Quyết định 1533/QĐ-UBND

Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "NGÀY PHÁP LUẬT" NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tại Công văn số 1179/STP-PBGDPL ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau"

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cơ quan đại diện BTP tại TPHC (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các thành viên HĐND tỉnh;
- Trưởng các Đề án theo QĐ số 409, 1133/QĐ-TTg;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND cấp huyện, TT HĐPH huyện;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, L17/10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Để triển khai thực hiện tốt "Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, hình thức và giải pháp theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 về tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2013; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của "Ngày pháp luật", làm cho ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cán bộ và nhân dân nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần làm chuyển biến về chất lượng công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Các ngành, các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa yêu cầu về "Ngày pháp luật" theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp ở ngành, địa phương, đơn vị mình đảm bảo có hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí và phô trương hình thức.

- Việc triển khai "Ngày pháp luật" phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật ở đơn vị, địa phương, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền:

Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền ngày pháp luật áp dụng theo hướng dẫn tại mục II, Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2013.

2. Nội dung, hình thức và thời gian thực hiện:

a) Nội dung

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của "Ngày pháp luật"; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; quan điểm và nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo hiểm y tế…; tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính; lựa chọn những nội dung và thông tin nổi bật về pháp luật và thi hành pháp luật đang được nhân dân quan tâm, như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo…, qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

- Đánh giá công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực thi Hiến pháp và pháp luật.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Hình thức:

- Tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về ngày pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cấp phát tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định số 09/0213/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu ngày pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, đội thông tin lưu động và treo cờ trên các tuyến đường chính thuộc thành phố Cà Mau; trung tâm huyện lỵ, các trường học, nơi công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu có chủ đề về thực hiện pháp luật.

3. Thời gian và kinh phí thực hiện:

a) Thời gian thực hiện:

Ngày pháp luật được tổ chức từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy). Trong đó, đặc biệt chú ý là phát động và tổ chức tốt cuộc "Thi tìm hiểu pháp luật năm 2013" cấp tỉnh diễn ra vào các ngày 7, 8 và ngày 9 tháng 11 năm 2013 (Theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2013" trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

b) Kinh phí:

Kinh phí tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" được sử dụng trong nguồn kinh phí ngân sách giao cho các đơn vị, địa phương năm 2013. Đối với các hoạt động như: Tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề pháp luật và tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được sử dụng từ nguồn kinh phí đã cấp cho Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và các Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 409 và Quyết định số 1133 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng các hoạt động tuyên truyền trực quan (Băng, cờ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, thông tin lưu động…), ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính xem xét trình UBND cùng cấp quyết định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị ỦY ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt ngày pháp luật theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Đồng thời, tùy theo điều kiện cụ thể mà lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương mình để chỉ đạo tổ chức các hoạt động làm phong phú thêm ngày pháp luật ở địa phương, đơn vị. Riêng trong ngày 09/11/2013 các địa phương, đơn vị tập trung các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan, hội nghị, hội thảo, tọa đàm..., nhằm vận động toàn dân hướng đến "Ngày pháp luật".

3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tư vấn cho UBND cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể và UBND cấp xã tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật", trên cơ sở phù hợp với mỗi ngành, đơn vị và địa phương; chủ trì phối hợp tổ chức các hội thi, tọa đàm, hội thảo và các hoạt động khác…, có quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và các Đề án.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động nổi bật, như: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2013 theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 15/7/2013; thực hiện chuyên đề trên sóng phát thanh và truyền hình; mở chuyên trang, chuyên mục trên báo Cà Mau, báo Đất Mũi, các trang tin điện tử; lắp đặt pa nô, áp phích, băng, cờ và đội tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính và chỉ đạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp tỉnh năm 2013. Đồng thời, trong điều kiện cho phép, tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm với chủ đề "Ngày pháp luật" năm 2013.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện "Ngày pháp luật" của đơn vị, địa phương mình và gửi Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 20 tháng 11 năm 2013 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2013.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1533/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1533/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2013
Ngày hiệu lực15/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1533/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1533/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành15/10/2013
        Ngày hiệu lực15/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1533/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật năm 2013 Cà Mau

         • 15/10/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực