Quyết định 152/QĐ-BGTVT

Quyết định 152/QĐ-BGTVT năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2018 công bố danh mục văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cuối năm 2017 (tính từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 31/12/2017).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu:
VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 152/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2018)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Thông tư

Số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Mục II Phụ lục III bị thay thế theo quy định tại khoản 12 Điều 344 Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

2

Thông tư

Số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 và Số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 1 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay (sau đây viết tắt là: Bộ QCATHK) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 3 Bộ QCATHK tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 4 Bộ QCATHK tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 5 Bộ QCATHK tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 6 Bộ QCATHK tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 7 Bộ QCATHK tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 9 Bộ QCATHK tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 10 Bộ QCATHK tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 12 Bộ QCATHK tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 14 Bộ QCATHK tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.

11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 15 Bộ QCATHK tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.

12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ QCATHK tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.

13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 17 Bộ QCATHK tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này.

14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 19 Bộ QCATHK tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.

15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 20 Bộ QCATHK tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này.

16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 23 Bộ QCATHK tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này.

Các phần trên được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

01/9/2017

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

3

Thông tư

Số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

Điều 2; khoản 1, khoản 4 Điều 3; Điều 4; khoản 5 Điều 5; đim c Khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 2 Điều 6; khoản 3 Điều 6; Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 5 Điều 9; khoản 1 Điều 10; Điều 11; khoản 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bi Điều 1 Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.

31/12/2017

III - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

4

Thông tư

Số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

01/07/2017

5

Thông tư

Số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT

01/10/2017

6

Thông tư

Số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Điểm b, c và g khoản 2 Điều 6; Điểm b, c và g khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 9; điểm a khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/9/2017 và điểm c khoản 2 Điều 12 được bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

01/12/2017

IV- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

7

Thông tư

Số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Mục 2.3, Chương I, Tập 1 Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, hạng mục đường, cầu, cống, hầm và các công trình kiến trúc được sửa đổi, bổ sung bi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 22/2017/TT-BGTVT; Mục I, Phụ lục A, Tập 1 Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; hạng mục đường, cầu, cống, hầm và các công trình kiến trúc được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 22/2017/TT-BGTVT.

01/09/2017

8

Thông tư

Số 01/2010/TT-BGTVT

Thông tư của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chng, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Điều 8, 10, 13, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32 đã được sửa đổi bổ sung bi các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 Điều 1 Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT; Các Điều 28a, 28b, 28c được bổ sung bởi các khoản 9, 10, 11 Điều 1 của Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT; Điều 13, khoản 15 Điều 21, Điều 26, Điều 29, Điều 30, Điều 33 và Điều 34 được hủy bỏ, bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT; Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11, khoản 4 Điều 15, khoản 2 Điều 21, Điều 22 và khoản 2 Điều 36 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

15/10/2017

V – LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

9

Thông tư

Số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015

Thông tư Liên tịch của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

Điều 4, Điều 5 được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 12 Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

01/01/2018

10

Thông tư

31/2014/TT-BGTVT ngày 18/7/2014

Thông tư hướng dẫn cơ chế đấu thầu, đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước

Điều 1; Điều 4; Điều 5; khoản 2 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 2 Điều 9; Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 Điều 1 Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

15/12/2017

11

Thông tư

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Điều 6; khoản 2, khoản 4, Điều 7; khoản 6 Điều 10; khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 1; điểm a khoản 3; điểm d khoản 4; khoản 5; khoản 7 Điều 12 Điều 13; điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 15 khoản 1, khoản 7 Điều 20 khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, c, d, đ khoản 3, khoản 4 Điều 21; khoản 2 Điều 2; Điều 26; khoản 2 Điều 29 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/TT-BGTVT ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ

01/12/2017

VI -  LĨNH VỰC KHÁC

12

Thông tư

Số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015

Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Điều 4, Điều 8, Điều 9, khoản 3 Điều 18, Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 được bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

15/8/2017

13

Thông tư

Số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015

Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông quản lý.

Điểm a khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 9; điểm a và b khoản 2 Điều 9; khoản 3 Điều 9; điểm b khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 1 Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017; Phụ lục 3, 5, 6, 7, 10 được thay thế bi khoản 6 Điều 1 Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017; khoản 5 Điều 9, Điều 17 được bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông quản lý.

30/11/2017

14

Thông tư

Số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014

Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Mu số 05 Phụ lục II được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 5 Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

01/12/2017

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 152/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2018)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Quyết định

Số 44/2009/QĐ-TTg 26/3/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Phương án khẩn nguy tổng thđối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

01/7/2017

2

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-BGTVT 26/3/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

3

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-GTVT 06/4/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không dân dụng

B bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

4

Quyết định

S26/2007/QĐ-BGTVT 23/5/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

5

Quyết định

S 32/2007/QĐ-BGTVT 05/7/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng

B bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

6

Thông tư

Số 19/2009/TT-BGTVT 8/9/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

7

Thông tư

Số 22/2011/TT-BGTVT 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

8

Thông tư

S 53/2011/TT-BGTVT 24/10/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn hoạt động bay

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

9

Thông tư

Số 28/2009/TT-BGTVT 10/11/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức bay hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

10

Thông tư

Số 51/2012/TT-BGTVT 20/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

11

Thông tư

Số 03/2014/TT-BGTVT 10/3/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

12

Thông tư

Số 44/2014/TT-BGTVT 30/9/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

13

Thông tư

Số 41/2015/TT-BGTVT 12/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

01/9/2017

II - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

14

Quyết định

Số 2231/QĐ-BGTVT 10/9/1997

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2017/TT-BGTVT ngày 02/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ

31/12/2017

III – LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

15

Thông tư

16/2012/TT-BGTVT 25/5/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

15/10/2017

IV- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

16

Nghị định

Số 128/2013/NĐ-CP 15/10/2013

Nghị định của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

01/07/2017

17

Nghị định

Số 21/2012/NĐ-CP 21/3/2012

Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

01/07/2017

18

Quyết định

Số 47/2005/QĐ-BGTVT; 23/9/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/7/2017

19

Thông tư

Số 62/2013/TT-BGTVT 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải;

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

30/7/2017

20

Thông tư

Số 23/2015/TT-BGTVT 15/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

30/7/2017

21

Thông tư

Số 07/2012/TT-BGTVT 21/3/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/9/2017

22

Thông tư

Số 04/2013/TT-BGTVT; 01/4/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/9/2017

23

Thông tư

Số 54/2015/TT-BGTVT 24/9/2015

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

01/7/2017

24

Thông tư

Số 20/2015/TT-BGTVT 29/5/2015

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

01/7/2017

V - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

25

Thông tư

Số 21/2009/TT-BGTVT 06/10/2009

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ- QCVN03: 2009/BGTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/09/2017

26

Thông tư

Số 11/2010/TT-BGTVT 20/4/2010

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển- QCVN23: 2010/BGTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/09/2017

27

Thông tư

Số 15/2013/TT-BGTVT 26/7/2013

Thông tư quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

15/09/2017

28

Thông tư

Số 24/2014/TT-BGTVT 30/06/2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu bin và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/09/2017

29

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-BGTVT 22/12/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15/5/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (Mã số đăng ký: Sửa đi lần 1: 2016 QCVN 01: 2008/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng ký: Sa đổi lần 2: 2016 QCVN 17: 2011/BGTVT).

28/11/2017

30

Thông tư

Số 70/2011/TT-BGTVT 30/12/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm ngăn ngừa ô nhim do phương tiện thủy nội địa (QCVN 17: 2011/BGTVT).

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15/5/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 01: 2008/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 2: 2016 QCVN 17: 2011/BGTVT).

28/11/2017

31

Thông tư

Số 08/2013/TT-BGTVT 06/5/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại QCVN 17: 2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2017/TT-BGTVT ngày 15/5/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 01: 2008/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 2: 2016 QCVN 17: 2011/BGTVT).

28/11/2017

VII - LĨNH VỰC KHÁC

32

Thông tư

Số 05/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

01/01/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 152/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày hiệu lực 22/01/2018
Ngày công báo 17/03/2018
Số công báo Từ số 443 đến số 444
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2018 công bố danh mục văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2018 công bố danh mục văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 152/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày hiệu lực 22/01/2018
Ngày công báo 17/03/2018
Số công báo Từ số 443 đến số 444
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2018 công bố danh mục văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-BGTVT 2018 công bố danh mục văn bản giao thông vận tải hết hiệu lực

 • 22/01/2018

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/03/2018

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/01/2018

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực