Quyết định 1522/QĐ-UBND

Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 1522/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Cao Bằng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 9 m 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ny 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về qun lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 ca Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tnh Cao Bằng ban hành Quy chế công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của các cp chính quyn trên địa bàn tnh Cao Bng;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của UBND tnh Cao Bằng ban hành Quy định về phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tnh Cao Bng;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm:

- Phần I: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố (01 thủ tục); thủ tục hành chính bị bãi bthuộc thm quyền giải quyết ca SXây dựng (01 thủ tục).

- Phần II: Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; giám đốc các sở: Tư pháp, Xây dựng; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
-
TT. Tnh ủy;
-
TT. HĐND tnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
CVP, các PVP, CV: KTN, Trung tâm thông tin;
-
Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Cao Bng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thtục hành chính mi trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyn cây xanh đô thị

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của S Xây dựng

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

Quyết định số 20/QĐ-UBND

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tnh Cao Bng Ban hành phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tnh Cao Bằng.

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HẠ TNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA UBND CP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TNH CAO BNG

1. Cp giy phép chặt hạ, dịch chuyn cây xanh đô thị

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hsơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hưng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng chuyên môn trực tiếp thực hiện.

- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bsung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố cấp phép theo quy định.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND các huyện, thành phố

c) Thành phần, số Iưng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

+ Ảnh chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển;

+ Bản vthiết kế tổng mặt bằng trong đó có vị trí cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (nếu không có bản v thì nêu rõ vị trí cắt, di dời, kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thi hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hp lệ.

đ) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tchức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố.

g) Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục I: Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

I) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 ca Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tnh Cao Bng Ban hành phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tnh Cao Bằng.

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐNGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Kính gi: Cơ quan cấp giấy phép

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………

Địa ch: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………Fax: …………………………

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây…………………….tại đường…………………, xã (phường): ……….., huyện (thành phố, thị xã): ………………………….

Loại cây: ……………………….., chiều cao (m): ……………….đường kính (m): …………

Mô tả hiện trạng cây xanh: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan./.

 

 

 

……………., ngày        tháng         năm
Người làm đơn

 

 

(Ký ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- Ảnh chụp hiện trạng;

- Sơ đvị trí cây (nêu có).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1522/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1522/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1522/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1522/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Cao Bằng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1522/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Cao Bằng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1522/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1522/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Cao Bằng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1522/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị Cao Bằng 2015

            • 21/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực