Quyết định 153/QĐ-UB

Quyết định 153/QĐ-UB năm 2004 quy định tạm thời trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2747/QĐ-UBND 2007 trợ cấp tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-UB

Huế, ngày 16 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRỢ CẤP TIỀN ĂN HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-LĐTB&XH ngày 28/07/2000 của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 110/TC-HCSN ngày 16/01/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời mức trợ cấp tiền ăn cho các đối tượng xã hội được nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng xã hội thuộc Sở Lao động TB&XH quản lý như sau:

1. Tiền ăn cho đối tượng là người có Công Cách mạng: 145.000 đồng/người/tháng.

2. Tiền ăn cho đối tượng là người già cả cô đơn và trẻ mồ côi: 200.000 đồng/người/tháng.

3. Tiền ăn cho đối tượng tâm thần: 230.000đồng/người/tháng.

4. Tiền ăn cho đối tượng con đang còn nhỏ phải nuôi sống với mẹ là gái mại dâm: 200.000 đồng/người/tháng.

Điều 2: Nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp cho các đối tượng trong dự toán ngân sách nghiệp của ngành Lao động TB&XH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 thay thế quyết định số 720/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 1999 của UBND tỉnh.

Điều 4: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- TV tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh :lãnh đạo và các CV,CT,VX,TH;
- Lưu VT.

TM.UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2004
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu153/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Viết Xê
        Ngày ban hành16/01/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/QĐ-UB 2004 trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội Thừa Thiên Huế