Quyết định 15/QĐ-TTLK

Quyết định 15/QĐ-TTLK năm 2008 về quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành

Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đã được thay thế bởi Quyết định 24/QĐ-VSD Quy chế thực hiện Quyền người sở hữu chứng khoán và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán


UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/QĐ-TTLK

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2008.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán và Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- SGDCKTPHCM, TTGDCK HN;
- BGĐ TTLK;
- Chi nhánh, LK, NCPT, CNTH;
- Lưu HCTH, ĐK.

GIÁM ĐỐC
Phương Hoàng Lan Hương

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN QUYỀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TTLK ngày 15 tháng 04 năm 2008 của Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung liên quan đến các hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), bao gồm:

1. Quyền bỏ phiếu.

2. Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu và cổ tức bằng tiền.

3. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.

4. Quyền mua chứng khoán phát hành thêm.

5. Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quyền

1. TTLK thực hiện tính toán và phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán lưu ký và chưa lưu ký theo tỷ lệ phân bổ do tổ chức phát hành (TCPH) thông báo.

2. Người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký thực hiện quyền trực tiếp tại tổ chức phát hành. Trường hợp TCPH uỷ quyền cho TTLK thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký, việc thực hiện sẽ tuân theo quy định tại văn bản thoả thuận hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa TTLK và TCPH.

3. Người sở hữu chứng khoán đã lưu ký thực hiện quyền thông qua các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mình mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

4. TTLK không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở hữu chứng khoán và các đối tượng khác có liên quan do TCPH, TVLK không thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Quy chế này.

Điều 3. Xử lý hồ sơ thực hiện quyền

1. TTLK thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán căn cứ vào bản chính và file dữ liệu (theo định dạng do TTLK quy định) các hồ sơ thực hiện quyền liên quan của TCPH, TVLK và người sở hữu chứng khoán.

2. Hồ sơ thực hiện quyền, chứng từ thực hiện quyền được giao, nhận trực tiếp giữa TCPH, TVLK, người sở hữu chứng khoán với TTLK được ký nhận vào sổ giao nhận công văn của TTLK. Trường hợp hồ sơ chuyển bằng đường bưu điện, TTLK căn cứ vào ngày nhận theo dấu bưu điện để xử lý.

3. TTLK có quyền từ chối thực hiện thông báo của TCPH về thực hiện quyền nếu thông báo có nội dung không phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu chứng khoán.

4. Trong vòng 1 ngày kể khi nhận được hồ sơ thực hiện quyền đầy đủ và hợp lệ, TTLK sẽ xem xét và xử lý theo quy định tại các Chương II, III Quy chế này. Trường hợp có sai sót, TTLK sẽ thông báo bằng văn bản cho TCPH, TVLK và người sở hữu chứng khoán để sửa đổi bổ sung.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức phát hành

1. Thực hiện đúng các nội dung trong thông báo gửi TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung thông báo, TCPH phải gửi thông báo bằng văn bản cho TTLK chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày thực hiện theo thông báo, trong đó nêu rõ lý do thay đổi. Trường hợp bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền, TCPH phải gửi thông báo bằng văn bản cho TTLK trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

3. Gửi công văn chấp thuận/không chấp thuận đối với danh sách người sở hữu chứng khoán, danh sách phân bổ quyền do TTLK lập; chuyển tiền thanh toán (trường hợp thực hiện quyền thanh toán cổ tức/lãi trái phiếu) theo đúng thời gian quy định tại Chương II, III Quy chế này. Trường hợp không chuyển tiền đúng hạn, TCPH phải gửi công văn thông báo cho TTLK chậm nhất vào ngày thanh toán trong đó nêu rõ lý do chậm chuyển tiền và TCPH phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh liên quan đến việc chậm chuyển tiền.

Điều 5. Trách nhiệm của TVLK

1. Thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các nhà đầu tư có tài khoản lưu ký tại TVLK các nội dung trong thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

2. Lập danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hưởng quyền và gửi cho TTLK đúng thời gian quy định tại Quy chế này. Trường hợp TVLK không thực hiện đúng theo quy định, TTLK có quyền không tập hợp phần danh sách nhà đầu tư của TVLK nộp chậm và TVLK phải chịu trách nhiệm về các tổn thất của nhà đầu tư phát sinh liên quan đến việc chậm trễ thực hiện quyền.

3. Tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện quyền được quy định chi tiết tại Chương II, Chương III Quy chế này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế Thành viên của TTLK.

Chương II

THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN LÃI, VỐN GỐC CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Điều 6. Thông báo thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu và lập danh sách người sở hữu trái phiếu

1. TTLK gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu trái phiếu được hưởng lãi/thanh toán vốn gốc cho các TVLK, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) và tổ chức phát hành theo Biên bản thoả thuận được ký kết giữa TTLK và tổ chức phát hành. TTLK thực hiện gửi thông báo đồng thời đăng tin trên trang thông tin điện tử của TTLK chậm nhất 09 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng

2. Chậm nhất 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TVLK gửi TTLK Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 01/Q-ĐK) kèm file dữ liệu theo định dạng do TTLK quy định.

Điều 7. Thực hiện thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu

1. Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu, TTLK gửi cho tổ chức phát hành các chứng từ sau:

a. Công văn đề nghị thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu.

b. Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 02/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (Mẫu 03/Q-ĐK).

2. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TTLK gửi cho các TVLK Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán lưu ký chi tiết theo TVLK (Mẫu 08/Q-ĐK).

TVLK có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu danh sách, trường hợp có sai sót, TVLK phải gửi văn bản thông báo cho TTLK chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán.

3. Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu vào tài khoản của TTLK mở tại Ngân hàng thanh toán. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu, chậm nhất vào ngày thanh toán, TCPH phải gửi công văn cho TTLK nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào công văn của TCPH, TTLK sẽ thông báo cho các TVLK liên quan.

4. Vào ngày thanh toán lãi/vốn gốc trái phiếu, TTLK gửi Giấy đề nghị chuyển khoản cho Ngân hàng thanh toán để chuyển tiền vào tài khoản của TVLK liên quan. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu trái phiếu lưu ký theo Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán lưu ký chi tiết ngay trong ngày nhận được tiền trên tài khoản của TVLK tại ngân hàng.

Chương III

THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CÔNG TY VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ

Điều 8. Thông báo thực hiện quyền và lập danh sách người sở hữu chứng khoán

1. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành gửi cho TTLK Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 04/Q-ĐK) kèm theo các tài liệu có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp thực hiện quyền làm tăng vốn điều lệ, tổ chức phát hành phải gửi cho TTLK những tài liệu sau:

a. Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành thêm.

b. Văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không phản đối việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu thưởng.

c. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với trường hợp phát hành tăng vốn điều lệ.

d. Phương án phát hành được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

e. Bản cáo bạch.

g. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Chậm nhất 09 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi các TVLK, SGDCK và TTGDCK Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 05/Q-ĐK).

4. TVLK có trách nhiệm thông báo đầy đủ, chính xác nội dung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đến từng nhà đầu tư là khách hàng lưu ký chứng khoán liên quan tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của TTLK.

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TVLK gửi TTLK Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 01/Q-ĐK).

6. Chậm nhất 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TVLK gửi TTLK file dữ liệu danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký theo định dạng do TTLK quy định.

Điều 9. Thực hiện quyền bỏ phiếu

1. Chậm nhất 06 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi TCPH Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 06A/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (Mẫu 06B/Q-ĐK).

2. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH phải gửi công văn thông báo cho TTLK những thông tin không chính xác (nếu có).

3. Trường hợp tổ chức phát hành uỷ quyền TTLK làm đại lý thực hiện quyền, việc thực hiện quyền bỏ phiếu được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa TTLK và TCPH.

4. Kết thúc họp đại hội cổ đông, TCPH gửi Nghị quyết đại hội cổ đông cho TTLK.

Điều 10. Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, thanh toán lãi và vốn trái phiếu

1. Chậm nhất 06 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi TCPH Danh sách phân bổ quyền nhận cổ tức, lãi và vốn trái phiếu cho người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 02/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền nhận cổ tức, lãi và vốn trái phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (Mẫu 03/Q-ĐK).

2. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH gửi TTLK văn bản chấp thuận/không chấp thuận Danh sách phân bổ quyền tại Khoản 1 Điều này (Mẫu 07A/Q-ĐK).

3. Chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức, lãi và vốn trái phiếu, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cổ tức, lãi và vốn trái phiếu vào tài khoản của TTLK mở tại Ngân hàng thanh toán. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán cổ tức, lãi và vốn trái phiếu, TCPH phải gửi công văn cho TTLK nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào công văn của TCPH, TTLK sẽ thông báo cho TVLK liên quan.

4. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức, lãi và vốn gốc trái phiếu, TTLK gửi cho các TVLK Danh sách phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán lưu ký chi tiết theo TVLK (Mẫu 08/Q-ĐK).

5. Tiền thanh toán cổ tức, lãi và vốn trái phiếu đối với chứng khoán lưu ký được TTLK phân bổ vào tài khoản của TVLK liên quan 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng khoán lưu ký ngay trong ngày thanh toán.

6. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, TCPH hoặc TTLK (theo uỷ quyền của TCPH) thực hiện thanh toán tiền cho người sở hữu chứng khoán.

Điều 11. Thực hiện quyền mua chứng khoán

1. Chậm nhất 06 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi TCPH Danh sách phân bổ quyền mua chứng khoán phát hành thêm cho người sở hữu chứng khoán lưu ký (Mẫu 09A/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền mua chứng khoán phát hành thêm cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (Mẫu 09B/Q-ĐK).

2. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH gửi TTLK văn bản chấp thuận/không chấp thuận Danh sách phân bổ quyền tại Khoản 1 Điều này (Mẫu 07B/Q-ĐK).

3. Chậm nhất 10 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi các TVLK Danh sách phân bổ quyền mua chứng khoán chi tiết theo TVLK (Mẫu 10/Q-ĐK).

4. Chậm nhất 12 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TVLK gửi cho người sở hữu chứng khoán lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán (Mẫu 11/Q-ĐK) TCPH hoặc TTLK theo uỷ quyền của TCPH gửi cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán.

5. Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán lưu ký:

a. Việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký được thực hiện tại TVLK nơi bên chuyển nhượng mở tài khoản. TVLK bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm xác nhận giao dịch chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng chưa mở tài khoản lưu ký thì phải mở tài khoản lưu ký tại một TVLK.

b. Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán lưu ký giữa các khách hàng có tài khoản tại cùng một TVLK do TVLK đó thực hiện. Chậm nhất 01 ngày làm việc sau khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, TVLK liên quan gửi TTLK Báo cáo tình hình chuyển nhượng quyền mua theo ngày (Mẫu 13/Q-ĐK) và Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của nhà đầu tư (Mẫu 14/Q-ĐK).

c. Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán giữa các khách hàng có tài khoản tại hai TVLK khác nhau do TTLK thực hiện. TVLK bên chuyển nhượng phải gửi cho TTLK các chứng từ sau:

- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của TVLK bên chuyển nhượng (03 liên) (Mẫu 12A/Q-ĐK).

- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của nhà đầu tư có xác nhận của TVLK bên chuyển nhượng (Mẫu 14/Q-ĐK).

d. Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đầy đủ và hợp lệ, TTLK gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán đã có xác nhận của TTLK cho TVLK bên chuyển nhượng và TVLK bên nhận chuyển nhượng.

e. Chậm nhất 02 ngày làm việc sau ngày hết hạn chuyển nhượng quyền mua, TVLK gửi TTLK Danh sách tổng hợp chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Mẫu 15/Q-ĐK).

6. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua chứng khoán do TCPH trực tiếp thực hiện.

7. Hết thời hạn chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, người sở hữu chứng khoán không chuyển nhượng quyền mua sẽ mặc nhiên được chấp thuận đăng ký mua chứng khoán.

8. Trường hợp quyền mua chứng khoán được phân bổ về tài khoản của TVLK nơi người sở hữu đã tất toán tài khoản chuyển sang mở tài khoản lưu ký tại TVLK khác, TVLK nơi người sở hữu đã tất toán tài khoản có trách nhiệm nộp hồ sơ chuyển quyền mua lên TTLK, bao gồm:

a. Giấy đề nghị chuyển quyền do tất toán tài khoản (Mẫu 12B/Q-ĐK).

b. Bản sao có đóng dấu treo của TVLK Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán để tất toán tài khoản của khách hàng trước đây đã được TTLK xác nhận.

c. Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

9. Chậm nhất 03 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký mua chứng khoán, TVLK phải nộp cho TTLK các tài liệu sau:

a. Giấy đăng ký mua chứng khoán (Mẫu 16/Q-ĐK);

b. Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán (Mẫu 17/Q-ĐK) kèm theo file dữ liệu theo định dạng do TTLK quy định;

c. Chứng từ xác nhận đã chuyển tiền đặt mua chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản của TTLK tại Ngân hàng thanh toán.

10. Trường hợp quá trình đăng ký và nộp tiền mua chứng khoán được chia thành nhiều đợt, thủ tục nộp tiền mua chứng khoán của các đợt được thực hiện tương tự như trên. Sau mỗi đợt nộp tiền đặt mua chứng khoán, TVLK gửi cho TTLK Danh sách người đầu tư đặt mua chứng khoán theo từng đợt và chứng từ xác nhận chuyển tiền đặt mua chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản của TTLK tại Ngân hàng thanh toán theo từng đợt.

11. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, TTLK gửi Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm cho TCPH (Mẫu 18A/Q-ĐK).

12. Chậm nhất 12 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, TCPH gửi công văn chấp thuận/không chấp thuận nội dung của các tài liệu nêu tại Khoản 11 Điều này cho TTLK (Mẫu 07C/Q-ĐK).

13. Trường hợp đăng ký cổ phiếu phát hành thêm, TCPH nộp hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định về hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Quy chế Hoạt động Đăng ký chứng khoán.

14. Phân bổ chứng khoán:

Sau khi TCPH đã được TTLK chấp thuận đăng ký bổ sung phần chứng khoán phát hành thêm, việc phân bổ chứng khoán được thực hiện như sau:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: TTLK phân bổ chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của TVLK đồng thời gửi cho TVLK liên quan Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm kèm Danh sách phân bổ chứng khoán phát hành thêm chi tiết theo TVLK (Mẫu 18B/Q-ĐK).

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Điều 12. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

1. Chậm nhất 06 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi TCPH Danh sách phân bổ quyền chuyển đổi trái phiếu lưu ký (Mẫu 19A/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền chuyển đổi trái phiếu chưa lưu ký (Mẫu 19B/Q-ĐK).

2. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH gửi công văn chấp thuận/không chấp thuận Danh sách phân bổ quy định tại Khoản 1 Điều này cho TTLK (Mẫu 07B/Q-ĐK).

3. Trường hợp người sở hữu trái phiếu chuyển đổi đã tất toán tài khoản chuyển sang mở tài khoản lưu ký tại TVLK mới nhưng chứng khoán phát sinh do chuyển đổi trái phiếu được phân bổ về tài khoản của TVLK nơi người sở hữu trái phiếu đã tất toán tài khoản, TVLK nơi người sở hữu trái phiếu đã tất toán tài khoản có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Quy chế này.

4. Trường hợp đăng ký cổ phiếu mới phát hành, TCPH nộp hồ sơ đăng ký cổ phiếu theo quy định về hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Quy chế Hoạt động Đăng ký chứng khoán.

5. Phân bổ chứng khoán mới:

Sau khi TCPH đã được TTLK chấp thuận đăng ký chứng khoán, việc phân bổ chứng khoán được thực hiện như sau:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: TTLK phân bổ chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của TVLK; đồng thời gửi cho TVLK Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm kèm Danh sách phân bổ chứng khoán chi tiết theo TVLK (Mẫu 20/Q-ĐK) và phân bổ tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có) vào tài khoản của các TVLK liên quan.

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và thanh toán tiền cho cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

6. Chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu, TCPH chuyển đủ số tiền thanh toán phần cổ phiếu lẻ (nếu có) vào Tài khoản của TTLK tại Ngân hàng thanh toán.

7. Vào ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu, TTLK chuyển tiền thanh toán cổ phiếu lẻ vào tài khoản của các TVLK. TVLK có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán cổ phiếu lẻ vào tài khoản của khách hàng.

Điều 13. Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

1. Chậm nhất 06 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TTLK gửi TCPH Danh sách phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng đối với chứng khoán lưu ký (Mẫu 21A/Q-ĐK) và Danh sách phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng đối với chứng khoán chưa lưu ký (Mẫu 21B/Q-ĐK)

2. Chậm nhất 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH gửi văn bản chấp thuận/không chấp thuận Danh sách phân bổ quy định tại Khoản 1 Điều này cho TTLK (Mẫu 07D/Q-ĐK).

3. Trường hợp cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng được phân bổ về tài khoản của TVLK nơi người sở hữu chứng khoán đã tất toán tài khoản chuyển sang lưu ký tại thành viên mới, TVLK nơi người sở hữu chứng khoán đã tất toán tài khoản có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Quy chế này.

4. Trường hợp đăng ký cổ phiếu phát hành thêm, TCPH nộp hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định về hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Quy chế Hoạt động Đăng ký chứng khoán.

5. Phân bổ chứng khoán mới:

Sau khi TCPH đã được TTLK chấp thuận đăng ký bổ sung phần chứng khoán phát hành thêm, việc phân bổ chứng khoán được thực hiện như sau:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: TTLK phân bổ chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của TVLK đồng thời gửi cho TVLK Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm kèm Danh sách phân bổ chi tiết chứng khoán phát hành thêm theo TVLK (Mẫu 22/Q-ĐK) và phân bổ tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có).

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký và thanh toán tiền chi trả cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

6. Chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày giao dịch của số chứng khoán phát hành thêm, TCPH chuyển đủ tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có) vào tài khoản của TTLK tại Ngân hàng thanh toán.

7. Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày giao dịch của số chứng khoán phát hành thêm, căn cứ vào danh sách nhà đầu tư được thanh toán cổ phiếu lẻ, TTLK chuyển tiền thanh toán cổ phiếu lẻ vào tài khoản của các TVLK liên quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với TTLK để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc TTLK quyết định sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-TTLK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-TTLK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực15/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-TTLK

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/QĐ-TTLK
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Lưu ký Chứng khoán
        Người kýPhương Hoàng Lan Hương
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực15/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-TTLK quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán