phó trưng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thành phố

Sửa đổi, bổ sung Ý thứ nhất Điểm a, Khoản 1, Điều 7 quy đnh ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

18

Quyết định

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở TT&TT; Trưởng, Phó phòng VH&TT thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy đnh về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

19

Quyết định

Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc UBND huyện, thành phố

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

20

Quyết định

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng, phó phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết đnh số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy đnh ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

21

Quyết định

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Sửa đổi, bổ sung Tiết a, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 4 quy đnh ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chc danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND cấp huyện

25/9/2018

22

Quyết định

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Sửa đổi

Điểm a, Khoản 1, Mục I, Điều 1

Điểm đ, Khoản 1, Mục I, Điều 1

Khoản 2, Mục I, Điều 1

- Bãi bỏ Mục III, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bmột số nội dung của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/9/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành10/01/2019
       Ngày hiệu lực10/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực