Quyết định 1539/QĐ-UBND

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 1539/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo vtình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016; Quyết định số 2874/QĐ-BCT ngày 08/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bsung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyn giải quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về các lĩnh vực được nêu tại Điều 1 đều hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng TH&CB;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

 

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

- Nghị định sổ 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

II

Công nghiệp tiêu dùng

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trng cây thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điu kiện đầu tư trồng cây thuc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

5

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

6

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

8

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của B Công Thương.

Sở Công Thương

10

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

- Nghị đnh số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

III

Vật liệu nổ công nghiệp

11

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

12

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

13

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Nghđịnh số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

14

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

IV

Hóa chất

15

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm .

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

16

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

17

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

18

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

19

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

20

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

21

Cấp sửa đổi, bsung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

22

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

23

Cấp sửa đổi, bsung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

24

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

25

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

26

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

27

Xác nhận biện pháp phòng nga, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Thông tư 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 2 năm 2015 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

28

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

V

Đin

29

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

30

Cấp lại thẻ an toàn điện

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

31

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

32

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

33

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

34

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

35

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

36

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

37

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

38

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

VI

Công nghiệp nặng

39

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

VII

Dầu khí

40

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

41

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

42

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Nghị đnh số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

VIII

Xúc tiến thương mại

43

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch s07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Sở Công Thương

44

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định s37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Sở Công Thương

45

Thông báo thực hiện khuyến mại

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Sở Công Thương

46

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Sở Công Thương

47

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Sở Công Thương

IX

Quản lý cạnh tranh

48

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

49

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

50

Đăng ký Hp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

- Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ.

- Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công thương.

Sở Công Thương

X

Lưu thông hàng hóa trong nước

51

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

52

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

53

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

54

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

55

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

56

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

57

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

58

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

59

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

60

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

61

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

62

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

63

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

64

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

65

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

66

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

67

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

68

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

69

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

70

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

71

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

72

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

73

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

74

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

75

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

76

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

77

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

78

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

79

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư s03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

80

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

81

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tng đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

82

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

83

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

84

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương;

Sở Công Thương

85

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

86

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

87

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

88

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

-Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương;

S Công Thương

89

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

90

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

91

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

92

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

93

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

94

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

95

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

96

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

97

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

98

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

99

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

100

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

101

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

102

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

103

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

104

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

105

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

XI

An toàn thực phẩm

106

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

Sở Công Thương

107

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Lut An toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

Sở Công Thương

108

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

- Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thut năm 2006;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

109

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

110

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiên

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Sở Công Thương

111

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của S Công Thương

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương

Sở Công Thương

112

Cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phm do Sở Công Thương thực hiện

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

Sở Công Thương

113

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Lut An toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

Sở Công Thương

XII

Khoa học công nghệ

114

Cấp Bn xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Công Thương

XIII

Giám định thương mại

115

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

116

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Sở Công Thương

XIV

Thương mại quốc tế

117

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

118

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

119

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

120

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

121

Sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

122

Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vit Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

123

Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

124

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

XV

Năng lượng

125

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

- Thông tư 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

UBND tỉnh,
Sở Công Thương

XVI

Công nghiệp địa phương

126

Cấp Giấy chứng nhận sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cp tỉnh

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC- BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương.

UBND tỉnh,
Sở Công Thương

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I

Công nghiệp tiêu dùng

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

II

Công nghiệp địa phương

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp huyện

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương;

- Thông tư s26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương

- UBND huyện, thành phố;

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

III

Lưu thông hàng hóa trong nước

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

7

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Theo quy định tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

- Theo quy định tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

IV

An toàn thực phẩm

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện.

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I

Công nghiệp tiêu dùng

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

UBND xã

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

UBND xã

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến li.

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ;

- Thông tư s60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.

UBND xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1539/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1539/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2016
Ngày hiệu lực29/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1539/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1539/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương Tuyên Quang 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1539/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương Tuyên Quang 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1539/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
     Người kýPhạm Minh Tuấn
     Ngày ban hành29/10/2016
     Ngày hiệu lực29/10/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1539/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương Tuyên Quang 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1539/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc Sở Công thương Tuyên Quang 2016