Quyết định 1509/QĐ-UBND

Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 1509/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 3981/QĐ-UBND 2016 thời hạn giải quyết thủ tục hành chính một cửa Ủy ban Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1509/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2014 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số: 232/STP-KSTTHC ngày 11/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có Danh mục các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tiếp nhận luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1509/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên lĩnh vực

Nội dung các TTHC

Thực hiện theo cơ chế

Thời gian giải quyết và trả kết quả

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ngày hẹn trả kết quả

I. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Báo chí

 

 

 

 

 

1

Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

x

 

 

60

 

2

Thẩm định, ra văn bản đồng ý thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

x

 

 

05

 

3

Cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên Internet

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Xuất bản

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

x

 

 

15

 

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

x

 

 

30

 

3

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

 

15

 

4

Đăng ký sử dụng thiết bị máy photo copy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Viễn thông

 

 

 

 

 

1

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

x

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

2

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phốm văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

x

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

3

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

X

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

4

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng.

X

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

5

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt.

X

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

6

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng.

X

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

7

Thông báo thay đôi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi ( G2, G3, G4).

x

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

8

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

x

 

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

 

II. SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Lao động việc làm

 

 

 

 

 

1

Đăng ký cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

x

 

 

05

 

2

Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc

x

 

 

07

 

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các đơn vị có trụ sở chính ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

x

 

 

03

 

7

Thẩm định kết quả tuyển chọn hòa giải viên lao động

x

 

 

10

 

8

Thẩm định đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

x

 

 

10

 

9

Thẩmđịnh đề nghị miễn nhiệm hòa giải viên lao động

x

 

 

10

 

10

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

 

30

 

11

Thẩm định hồ sơ gia hạn Giấy phé hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

 

30

 

12

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

 

30

 

Lĩnh vực: Dạy nghề

 

 

 

 

 

1

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

x

 

 

30

 

2

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

x

 

 

30

 

3

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung câp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

 

20

 

4

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

 

20

 

5

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

x

 

 

20

 

6

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

 

20

 

7

Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đạo tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghè của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo

x

 

 

20

 

2

Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi

x

 

 

15

 

3

Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

x

 

 

07 ngày làm việc

 

4

Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

x

 

 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Sở Lao động - TB&XH tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

b) Thành lập hoặc giải thể: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở BTXH (Cơ sở BTXH không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền).

 

5

Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật

x

 

 

15

 

6

Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Người có công

 

 

 

 

 

1

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

x

 

 

10

 

2

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

x

 

 

10

 

3

Xác nhận Liệt sỹ

x

 

 

10

 

4

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ

x

 

 

10

 

5

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng

x

 

 

15

 

6

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

 

 

10

 

7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

 

 

10

 

8

Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

x

 

 

25

 

 

9

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

x

 

 

35

 

10

Hồ sơ giám định vết thương còn sót

x

 

 

25

 

11

Hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

x

 

 

15

 

12

Hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

x

 

 

15

 

13

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại

x

 

 

40

 

14

Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

x

 

 

15

 

15

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

x

 

 

10

 

16

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

x

 

 

10

 

17

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

x

 

 

10

 

18

Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp 1 lần

x

 

 

10

 

19

Giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công

x

 

 

15

 

20

Hồ sơ hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

x

 

 

10

 

21

Di chuyển hồ sơ người có công

x

 

 

15

 

22

Cấp lại bằng tổ quốc ghi công

x

 

 

30

 

23

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước

x

 

 

30

 

24

Giải quyết trợ cấp theo chế độ B-C-K

x

 

 

30

 

25

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ

x

 

 

35

 

26

Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

 

 

15

 

27

Xác nhận liệt sỹ hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

x

 

 

10

 

28

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

x

 

 

25

 

Lĩnh vực: An toàn lao động

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

x

 

 

30

 

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

 

22

 

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

 

14

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

 

14

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

 

14

 

5

Chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

 

 

25

 

III. SỞ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc

 

 

 

 

 

1

Khảo sát, cung cấp thông tin và chấp thuận chủ trương đầu tư về địa điểm đầu tư

 

x

 

15

 

2

Giới thiệu địa điểm

x

 

 

20

 

3

Cấp chứng chỉ quy hoạch

x

 

 

07

 

4

Cấp giấy phép xây dựng

x

 

 

08

 

5

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch (quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch chung các đô thị mới có quy mô dân số tương đương đô thị loại IV trở xuống, quy hoạch chung các đô thị hiện hữu loại II trở xuống và các khu chức

x

 

 

25

 

6

Cấp giấy phép Quy hoạch

x

 

 

25

 

7

Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc

x

 

 

12

 

Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

1

Cấp hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc.

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng và ĐTXD

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam

x

 

 

15

 

2

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

x

 

 

15

 

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng

 

 

 

 

 

1

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án nhóm B, C, Báo cáo KT-KT thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

2

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án nhóm B, C, Báo cáo KT-KT thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

3

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

4

Thẩm định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

5

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

6

Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (đối với công trình từ cấp II trở xuống thuộc loại công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông đô thị)

x

 

 

Nhóm B: 30 ngày

Nhóm C: 20 ngày

 

Lĩnh vực: Nhà ở

 

 

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

x

 

 

10

 

2

Thẩm định hồ sơ dự thầu chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại

x

 

 

60

 

3

Thẩm định hồ sơ đề xuất và chấp thuận chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định thầu làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại

x

 

 

20

 

IV. SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

x

 

 

05

 

2

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng không thay đổi về địa điểm và quy mô hoạt động

x

 

 

05

 

Lĩnh vực Hóa chất

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

x

 

 

15

 

2

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

x

 

 

20

 

3

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

x

 

 

20

 

4

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chúng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

x

 

 

20

 

5

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

 

20

 

6

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

x

 

 

07

 

Lĩnh vực: Điện

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

x

 

 

15

 

2

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

x

 

 

15

 

3

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kv tại địa phương

x

 

 

15

 

4

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

x

 

 

15

 

5

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

x

 

 

15

 

6

Thẩm định (bổ sung) dự án đầu tư xây dựng công trình từ nhóm B trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với công trình (công trình công nghiệp) do UBND tỉnh quyết định đầu tư

 

x

 

Nhóm B 20 ngày

Nhóm C 15 ngày

 

7

Thẩm định (bổ sung) thiết kế xây dựng và tổng dự toán công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách đối với công trình (công trình công nghiệp) từ cấp II trở xuống do UBND tỉnh phê duyệt

 

x

 

Nhóm B 20 ngày

Nhóm C 15 ngày

 

Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp nhẹ từ cấp III trở lên

x

 

 

Nhóm B 20 ngày

Nhóm C 15 ngày

 

Lĩnh vực: Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

 

 

 

 

 

1

Thẩm tra thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B và C

x

 

 

15 ngày đối với dự án nhóm B; 10 ngày đối với dự án nhóm C

 

2

Thủ tục xin tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ nhóm B và C

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

 

 

 

 

 

1

Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

 

 

20

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

 

15

 

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

x

 

 

15

 

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, rách, cháy, tiêu huỷ)

x

 

 

03

 

4

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

 

 

 

15

 

5

Cấp lại, gia hạn giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

 

 

 

15

 

Lĩnh vực: Dầu khí (Bao gồm cả xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng)

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

x

 

 

07

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán LPG

x

 

 

07

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp dầu mở hoá lỏng (LPG) vào chai

x

 

 

10

 

4

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

 

30

 

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

1

Thông báo/ Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

x

 

 

07

 

2

Thông báo/ Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

 

 

07

 

3

Nhượng quyền thương mại

x

 

 

05

 

4

Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại (khi thương nhân chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác)

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Hội nhập kinh kế - thương mại quốc tế

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

15

 

2

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

05

 

3

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt

x

 

 

10

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

10

 

5

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

x

 

 

- 3 ngày thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

* Cấp mới: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc cơ quan cấp Giấy xác nhận sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ xin quảng cáo sản phẩm của cơ sở và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho cơ sở.

* Cấp lại: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở.

 

2

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

x

 

 

- Cấp mới, cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 27 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng, cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

3

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân.

x

 

 

13

 

Lĩnh vực: Công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Mở rộng cụm công nghiệp

x

 

 

25

 

2

Thành lập Cụm công nghiệp

x

 

 

20

 

Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

 

 

 

 

 

1

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

x

 

 

05

 

2

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

 

 

 

 

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung

x

 

 

20

 

V. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Hoạt động Khoa học Công nghệ

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

x

 

 

15

 

2

Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp

x

 

 

15

 

3

Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức KH&CN

x

 

 

10

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN

x

 

 

10

 

5

Đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN

x

 

 

10

 

6

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung trong GCN đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

x

 

 

10

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

x

 

 

10

 

8

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

 

30

 

9

Đề tài triển khai thực nghiệm

x

 

 

30

 

Lĩnh vực: Quản lý công nghệ

 

 

 

 

 

1

Chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

x

 

 

05

 

2

Thẩm định công nghệ các dự án giai đoạn xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư

x

 

 

15

 

3

Xét hỗ trợ đối với hoạt động đổi mới công nghệ

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

 

 

 

 

1

Khai báo thiết bị X quang y tế

x

 

 

06

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở X quang

x

 

 

06

 

3

Cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ

x

 

 

06

 

4

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X-quang

x

 

 

06

 

5

Cấp phép sử dụng thiết bị X quang y tế

x

 

 

06

 

6

Gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (X quang y tế)

x

 

 

06

 

7

Sửa đổi bổ sung giấy phép

x

 

 

06

 

8

Cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Xquang y tế)

x

 

 

06

 

9

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 

 

 

 

 

1

 Công bố hợp quy

x

 

 

05 ngày làm việc

 

2

Công bố hợp chuẩn

x

 

 

05 ngày làm việc

 

3

 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

x

 

 

07

 

VI. SỞ NỘI VỤ

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Tổ chức hội, phi chính phủ

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt Điều lệ hội

x

 

 

15

 

2

Cho phép thành lập Hội cấp huyện và cấp tỉnh

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

 

1

Đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

x

 

12

 

2

Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh

 

x

 

12

 

Lĩnh vực: Công chức, viên chức

 

 

 

10

 

1

Tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài về công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc

x

 

 

05

 

2

Thuyên chuyển công chức ra khỏi cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc

x

 

 

05

 

VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Đất đai

 

 

 

 

 

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

x

 

30

 

2

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

x

 

15

 

3

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

X

 

15

 

4

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

x

 

10

 

5

Bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

 

x

 

10

 

6

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

 

 

30 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

7

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

x

 

 

30 ngày làm việc ( Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

8

Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

x

 

 

30 ngày làm việc ( Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

 

 

20 ngày làm việc ( Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

10

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

x

 

 

30 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

11

Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

x

 

 

20 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

12

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

x

 

 

30 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

13

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

x

 

 

60 ngày làm việc (Thời gian trên không bao gồm thời gian 30 ngày đăng thông báo hoặc đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

x

 

 

10

 

15

Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho (trừ trường hợp hiến tặng quyền sử dụng đất), góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

x

 

 

10 ngày làm việc (Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

16

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

x

 

 

30 ngày làm việc (Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian Ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê)

 

17

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

 

 

8 ngày làm việc (Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

18

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất

x

 

 

15

 

19

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

x

 

 

-15 ngày Đối với trường hợp không phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất

- 35 ngày Đối với trường hợp phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất

(Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

20

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

x

 

 

-15 ngày Đối với trường hợp không phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất

- 35 ngày Đối với trường hợp phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất

(Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

21

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

x

 

 

10 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

22

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

x

 

 

-15 ngày Đối với trường hợp không phải ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất

- 35 ngày Đối với trường hợp phải ký hợp đồng thuê đất

(Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

23

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

x

 

 

20 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

24

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

x

 

 

10 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

25

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

x

 

 

50 ngày làm việc (Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

x

 

 

30 ngày làm việc (Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày)

 

27

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận

x

 

 

-50 ngày Đối với trường hợp không phải ký hợp đồng thuê đất

- 70 ngày Đối với trường hợp phải ký hợp đồng thuê đất

(Thời gian trên không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

 

Lĩnh vực: Môi trường

 

 

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

x

 

25 ngày làm việc (Thời gian chủ dự án chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt)

 

2

Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường

x

 

 

27 ngày làm việc (Thời gian chủ dự án hoàn chỉnh và gửi lại thuyết minh dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định và thời gian lấy ý kiến góp ý của UBND huyện/UBND xã không tính vào thời hạn giải quyết trên)

.

3

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

 

x

 

25

 

4

Thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

x

 

 

20

 

5

Cấp giấy phép đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

x

 

 

55

 

6

Cấp gia hạn giấy phép đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại

x

 

 

30

 

7

Cấp điều chỉnh giấy phép đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

x

 

 

55

 

8

Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ

x

 

 

45

 

Lĩnh vực: Tài nguyên nước

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất

x

 

 

20

 

2

Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất

x

 

 

30

 

3

Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt

x

 

 

35

 

4

Cấp Giấy phép xả nước thải vảo nguồn nước

x

 

 

35

 

5

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

x

 

 

20

 

6

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

x

 

 

15

 

7

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

x

 

 

10

 

8

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trong trường hợp giấy phép bị rách, hỏng, mất…

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Địa chất - khoáng sản

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

 

90

 

2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

 

45

 

3

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

x

 

 

45

 

4

Trả lại giấy phép thăm dò khoảng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

x

 

 

45

 

5

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

x

 

 

180

 

6

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

 

90

 

7

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

 

45

 

8

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

x

 

 

45

 

9

Trả lại giấy phép khai thác khoảng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

x

 

 

45

 

10

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

 

30

 

11

Gia hạn phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

 

15

 

12

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

 

15

 

13

Đóng cửa mỏ

x

 

 

60

 

Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ

 

 

 

 

 

1

Thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ

x

 

 

15

 

VIII. SỞ TƯ PHÁP

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Hộ tịch

 

 

 

 

 

1

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

x

 

1. Trường hợp xin đích danh: Không quá 110 ngày, kể từ ngày Cục con nuôi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi (chưa tính thời hạn người xin nhận con nuôi xin ra hạn thời gian có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi, có thể được ra hạn không quá 90 ngày).

2. Trường hợp xin không đích danh: 180 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ người nhận con nuôi của Cục con nuôi. (Thời hạn trên chưa tính: Thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền nước ngoài của người xin nhận con nuôi trả lời người nhận con nuôi đồng ý nhận trẻ được giới thiệu và xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước đó nếu được nhận làm con nuôi; thời hạn xin gia hạn có mặt tại Việt Nam của người xin nhận con nuôi để trực tiếp nhận con nuôi).

 

2

 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

x

 

 

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

3

 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn

x

 

 

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

4

Xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn

x

 

 

- 03 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở.

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị thay đổi người đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm.

 

5

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

x

 

 

- Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Trong ngày, nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Đối với trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).

 

6

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

x

 

- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- UBND tỉnh Quyết định: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

 

Lĩnh vực: Quốc tịch

 

 

 

 

 

1

Xin nhập quốc tịch Việt Nam

 

x

 

115 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

105 ngày, đối với trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch.

Trong đó, thực hiện tại Sở Tư pháp là 45 ngày.

 

2

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 

x

 

85 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(70 ngày, đối với trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch).

Trong đó, thực hiện tại Sở Tư pháp là 30 ngày.

 

3

Xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

x

 

75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

4

Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị việc tước quốc tịch Việt Nam

 

x

.

65 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo.

Trong đó thực hiện tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 15 ngày

 

5

Tiếp nhận, xem xét và kiến nghị việc huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

 

x

 

50 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo.

Trong đó thực hiện tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 15 ngày.

 

Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp

 

 

 

 

 

1

Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

 

x

 

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Không quá 20 ngày đối với các trường hợp người được cấp Phiếu LLTP là: Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

Trường hợp khẩn cấp (theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng) thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

 

IX. BAN DÂN TỘC

 

 

 

 

 

1

Đăng ký vốn dự án phát triển hạ tầng

x

 

 

Theo quyết định UBND tỉnh

 

2

Đăng ký vốn dự án phát triển

x

 

 

Theo quyết định UBND tỉnh

 

X. THANH TRA TỈNH

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Giải quyết KNTC

 

 

 

 

 

1

Tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh

x

 

x

 

 

2

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

x

 

 

05 đến 08 ngày

 

XI. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Thu hút đầu tư

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

x

 

 

05

 

2

Cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh dự án đầu tư

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Tư pháp, Hành chính tư pháp

x

 

 

 

 

1

Phê duyệt việc cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Đất đai

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất

x

 

 

05

 

2

Phê duyệt giao đất, cho thuê đất

x

 

 

05

 

3

Phê duyệt hợp thức để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

 

 

05

 

4

Phê duyệt thu hồi đất

x

 

 

05

 

5

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

X

 

05

 

6

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

X

 

05

 

7

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

X

 

05

 

8

Thủ tục bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

 

X

 

05

 

Lĩnh vực: Giao thông đường bộ

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt quyết toán Dự án ĐTXD công trình giao thông hoàn thành.

x

 

 

05

 

2

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án ĐTXD công trình giao thông

x

 

 

05

 

3

Phê duyệt Dự án ĐTXD công trình giao thông

x

 

 

05

 

4

Phê duyệt bổ sung giá gói thầu Dự án ĐTXD công trình giao thông

x

 

 

05

 

5

Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình giao thông

x

 

 

05

 

6

Phê duyệt hướng tuyến mới

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt quyết toán Dự án ĐTXD công trình thuỷ lợi hoàn thành.

x

 

 

05

 

2

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án ĐTXD công trình thuỷ lợi

x

 

 

05

 

3

Phê duyệt Dự án ĐTXD công trình thuỷ lợi

x

 

 

05

 

4

Phê duyệt bổ sung giá gói thầu Dự án ĐTXD công trình thuỷ lợi

x

 

 

05

 

5

Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

1

Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD công trình

x

 

 

07

 

2

Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

X

 

 

07

 

3

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

x

 

 

07

 

4

Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD cơ bản

x

 

 

07

 

5

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị

x

 

 

07

 

6

Phê duyệt địa điểm, quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

 

07

 

7

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD công trình

x

 

 

07

 

8

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

x

 

 

07

 

Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

x

 

 

05

 

2

Cấp giấy phép khai thác nước ngầm

x

 

 

05

 

3

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

x

 

 

05

 

4

Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

X

 

 

05

 

5

Cấp giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại

X

 

 

10

 

6

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

X

 

 

05

 

7

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

 

05

 

8

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

X

 

 

05

 

9

Cấp giấy phép thu gom, vận chuyển chất thải quy hại

X

 

 

10

 

10

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước

X

 

 

10

 

11

Cấp giấy phép cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

X

 

 

05

 

XII. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Đầu tư

 

 

 

 

 

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

 

35

 

2

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

 

- 26 ngày đối với DA cấp tỉnh;

- 47 ngày đối với DA cấp CP

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

 

 

15 ngày làm việc

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

 

 

05 ngày làm việc

 

5

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

 

03 ngày làm việc

 

6

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

x

 

 

10 ngày làm việc

 

7

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

x

 

 

26

 

8

Chuyển nhượng dự án đầu tư

x

 

 

- 10 ngày đối với DA không thuộc diện QĐ chủ trương đầu tư;

- 28 ngày đối với DA thuộc QĐ của UBND tỉnh;

 

9

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

 

 

15

 

10

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

 

 

15

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

 

05

 

12

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

 

03

 

13

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

 

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

 

14

Giãn tiến độ đầu tư

x

 

 

15

 

15

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

 

 

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

 

16

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

 

 

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

 

17

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

 

15

 

18

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

 

15

 

19

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

 

 

03

 

20

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

 

 

05

 

21

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

 

 

30

 

22

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

x

 

 

35

 

23

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

x

 

 

25

 

Lĩnh vực: Thương mại

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành).

x

 

 

13

 

2

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành).

x

 

 

13

 

3

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc

x

 

 

05

 

4

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức).

x

 

 

05

 

5

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành).

x

 

 

13

 

6

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Lao động

 

 

 

 

 

1

Xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

x

 

 

03

 

2

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong KCN

x

 

 

07

 

3

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong KCN

x

 

 

03

 

4

Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Xây dựng

 

 

 

 

 

1

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng trong KCN (trừ các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN)

x

 

 

15

 

2

Cấp chứng chỉ quy hoạch

 

x

 

07

 

3

Cấp phép xây dựng

 

x

 

10

 

XIII. SỞ VĂN HOÁ -THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Di sản văn hoá

 

 

 

 

 

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

 

 

15

 

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

x

 

 

20

 

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

x

 

 

15

 

4

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

 

03

 

5

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

 

 

30

 

6

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

x

 

 

40

 

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

x

 

 

40

 

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

x

 

 

15

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Điện ảnh

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép phổ biến phim

x

 

 

15

 

2

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

x

 

 

07

 

2

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

 

 

07

 

3

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

 

 

07

 

4

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

x

 

 

7-10

 

5

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

x

 

 

7-10

 

6

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

x

 

 

07

 

7

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

x

 

 

07

 

Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

 

05

 

2

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

x

 

 

05

 

3

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

x

 

 

05

 

4

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

 

15

 

5

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

 

05

 

6

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

 

05

 

7

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

x

 

 

04

 

Lĩnh vực: Karaoke, quảng cáo

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

x

 

 

07

 

2

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

x

 

 

10

 

3

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

x

 

 

10

 

4

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

x

 

 

10

 

5

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

x

 

 

05

 

6

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

 

 

1

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

 

02

 

2

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

 

 

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

x

 

 

07

 

2

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

x

 

 

45

 

3

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

x

 

 

10

 

Lĩnh vực: Thư viện

 

 

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

x

 

 

03

 

Lĩnh vực: Gia đình

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

 

30

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

 

20

 

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

 

30

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

 

20

 

5

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

 

07

 

6

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

 

07

 

7

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

 

07

 

8

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

 

07

 

Lĩnh vực: Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

 

 

 

1

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

x

 

 

05

 

Lĩnh vực: Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

 

 

10

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

x

 

 

10

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

x

 

 

07

 

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

x

 

 

07

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

x

 

 

07

 

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

x

 

 

07

 

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

x

 

 

07

 

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

x

 

 

07

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

x

 

 

07

 

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

x

 

 

07

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

x

 

 

07

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

x

 

 

07

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

x

 

 

07

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

x

 

 

07

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

x

 

 

07

 

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

x

 

 

07

 

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

x

 

 

07

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

x

 

 

07

 

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

x

 

 

07

 

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

x

 

 

07

 

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

x

 

 

07

 

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

x

 

 

07

 

23

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

 

15

 

Lĩnh vực: Du lịch và khách sạn

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

05

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

05

 

3

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

10

 

4

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị rách nát, mất, bị tiêu hủy

x

 

 

05

 

5

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

10

 

6

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

 

 

15

 

7

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

x

 

 

15

 

8

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

x

 

 

15

 

9

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

x

 

 

15

 

10

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

x

 

 

15

 

11

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

x

 

 

15

 

12

Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

x

 

 

15

 

13

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

 

 

30

 

14

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

 

 

30

 

15

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

x

 

 

30

 

16

 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

x

 

 

30

 

XIV. SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

1

Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản

x

 

 

03

 

2

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

x

 

 

02

 

3

Thẩm định và trình cấp bù số tiền miễn thu thủy lợi phí

x

 

 

10

 

4

Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết

x

 

 

Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

5

Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

x

 

 

 

 

6

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

 

x

 

 

 

7

Giám định kế toán tài chính

x

 

 

Theo quyết định trưng cầu giám định

 

XV. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

1

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

x

 

x

 

Nộp hồ sơ sau 15h thì trả kết quả vào ngày hôm sau.

2

Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học phổ thông hệ bổ túc

x

 

 

05 ngày làm việc

 

XVI. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

Lĩnh vực: Kiểm lâm, lâm nghiệp

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng phòng hộ là rừng trồng (thuộc vốn Ngân sách)

x

 

 

10

 

2

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng.

x

 

 

10

 

3

Cấp giấy phép khai thác tre, nứa và lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng.

x

 

 

10

 

4

Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

x

 

 

15

 

5

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

x

 

 

10

 

6

Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

x

 

 

10

 

7

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

x

 

 

30

 

8

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng.

x

 

 

10

 

9

Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng

x

 

 

30

 

10

Thủ tục: Giao rừng đối với tổ chức

x

 

 

35

 

11

Thuê rừng đối với tổ chức

x

 

 

38

 

12

Khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (đối với chủ rừng là tổ chức)

x

 

 

10

 

13

 Thu hồi rừng của tổ chức

x

 

 

13

 

Lĩnh vực: Trồng trọt

 

 

 

 

 

1

Công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

 

 

45 ngày đối với cây đầu dòng; 30 ngày đối với vườn cây đầu dòng

 

2

Công nhận lại cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

 

 

15

 

3

Công bố hợp quy giống cây trồng/ phân bón ( Các loại phân bón thuộc Bộ NN&PTNT quản lý tại nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón)

x

 

 

07

 

Lĩnh vực:Chăn nuôi

 

 

 

 

 

1

Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy về giống vật nuôi nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi

x

 

 

07

 

Lĩnh vực: Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

 

 

 

 

 

1

Cấp phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

x

 

 

20

 

2

Cấp giấy phép khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông

x

 

 

20

 

3

Cấp phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyển, bè, mảng

x

 

 

15

 

4

Thủ tục: Cấp phép để vật liệu khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông

x

 

 

20

 

5

Cấp phép cắt, xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều

x

 

 

20

 

6

Cấp phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều

x

 

 

15

 

7

Cấp phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông

x

 

 

20

 

8

Cấp phép xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 01 km, tính từ biên ngoài bảo vệ đê điều

x

 

 

20

 

Lĩnh vực: Thuỷ lợi

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

x

 

 

07 ngày (đối với hoạt động GTVT của xe cơ giới); 10 ngày (đối với hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m); 15 ngày hoặc 20 ngày đối với các loại hoạt động khác

 

2

Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

x

 

 

05 ngày; 10 ngày hoặc 15 ngày tùy trường hợp cụ thể

 

3

Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

x

 

 

05 ngày; 10 ngày hoặc 15 ngày tùy trường hợp cụ thể

 

4

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm

x

 

 

30

 

5

Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1.000 m3/ ngày đêm

x

 

 

15

 

XVII. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Giao thông đường bộ

 

 

 

 

 

1

Đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp

x

 

 

05 ngày làm việc

 

2

Đổi GPLX do ngành công an cấp từ ngày 1/8/1995

x

 

 

05 ngày làm việc

 

3

Đổi GPLX mô tô do ngành công an cấp trước ngày 1/8/1995

x

 

 

05 ngày làm việc

 

4

Đổi GPLX quân sự do Bộ quốc phòng cấp

x

 

 

05 ngày làm việc

 

5

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe nước ngoài

x

 

 

05 ngày làm việc

 

6

Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho khánh du lịch vào Việt Nam

x

 

 

05 ngày làm việc

 

7

Cấp lại GPLX đối với trường hợp bị mất lần thứ nhất còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng

x

 

 

Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định được xét cấp lại GPLX. Thời hạn cấp 8 ngày làm việc.

 

8

Cấp lại GPLX đối với trường hợp bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

x

 

 

Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định phải dự sát hạch lại để cấp lại GPLX. Thời hạn cấp 8 ngày làm việc.

 

9

Cấp lại GPLX đối với trường hợp bị mất GPLX lần thứ 2

x

 

 

Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định phải dự sát hạch lại để cấp lại GPLX. Thời hạn cấp 8 ngày làm việc.

 

10

Cấp lại GPLX đối với trường hợp bị mất GPLX lần thứ 3

x

 

 

Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định phải dự sát hạch lại để cấp lại GPLX. Thời hạn cấp 8 ngày làm việc.

 

11

Cấp mới, cấp lại giấy phép xe tập lái

x

 

 

03 ngày làm việc

 

12

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

x

 

 

10 ngày làm việc

 

13

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

 

 

13 ngày làm việc

 

14

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

 

 

08 ngày làm việc

 

15

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

 

07 ngày làm việc

 

16

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

 

05 ngày làm việc

 

17

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

 

07 ngày làm việc

 

18

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

x

 

 

07 ngày làm việc

 

19

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

 

10 ngày làm việc

 

20

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

x

 

 

07 ngày làm việc

 

21

Phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư

x

 

 

10 ngày làm việc

 

22

Thẩm định thiết kế cơ sở

x

 

 

20 ngày đối với nhóm B

10 ngày đối với nhóm C

 

23

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

x

 

 

15 ngày làm việc

 

24

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

x

 

 

30 ngày làm việc

 

XVIII. SỞ Y TẾ

 

 

 

 

 

Lĩnh vực: Dược - Mỹ phẩm

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

x

 

 

07

 

2

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

x

 

 

07

 

3

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

x

 

 

10

 

4

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)

x

 

 

30

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

x

 

 

30

 

6

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

x

 

 

30

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

x

 

 

30

 

8

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

x

 

 

30

 

9

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước

x

 

 

30

 

10

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

x

 

 

30

 

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do hết hiệu lực, hư hỏng, mất, rách nát; thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

 

30

 

12

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

x

 

 

30

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh

x

 

 

60

 

14

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

 

 

60

 

15

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh

x

 

 

60

 

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

 

 

60

 

17

Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

 

60

 

Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

 

 

 

1

 Thủ tục cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy

x

 

 

10

 

2

Cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy

x

 

 

10

 

3

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

x