Quyết định 1520/2000/QĐ-UB

Quyết định 1520/2000/QĐ-UB phân cấp phê duyệt mức giá và phương án đền bù để thu hồi đất xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 1520/2000/QĐ.UB giá phương án đền bù thu hồi đất xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/2000/QĐ-UB

Tân An, ngày 08 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ ĐỂ THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN”.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ và Thông tư số 22/1998/NĐ-CP">145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị số 60/2000/TT.TCVG ngày 20/4/2000 của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phân cấp phê duyệt mức giá và phương án đền bù để thu hồi đất xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

1/- Đối với các công trình do huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn quản lý, đền bù bằng nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn: Phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt mức giá đền bù và phương án đền bù.

2/- Đối với các công trình do Tỉnh hoặc Trung ương đầu tư và đền bù bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh: căn cứ vào giá đất chuyển nhượng thực tế tại địa phương, giá trị sinh lợi của đất, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiên cứu đề nghị mức giá đền bù trình Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Căn cứ mức giá đền bù đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban quản lý dự án chủ trì phối hợp với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện, thị xã áp giá để lập phương án đền bù thông qua chủ tịch UBND huyện, thị xã báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt.

3/- Đối với công trình do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An và đền bù bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương: căn cứ vào giá trị chuyển nhượng thực tế tại địa phương, giá trị sinh lợi của đất, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiên cứu đề nghị mức giá đền bù trình Hội đồng thẩm định tỉnh để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi đơn giá đền bù đã được UBND tỉnh phê duyệt, các Ban quản lý dự án lập dự toán đền bù trình Bộ chủ quản phê duyệt để có cơ sở pháp lý chi trả tiền đền bù cho dân.

4/- Đối với các trường hợp thu hồi đất để giao cho các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuê: UBND tỉnh phê duyệt phương án đền bù theo đề nghị của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh. Riêng đối với trường hợp thu hồi đất để giao cho Doanh nghiệp trong nước thuê và vốn đền bù không thuộc nguồn vốn Ngân sách, nếu diện tích đất thu hồi nhỏ (dưới 5000 m2 ) và số hộ dân bị ảnh hưởng ít (dưới 10 hộ) thì chủ dự án thỏa thuận giá đền bù với các đối tượng bị thu hồi đất, lập phương án đền bù trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt để thực hiện.

Điều II: Nguyên tắc chung về mức giá và phương án đền bù trong các trường hợp phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc là phù hợp với mặt bằng giá đền bù chung, không gây mâu thuẩn với mức giá và phương án đền bù của tỉnh hoặc Trung ương đang thực hiện trên địa bàn.

Điều III: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá chủ trì phối hợp với các Ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể để thực hiện quyết định nầy và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trình UBND tỉnh xem xét xử lý.

Điều IV: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chánh Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Khoa bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chiếu quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ.
- Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chính.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT.UBND tỉnh.
- Như điều III.
- NC.UB _ Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1520/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1520/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2000
Ngày hiệu lực 08/05/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1520/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1520/2000/QĐ.UB giá phương án đền bù thu hồi đất xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1520/2000/QĐ.UB giá phương án đền bù thu hồi đất xây dựng công trình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1520/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Người ký Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày ban hành 08/05/2000
Ngày hiệu lực 08/05/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1520/2000/QĐ.UB giá phương án đền bù thu hồi đất xây dựng công trình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1520/2000/QĐ.UB giá phương án đền bù thu hồi đất xây dựng công trình

  • 08/05/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/05/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực