Quyết định 1530/QĐ-UBND

Quyết định 1530/QĐ-UBND về Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1530/QĐ-UBND Chương trình Bình ổn sữa Hồ Chí Minh 2014 Tết Ất Mùi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1530/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 VÀ TẾT ẤT MÙI 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2549/TTr-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2014 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV; TCTMDV (3b);
- Lưu: VT, (TM/H). 63

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 VÀ TẾT ẤT MÙI 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014; nhằm góp phần đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mặt hàng sữa cho nhân dân thành phố, đặc biệt là người già, người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em, và góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 (sau đây gọi là Chương trình) góp phần đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, chăm lo an sinh xã hội; đồng thời, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Hàng hóa trong Chương trình là sản phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và ổn định, có nguồn cung dồi dào để tham gia cân đối cung - cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố, đặc biệt là người già, người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường.

- Tăng cường mở rộng đầu tư - liên kết phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa mạng lưới điểm bán nhằm đảm bảo hàng hóa bình ổn thị trường được phân phối đến người tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng; tập trung phát triển điểm bán tại các quận ven, huyện ngoại thành, khu chế xuất - khu công nghiệp, chợ truyền thống, bếp ăn tập thể, khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các nhóm hàng và lượng hàng tham gia Chương trình:

1.1. Nhóm hàng:

Chương trình thực hiện bình ổn thị trường đối với 6 nhóm sản phẩm sữa: sữa bột dành cho trẻ em; sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh; sữa bột dành cho bà mẹ mang thai; sữa bột dinh dưỡng dành cho gia đình; sữa bột chức năng (dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường); sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất.

1.2. Lượng hàng:

Lượng sữa bột tham gia bình ổn thị trường là 3.387,48 tấn/năm (282,29 tấn/tháng), tăng 53,5% so với kết quả thực hiện Chương trình năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014 và chiếm 48,4% mức tiêu dùng của thị trường thành phố. Lượng sữa nước cung ứng ra thị trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

2. Đối tượng và điều kiện tham gia Chương trình:

2.1. Đối tượng:

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình và chấp hành các quy định của Chương trình.

- Tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình và chấp hành các quy định của Chương trình.

2.2. Điều kiện:

a. Đối với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia phải có chức năng sản xuất - kinh doanh phù hợp với các nhóm hàng trong Chương trình; có thương hiệu, uy tín, năng lực sản xuất, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng trong Chương trình; có nguồn hàng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định và xuyên suốt thời gian thực hiện Chương trình.

- Có trụ sở chính, văn phòng, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh; có hệ thống nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị - công nghệ sản xuất hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; có phương tiện vận chuyển phục vụ việc phân phối hàng hóa và bán hàng lưu động theo yêu cầu của Chương trình.

- Cam kết sản xuất, cung ứng hàng hóa tham gia Chương trình đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm; thực hiện việc niêm yết giá theo quy định, bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt.

- Có ít nhất 12 điểm bán (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký danh sách, địa chỉ các điểm bán và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối trong thời gian thực hiện Chương trình kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.

- Có kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn hàng khả thi; có năng lực tài chính lành mạnh; không có nợ xấu, nợ quá hạn (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán trong 2 năm gần nhất).

- Ưu tiên xét chọn những doanh nghiệp đã tham gia tích cực và thực hiện tốt các quy định của Chương trình trong những năm trước.

b. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Căn cứ nhu cầu, khả năng và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện việc đăng ký hạn mức tín dụng với lãi suất phù hợp và các sản phẩm dịch vụ khác (nếu có) dành cho doanh nghiệp tham gia Chương trình.

- Xây dựng phương án cho vay và quy trình thẩm định cụ thể, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời giải quyết thủ tục cho vay và giải ngân vốn vay theo quy định cho doanh nghiệp tham gia Chương trình.

- Chịu trách nhiệm về việc xét duyệt, quyết định cho vay theo quy định pháp luật, theo nội dung ký kết khi tham gia Chương trình và các quy định khác có liên quan của Chương trình.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia Chương trình:

3.1. Quyền lợi:

- Được kết nối với các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình để vay vốn với lãi suất phù hợp nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống phân phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ bình ổn thị trường thành phố xuyên suốt thời gian thực hiện Chương trình. Hạn mức vay tương ứng lượng hàng được giao thực hiện bình ổn thị trường theo Kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Được hỗ trợ lãi vay nếu có dự án đầu tư đúng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình Kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015.

- Được hỗ trợ truyền thông, quảng bá đối với hàng hóa bình ổn thị trường, điểm bán bình ổn thị trường khi đăng ký tham gia Chương trình và các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường.

- Được giới thiệu mặt bằng để đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển hệ thống phân phối phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố; ưu tiên giới thiệu cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường vào mạng lưới điểm bán hiện hữu của Chương trình, chợ truyền thống, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể tại khu chế xuất - khu công nghiệp v.v.

- Được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác thương mại giữa thành phố với các tỉnh, thành miền Đông - Tây Nam bộ và các địa phương khác trong cả nước.

- Được sử dụng Biểu trưng (Logo) Chương trình Bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh theo các điều khoản quy định về quản lý, khai thác, sử dụng Biểu trưng này và các quy định pháp luật có liên quan.

3.2 Nghĩa vụ:

- Thực hiện đăng ký mã số (nếu có), chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình.

- Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo đúng kế hoạch tạo nguồn hàng và cung ứng hàng hóa đủ số lượng đăng ký đã được phê duyệt; đảm bảo hàng hóa tham gia Chương trình đạt chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt.

- Tích cực phát triển hệ thống phân phối và tăng số điểm bán hàng bình ổn thị trường; chú trọng phát triển điểm bán tại quận ven, huyện ngoại thành, chợ truyền thống, khu chế xuất - khu công nghiệp, khu lưu trú công nhân, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể v.v.

- Thông tin công khai, rộng rãi địa chỉ các điểm bán; treo băng-rôn, bảng hiệu, niêm yết bảng giá, v.v. theo đúng quy cách hướng dẫn của Sở Công Thương; trưng bày hàng hóa tại các vị trí thuận tiện, riêng biệt để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ nhận biết và mua sắm.

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi vay đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết với các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không thực hiện đúng cam kết về cung ứng lượng hàng theo kế hoạch; doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và chịu phạt lãi suất theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong thời gian tham gia Chương trình, trường hợp có sự thay đổi về vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài chính, Sở Công Thương và tổ chức tín dụng thực hiện cho vay trước 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin thay đổi.

- Thực hiện đúng các cam kết và các quy định của Chương trình theo kế hoạch này.

4. Cơ chế thực hiện Chương trình:

4.1. Thời gian: 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015.

4.2. Nguồn vốn:

- Doanh nghiệp chủ động sử dụng từ nguồn vốn tự có và vay các tổ chức tín dụng đăng ký cho doanh nghiệp tham gia Chương trình vay với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống phân phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ bình ổn thị trường thành phố.

- Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân vốn vay theo quy trình thủ tục đúng quy định pháp luật do các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình công bố, hướng dẫn. Lịch trả nợ vay, hạn mức vay và lãi suất cụ thể sẽ do các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia Chương trình thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trong hợp đồng vay vốn.

4.3. Giá bán bình ổn thị trường:

- Doanh nghiệp tham gia Chương trình xây dựng và đăng ký giá bán bình ổn thị trường với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá; luôn đảm bảo giá bán bình ổn thị trường có tính hợp lý, ổn định và có khả năng dẫn dắt thị trường.

- Trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng hoặc giảm từ 5% đến 10% làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán theo đúng quy định pháp luật; nhưng giá bán bình ổn thị trường vẫn có tính hợp lý, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

- Trường hợp thị trường biến động do có hiện tượng nâng giá gây khan hiếm giả tạo, doanh nghiệp tham gia Chương trình phải chấp hành việc cung ứng lượng hàng hóa có khả năng điều tiết thị trường theo sự điều phối của Sở Công Thương.

- Các hệ thống phân phối khi tham gia Chương trình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia Chương trình cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường vào hệ thống với mức chiết khấu ưu đãi, thực hiện việc chia sẻ chiết khấu và các chi phí khác khi có biến động giá nhằm ổn định thị trường.

4.4. Phát triển mạng lưới:

- Thành phố khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình, chấp hành các quy định của Chương trình và chủ động xây dựng, thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm đẩy mạnh phân phối và xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng bình ổn thị trường trong Chương trình; góp phần chăm lo cho đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát triển các loại hình phân phối hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi); đẩy mạnh việc phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, tăng thêm lượng hàng hóa vào chuỗi Cửa hàng liên kết Thanh niên, Cửa hàng liên kết Phụ nữ; chú trọng phát triển điểm bán tại quận ven, huyện ngoại thành, chợ truyền thống, khu chế xuất - khu công nghiệp, khu lưu trú công nhân, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể v.v.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực của Chương trình, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp các sở - ngành trong Tổ Công tác thực hiện Chương trình thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường và tình hình cung - cầu hàng hóa; xác định các mặt hàng thiết yếu và chọn danh mục hàng hóa đưa vào Chương trình; xây dựng tiêu chí lựa chọn các đơn vị tham gia Chương trình; công khai thông tin đăng ký tham gia Chương trình đến mọi đối tượng doanh nghiệp và vận động tham gia; tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục và tổ chức xét chọn các đơn vị đủ điều kiện để tham gia Chương trình.

- Phối hợp các sở - ngành chức năng xác định lượng hàng giao bình ổn thị trường, kiểm tra lượng hàng bán ra của doanh nghiệp theo kế hoạch đã giao; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp.

- Phối hợp sở - ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận - huyện kiểm tra, giám sát công tác sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Hợp tác thương mại với các tỉnh, thành trên cả nước; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất - kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, tạo chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định và có khả năng chi phối dẫn dắt thị trường.

- Phối hợp các cơ quan thông tin - truyền thông cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về Chương trình và tình hình cung - cầu hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị tham gia Chương trình, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp; theo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt Chương trình.

- Phối hợp Báo Sài Gòn Giải phóng thực hiện Chuyên trang Bình ổn thị trường nhằm thông tin về Chương trình, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và hoạt động của các doanh nghiệp tham gia Chương trình; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin - truyền thông cho Chương trình.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp các sở - ngành chức năng xác định hạn mức vay của từng doanh nghiệp (có nhu cầu vay vốn) tương ứng với lượng hàng hóa được giao thực hiện bình ổn thị trường.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp tham gia Chương trình; thẩm định giá đăng ký, phê duyệt và công bố giá bán bình ổn thị trường của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo giá bán bình ổn thị trường đúng quy định của Chương trình.

- Phối hợp các sở - ngành chức năng, quận - huyện kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của doanh nghiệp tham gia Chương trình; chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh giá khi thị trường biến động hoặc có văn bản đề nghị tăng, giảm giá của doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định của Chương trình (thời hạn giải quyết trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá của doanh nghiệp).

- Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng sữa; tổ chức kiểm tra trong các trường hợp biến động giá (nếu có); tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp Sở Công thương, Sở Tài chính thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn doanh nghiệp trong Chương trình tham gia thực hiện Chương trình Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 -2015.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp các sở - ngành chức năng theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án trong các Chương trình, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đã ký kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước.

- Hướng dẫn doanh nghiệp trong Chương trình tham gia thực hiện Chương trình Kích cầu theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình Kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn, hỗ trợ Sở Công Thương thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả Biểu trưng (Logo) Chương trình Bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng các điều khoản quy định về quản lý, khai thác, sử dụng Biểu trưng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin chính xác, kịp thời và phù hợp; tránh sai lệch làm ảnh hưởng đến Chương trình.

7. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lưu thông vào giờ cao điểm đối với phương tiện vận tải của doanh nghiệp tham gia Chương trình đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, phân phối hàng hóa bình ổn thị trường đến các điểm bán trong Chương trình theo đề nghị của Sở Công Thương; ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoàn tất thủ tục cấp phép trong thời gian cao điểm của Chương trình (Lễ, Tết) hoặc khi thị trường có biến động về cung - cầu hàng hóa và giá cả.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao:

- Quảng bá các sản phẩm sữa tham gia Chương trình đến các đối tượng có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và trên địa bàn quản lý để người tiêu dùng được thông tin và yên tâm chọn sử dụng sản phẩm sữa sản xuất trong nước có chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý.

- Phối hợp Sở Công Thương kết nối doanh nghiệp tham gia Chương trình với các đơn vị liên quan nhằm cung ứng các sản phẩm sữa tham gia Chương trình vào trường học, bệnh viện, khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở - ngành chức năng xây dựng, tuyên truyền công trình nghiên cứu khoa học chứng minh “Sữa nội và sữa ngoại có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau”, “Sữa nội có thành phần phù hợp tố chất người Việt Nam”, v.v. để khuyến khích người tiêu dùng trong nước sử dụng sữa nội.

9. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

- Tham gia cung cấp thông tin về Chương trình đến các tổ chức tín dụng và giới thiệu các tổ chức tín dụng có nhu cầu và khả năng thực hiện đăng ký tham gia Chương trình.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình thực hiện việc cho vay theo quy định pháp luật, theo nội dung ký kết khi tham gia Chương trình và các quy định khác có liên quan của Chương trình.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình thực hiện việc giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp bình ổn thị trường nhằm đảm bảo việc giải ngân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

10. Chi cục Quản lý thị trường:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý theo quy định và theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, sản xuất - kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không có hóa đơn, chứng từ, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng không có không nhãn mác, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, v.v.

- Phối hợp với các sở - ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật về giá.

- Kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định và theo thẩm quyền các trường hợp lợi dụng thương hiệu của Chương trình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm ảnh hưởng uy tín của Chương trình.

11. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chương trình, doanh nghiệp và điểm bán tham gia Chương trình để người dân trên địa bàn biết và tham gia mua sắm.

- Rà soát, giới thiệu các mặt bằng đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích cho doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát triển cửa hàng, siêu thị bán hàng bình ổn thị trường.

- Hỗ trợ và bố trí địa điểm phù hợp để doanh nghiệp tham gia Chương trình tổ chức bán hàng lưu động trên địa bàn; đăng ký danh sách địa điểm, thời gian, quy mô tổ chức và các yêu cầu khác (nếu có) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, xây dựng kế hoạch bán hàng lưu động năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015.

- Chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn; công tác quản lý giá, kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn. Chủ động thông tin, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính xử lý kịp thời những bất ổn trong diễn biến cung - cầu hàng hóa và các trường hợp biến động giá trên địa bàn (nếu có).

- Chỉ đạo các phòng - ban và cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp, hỗ trợ sở - ngành và doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, hỗ trợ cho hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa bình ổn thị trường và các điểm bán trong Chương trình trên địa bàn.

- Báo cáo tình hình cung - cầu hàng hóa và giá cả thị trường trên địa bàn gửi về Sở Công Thương, Sở Tài chính để căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Báo cáo tình hình triển khai:

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chi cục Quản lý thị trường báo cáo, đánh giá tình hình giá cả thị trường liên quan đến các mặt hàng trong Chương trình theo địa bàn quản lý.

- Các doanh nghiệp tham gia Chương trình báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được giao.

- Thời gian báo cáo: trước 15 giờ, ngày 5 hàng tháng.

- Báo cáo gửi về: Sở Công thương - 163 Hai Bà Trưng, quận 3.

Sở Tài chính - 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

2. Báo cáo tổng hợp:

- Sở Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 10 hàng tháng.

Bộ phận thường trực của Chương trình

Điện thoại: 38 291 670 Fax: 38 296 389

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 2

LƯỢNG GIAO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 VÀ TẾT ẤT MÙI 2015 (PHÂN BỔ THEO NHÓM HÀNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Nhóm hàng

ĐVT

Năm 2013 và Tết Giáp Ngọ 2014

Năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015

Ghi chú

Lượng giao
(1 tháng)

Kết quả thực hiện (1 tháng)

Lượng giao
(1 tháng)

So với kết quả thực hiện năm 2013 (1 tháng)

 

TỔNG CỘNG

 

175,81

183,89

282,29

153,5%

 

1

Sữa bột dành cho trẻ em

Tấn

89,33

137,43

196,89

143,3%

 

 

SBot Dielac Alpha Step 1 HT 400g

Tấn

9,30

8,09

8,36

103,3%

 

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HT 400g

Tấn

4,30

4,58

4,61

100,6%

 

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HG 400g

Tấn

11,68

1,79

11,49

97,5%

 

 

SBot Dielac Alpha Step 1 HT 900g

Tấn

21,95

19,35

20,15

104,1%

 

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HT 900g

Tấn

28,59

30,69

30,93

100,8%

 

 

IQ Step 1 400-900g

Tấn

3,38

75

-

-

 

 

IQ Step 2 400-900g

Tấn

3,93

52

-

-

 

 

Sữa dê Gotary 123 lon 400g

Tấn

-

 

0,50

-

Mặt hàng mới

 

Sữa dê Gotary 123 lon 900g

Tấn

-

-

1,20

-

Mặt hàng mới

 

Sữa dê Gotary 456 lon 900g

Tấn

-

-

1,20

-

Mặt hàng mới

 

NuVita Grow lon 400 gr

Tấn

0,40

2,23

0,50

22,4%

 

 

NuVita Grow lon 900 gr

Tấn

50

32

6,00

45,0%

 

 

Pediaplus lon 400g

Tấn

-

-

0,90

-

Mặt hàng mới

 

Pediaplus lon 900g

Tấn

-

-

34,00

-

Mặt hàng mới

 

Nuti IQ Gold 123 lon 900 gr

Tấn

-

-

14,00

-

Mặt hàng mới

 

Nuti IQ Gold 456 Ion 900 gr

Tấn

-

-

1,60

 

 

 

Nuti IQ Pedia (1-3) Ion 400 gr

Tấn

1,50

1,42

-

-

 

 

Nuti IQ Pedia (1-3) Ion 900 gr

Tấn

1,60

9,12

-

-

 

 

Nuti IQ Pedia (4-6) Ion 400 gr

Tấn

0,60

1,24

-

-

 

 

Nuti IQ Pedia (4-6) Ion 900 gr

Tấn

1,60

9,31

-

-

 

 

Dollac Gold 900g

Tấn

-

-

7

-

Mặt hàng mới

 

Dollac Gold 400g

Tấn

-

-

8

-

Mặt hàng mới

 

Dollac Kid 900g

Tấn

-

-

6

-

Mặt hàng mới

 

Dollac Kid 400g

Tấn

-

-

6

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gain 1 -3 hộp 400g

Tấn

-

-

2,12

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gain 1-3 Ion 900g

Tấn

-

-

8,55

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gain 4-10 hộp 400g

Tấn

-

-

2,12

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gain 4-10 Ion 900g

Tấn

-

-

8,55

-

Mặt hàng mới

 

Arti Grow A+ 123 hộp 400g

Tấn

-

-

1,2

-

Mặt hàng mới

 

Arti Grow A+ 123 Ion 900g

Tấn

-

-

2,79

-

Mặt hàng mới

 

Arti Grow A+ 456 hộp 400g

Tấn

-

-

1,2

-

Mặt hàng mới

 

Arti Grow A+ 456 Ion 900g

Tấn

-

-

2,79

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold 2 Ion 900g

Tấn

-

-

1,53

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold 3 Ion 900g

Tấn

-

-

1,53

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold 4 Ion 900g

Tấn

-

-

2,07

-

Mặt hàng mới

2

Sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh

Tấn

7,31

18,32

29,04

158,5%

 

 

Sbot Vinamilk sure prevent HT 400g

Tấn

1,37

1,90

2,48

130,3%

 

 

Sbot Vinamilk sure prevent HT 900g

Tấn

3,96

9,25

10,68

115,5%

 

 

Obilac 400-900g

Tấn

1,98

7,17

-

0,0%

 

 

NuCalci hộp 400g

Tấn

-

-

0,5

-

Mặt hàng mới

 

NuCalci lon 800g

Tấn

-

-

3,2

-

Mặt hàng mới

 

NuCalci Gold hộp 400g

Tấn

-

-

0,6

-

Mặt hàng mới

 

NuCalci Gold lon 800g

Tấn

-

-

0,6

-

Mặt hàng mới

 

Enplus Gold lon 400g

Tấn

-

-

0,5

-

Măt hàng mới

 

Enplus Gold lon 900g

Tấn

-

-

8,0

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Canxi 19T hộp 400g

Tấn

-

-

0,28

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Canxi 19T Ion 900g

Tấn

-

-

0,72

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Canxi 50T hộp 400g

Tấn

-

-

0,40

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Canxi 50T Ion 900g

Tấn

-

-

1,08

-

Mặt hàng mới

3

Sữa bột dành cho bà mẹ mang thai

Tấn

28,13

14,29

17,76

124,3%

 

 

Mama HT 400g

Tấn

2,09

1,59

1,74

109,3%

 

 

Mama HG 400g

Tấn

3,60

2,50

2,55

102,1%

 

 

Mama HT 900g

Tấn

14,15

10,20

8,18

80,2%

 

 

IQ Mum lon 400g

Tấn

7,66

-

1,10

-

Mặt hàng mới

 

IQ Mum lon 900g

Tấn

0,64

-

1,70

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Mum hộp 400g

Tấn

-

-

0,96

-

Mặt hàng mới

 

Arti Gold Mum lon 900g

Tấn

-

-

1,53

-

Mặt hàng mới

4

Sữa bột dinh dưỡng dành cho gia đình

Tấn

47,52

10,30

23,58

229,0%

 

 

Nuti NK Gói 400g

Tấn

43,70

-

-

-

 

 

Nuti NK hộp 400g

Tấn

0,57

-

-

-

 

 

Nuti NK lon 900g

Tấn

2,85

-

-

-

 

 

Tốt CCGĐ lon 900 gr

Tấn

0,20

1,17

-

-

 

 

Tốt CCGĐ hộp 400 gr

Tấn

0,20

9,13

-

-

 

 

Dollac Nguyên Kem 900g

Tấn

-

-

7,00

-

Mặt hàng mới

 

Dollac Nguyên Kem 400g

Tấn

-

-

6,00

-

Mặt hàng mới

 

Arti Dinh dưỡng IQ gói 400g

Tấn

-

-

0,52

-

Mặt hàng mới

 

Arti Dinh dưỡng IQ hộp 400g

Tấn

-

-

0,52

-

Mặt hàng mới

 

Arti Dinh dưỡng IQ lon 900g

Tấn

-

-

0,54

-

Mặt hàng mới

 

Arti Dinh dưỡng IQ gói 1 kg

Tấn

-

-

9,00

-

Mặt hàng mới

5

Sữa bột dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường

Tấn

3,52

3,55

15,02

422,7%

 

 

Sữa Dielac Diecerna

Tấn

0,58

0,97

0,83

85,2%

 

 

Sữa giảm cân HG 525g

Tấn

1,04

1,02

1,19

116,8%

 

 

Slimax lon 400G

Tấn

1,90

1,56

-

0,0%

 

 

Diabetcare lon 400g

Tấn

-

-

0,5

-

Mặt hàng mới

 

Diabetcare lon 900g

Tấn

-

-

2,0

-

Mặt hàng mới

 

Diabetcare Gold lon 400g

Tấn

-

-

0,5

-

Mặt hàng mới

 

Diabetcare Gold lon 900g

Tấn

-

-

10,0

-

Mặt hàng mới

6

Sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất

Các doanh nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ lượng hàng ra thị trường.

 

 

Sữa thanh trùng CD 200 ml

Mặt hàng mới

 

Sữa thanh trùng CD 900 ml

Mặt hàng mới

 

Sữa thanh trùng KD 200 ml

Mặt hàng mới

 

Sữa thanh trùng Tách béo KĐ 200 ml

Mặt hàng mới

 

Sữa thanh trùng KD 900 ml

Mặt hàng mới

 

Sữa thanh trùng Tách béo KĐ 900 ml

Mặt hàng mới

 

Nuvita Grow Hương Vani 110 ml

Mặt hàng mới

 

Nuvita Grow Hương Vani 180 ml

Mặt hàng mới

 

Pedia-Plus 110 ml

Mặt hàng mới

 

Pedia-Plus 180 ml

Mặt hàng mới

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

PHỤ LỤC 3

LƯỢNG GIAO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 VÀ TẾT ẤT MÙI 2015 (PHÂN BỔ THEO DOANH NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Mặt hàng

ĐVT

Lượng giao thực hiện năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015 (1 tháng)

 

TỔNG CỘNG

Tấn

282,29

I

Công ty CP Sữa Việt Nam

Tấn

103,19

1

Sữa bột dành cho trẻ em

Tấn

75,54

 

SBot Dielac Alpha Step 1 HT 400g

Tấn

8,36

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HT 400g

Tấn

4,61

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HG 400g

Tấn

11,49

 

SBot Dielac Alpha Step 1 HT 900g

Tấn

20,15

 

SBot Dielac Alpha Step 2 HT 900g

Tấn

30,93

2

Sữa bột dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường

Tấn

2,02

 

Sữa Dielac Diecerna 400g

Tấn

0,83

 

Sữa giảm cân HG 525g

Tấn

1,19

3

Sữa bột dành cho bà mẹ mang thai

Tấn

12,47

 

Mama HT 400g

Tấn

1,74

 

Mama HG 400g

Tấn

2,55

 

Mama HT 900g

Tấn

8,18

4

Sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh

Tấn

13,16

 

Sbot Vinamilk sure prevent HT 400g

Tấn

2,48

 

Sbot Vinamilk sure prevent HT 900g

Tấn

10,68

5

Sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất

Doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng hàng ra thị trường.

 

Sữa thanh trùng CD 200 ml

 

Sữa thanh trùng CD 900 ml

 

Sữa thanh trùng KD 200 ml

 

Sữa thanh trùng Tách béo KĐ 200 ml

 

Sữa thanh trùng KD 900 ml

 

Sữa thanh trùng Tách béo KĐ 900 ml

II

Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm

Tấn

89,10

1

Sữa bột dành cho trẻ em

Tấn

59,90

 

Nuti IQ Gold 123 lon 900 gr

Tấn

14,00

 

Nuti IQ Gold 456 lon 900 gr

Tấn

1,60

 

Sữa dê Gotary 123 lon 400g

Tấn

0,50

 

Sữa dê Gotary 123 lon 900g

Tấn

1,20

 

Sữa dê Gotary 456 lon 900g

Tấn

1,20

 

NuVita Grow lon 400 gr

Tấn

0,50

 

NuVita Grow lon 900 gr

Tấn

6,00

 

Pediaplus lon 400g

Tấn

0,90

 

Pediaplus lon 900g

Tấn

34,00

2

Sữa bột dành cho bà mẹ mang thai

Tấn

2,80

 

IQ Mum lon 400g

Tấn

1,10

 

IQ Mum lon 900g

Tấn

1,70

3

Sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh

Tấn

13,40

 

NuCalci hộp 400g

Tấn

0,5

 

NuCalci lon 800g

Tấn

3,2

 

NuCalci Gold hộp 400g

Tấn

0,6

 

NuCalci Gold lon 800g

Tấn

0,6

 

Enplus Gold lon 400g

Tấn

0,5

 

Enplus Gold lon 900g

Tấn

8,0

4

Sữa bột dành cho người gầy, giảm cân và bệnh tiểu đường

Tấn

13,00

 

Slimax lon 400G

Tấn

-

 

Diabetcare lon 400g

Tấn

0,5

 

Diabetcare lon 900g

Tấn

2,0

 

Diabetcare Gold lon 400g

Tấn

0,5

 

Diabetcare Gold lon 900g

Tấn

10,0

5

Sữa nước dinh dưỡng bổ sung vi chất

Doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng hàng ra thị trường.

 

Nuvita Grow Hương Vani 110 ml

 

Nuvita Grow Hương Vani 180 ml

 

Pedia-Plus 110 ml

 

Pedia-Plus 180 ml

III

Công ty CP TM - SX Tân Úc Việt

Tấn

50

1

Sữa bột dành cho trẻ em

Tấn

34,45

 

Arti Gain 1-3 hộp 400g

Tấn

2,12

 

Arti Gain 1-3 lon 900g

Tấn

8,55

 

Arti Gain 4-10 hộp 400g

Tấn

2,12

 

Arti Gain 4-10 lon 900g

Tấn

8,55

 

Arti Grow A+ 123 hộp 400g

Tấn

1,2

 

Arti Grow A+ 123 lon 900g

Tấn

2,79

 

Arti Grow A+ 456 hộp 400g

Tấn

1,2

 

Arti Grow A+ 456 lon 900g

Tấn

2,79

 

Arti Gold 2 lon 900g

Tấn

1,53

 

Arti Gold 3 lon 900g

Tấn

1,53

 

Arti Gold 4 lon 900g

Tấn

2,07

2

Sữa bột dành cho người cao tuổi, người bệnh

Tấn

2,48

 

Arti Gold Canxi 19T hộp 400g

Tấn

0,28

 

Arti Gold Canxi 19T lon 900g

Tấn

0,72

 

Arti Gold Canxi 50T hộp 400g

Tấn

0,4

 

Arti Gold Canxi 50T lon 900g

Tấn

1,08

3

Sữa bột dành cho bà mẹ mang thai

Tấn

2,49

 

Arti Gold Mum hộp 400g

Tấn

0,96

 

Arti Gold Mum lon 900g

Tấn

1,53

4

Sữa bột dinh dưỡng dành cho gia đình

Tấn

10,58

 

Arti Dinh dưỡng IQ gói 400g

Tấn

0,52

 

Arti Dinh dưỡng IQ hộp 400g

Tấn

0,52

 

Arti Dinh dưỡng IQ lon 900g

Tấn

0,54

 

Arti Dinh dưỡng IQ gói 1 kg

Tấn

9

IV

Công ty CP Thực phẩm Hanco

Tấn

40

1

Sữa bột dinh dưỡng dành cho gia đình

Tấn

13

 

Dollac Nguyên Kem 900g

Tấn

7

 

Dollac Nguyên Kem 400g

Tấn

6

2

Sữa bột dành cho trẻ em

Tấn

27

 

Dollac Gold 900g

Tấn

7

 

Dollac Gold 400g

Tấn

8

 

Dollac Kid 900g

Tấn

6

 

Dollac Kid 400g

Tấn

6

Ghi chú: Công ty CP TM - SX Tân Úc Việt và Công ty CP Thực phẩm Hanco là doanh nghiệp mới tham gia lần đầu.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1530/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1530/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo01/05/2014
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1530/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1530/QĐ-UBND Chương trình Bình ổn sữa Hồ Chí Minh 2014 Tết Ất Mùi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1530/QĐ-UBND Chương trình Bình ổn sữa Hồ Chí Minh 2014 Tết Ất Mùi 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1530/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành28/03/2014
        Ngày hiệu lực28/03/2014
        Ngày công báo01/05/2014
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1530/QĐ-UBND Chương trình Bình ổn sữa Hồ Chí Minh 2014 Tết Ất Mùi 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1530/QĐ-UBND Chương trình Bình ổn sữa Hồ Chí Minh 2014 Tết Ất Mùi 2015

         • 28/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/05/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực