Quyết định 1528/QĐ-UBND

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1528/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: số 632/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước 2015">1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 14/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 78/TTr-BQLKKT ngày 30/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 50 (năm mươi) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: số 1697/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; số 932/QĐ-UBND ngày 13/4/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành
kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội.

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

47 ngày

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

15 ngày

4

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

15 ngày

5

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

42 ngày (Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

15 ngày (Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

6

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp.

15 ngày

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

10 ngày

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

18 ngày (Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

50 ngày (Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội (Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội)

9

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

03 ngày

10

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

07 ngày

11

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

45 ngày

12

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18 ngày

13

Chuyển nhượng dự án đầu tư.

07 ngày (Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)

45 ngày (Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

18 ngày (Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư dự án thuộc diện Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

15 ngày (Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư dự án thuộc diện Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế và các KCN)

14

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

10 ngày

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

10 ngày

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

03 ngày

17

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

03 ngày

18

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

19

Giãn tiến độ đầu tư.

10 ngày

20

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Ngay khi tiếp nhận.

21

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Ngay khi tiếp nhận.

22

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

10 ngày

23

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

10 ngày

24

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

03 ngày

25

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

05 ngày

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp

26

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

21 ngày

Không

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

05 ngày

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 14/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

2

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động.

15 ngày

3

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

15 ngày

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định Điều chỉnh thiết kế cơ sở.

15 ngày (Đối với dự án nhóm B)

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy của Bộ Tài chính.

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

10 ngày (Đối với dự án nhóm C)

2

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

17 ngày

Theo quy định của Bộ Tài chính.

3

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước).

18 ngày (Đối với các công trình cấp II, cấp III);

15 ngày (Đối với các công trình còn lại).

Theo quy định của Bộ Tài chính.

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

4

Cấp phép xây dựng công trình cho dự án.

10 ngày

120.000 đng/giấy phép

5

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

10 ngày

6

Gia hạn giấy phép xây dựng.

03 ngày

12.000 đng/giấy phép

7

Cấp lại giấy phép xây dựng.

03 ngày

120.000 đng/giấy phép

8

Cấp phép xây dựng di dời công trình.

10 ngày

9

Cấp phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo.

10 ngày

IV

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

05 ngày

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

3.000.000 VNĐ/giấy phép

Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

03 ngày

1.500.000 VNĐ/giấy phép

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

03 ngày

1.500.000 VNĐ/giấy phép

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

03 ngày

1.500.000 VNĐ/giấy phép

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

03 ngày

Chưa quy định

V

LĨNH VỰC LAO ĐNG

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

10 ngày

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

02 ngày

3

Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

05 ngày

460.000 đồng/1 giấy phép

4

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

02 ngày

350.000 đồng/1 giấy phép

5

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp.

05 ngày

Không

Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày.

07 ngày

Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước 2015">1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VI

LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

07 ngày

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không quy định

Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/06/2019
Ngày hiệu lực 07/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1528/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1528/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày ban hành 07/06/2019
Ngày hiệu lực 07/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1528/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1528/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình

  • 07/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực